క్రింది ఆరుగురు చక్రవర్తులను షట్చక్రవర్తులు అంటారు.

హరిశ్చంద్రో నలో రాజ,పురుకుత్స:పురూరవా:I

సగర: కార్త వీర్యశ్చ,షడేతే............ చక్రవర్తిన:II

మూలాలు మార్చు

బయటి లింకులు మార్చు