వేంకటేశ్వరాలయం హిందూ దేవుడైన వేంకటేశ్వరుడు లేదా బాలాజీ కొరకు స్థాపించబడిన దేవాలయం

తిరుమల గర్భగుడి ఆనందనిలయంపైన ఉన్న బంగారు గోపురం

ప్రముఖ వేంకటేశ్వరాలయాలుసవరించు

భారతదేశంలోసవరించు

ఇతర దేశాలలోసవరించు