కంపాన్యులేసి (Campanulaceae; also bellflower family), ద్విదళబీజాలలో ఆస్టరేలిస్ క్రమానికి చెందిన ఒక కుటుంబం. వీనిలో సుమారు 2000 జాతుల పుష్పించే మొక్కలు 70 ప్రజాతులులో విస్తరించాయి. వీనిలో కంపాన్యులా (Campanula), లోబెలియా (Lobelia), ప్లాటీకోడాన్ (Platycodon) తోటలో పెంచుకొనే మొక్కలుగా ప్రసిద్ధిచెందాయి. ఇవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించాయి.

కంపాన్యులేసి
Campanula cespitosa.jpg
Campanula cespitosa
Scientific classification
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
Family:
కంపాన్యులేసి

ప్రజాతులు

See text.

ఉపకుటుంబాలు , ప్రజాతులుసవరించు

ఉపకుటుంబం
Campanuloideae
ఉపకుటుంబం
Lobelioideae
ఉపకుటుంబం
Cyphioideae

బయటి లింకులుసవరించు