సప్తగిరి ఎల్.ఎల్.బి 2017 లో విడుదలైన తెలుగు చలనచిత్రం.