శ్రోణి మేఖల (Pelvic girdle) కటి ప్రదేశంలోని ఎముకల వలయం.

Bone: శ్రోణి మేఖల
Gray242.png
స్త్రీల శ్రోణి మేఖల
Gray241.png
పురుషుల శ్రోణి మేఖల
Gray's subject #57 236

ఎముకలుసవరించు