వేంకటేశ్వరాలయం హిందూ దేవుడైన వేంకటేశ్వరుడు లేదా బాలాజీ దేవాలయం

తిరుమల గర్భగుడి ఆనందనిలయంపైన ఉన్న బంగారు గోపురం

ప్రముఖ వేంకటేశ్వరాలయాలు మార్చు

భారతదేశంలో మార్చు

ఇతర దేశాలలో మార్చు