విద్యాసాగర్

విద్యాసాగర్ తెలుగువారిలో కొందరి పేరు.