శ్రోణి మేఖల (pelvic girdle) కటి ప్రదేశంలోని ఎముకల వలయం.

Bone: శ్రోణి మేఖల
స్త్రీల శ్రోణి మేఖల
పురుషుల శ్రోణి మేఖల
Gray's subject #57 236

ఎముకలు మార్చు