సర్దార్ (అయోమయ నివృత్తి)

  • సర్దార్ అనేది పర్షియాకు చెందిన సైనిక లేదా రాజకీయ టైటిల్.

సర్దార్ పేరుతో గల నాయకులు

మార్చు

సర్దార్ పేరుతో గల సినిమాలు

మార్చు