వేంకటేశ్వరాలయం

వేంకటేశ్వరాలయం హిందూ దేవుడైన వేంకటేశ్వరుడు లేదా బాలాజీ దేవాలయం

తిరుమల గర్భగుడి ఆనందనిలయంపైన ఉన్న బంగారు గోపురం

ప్రముఖ వేంకటేశ్వరాలయాలుసవరించు

భారతదేశంలోసవరించు

ఇతర దేశాలలోసవరించు