ఈ పేరు రెడ్డి కులస్తులలో ఇంటి పేరు. ఈ కులము వ్యక్తులు అనేక గ్రామాలలో (సుమారు 167 గ్రామాలు) కలరు.[ఆధారం చూపాలి] వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైన గ్రామాలు :

1.అమలాపురం

2.మాచవరం

3.పాపిరెడ్డి పల్లె

4.లింగారెడ్డి పల్లె

5.పోలవరం(కనిగిరి)

6.మేదరమెట్ల

7.గాయంవారి పల్లి

8.పామూరు

9.ఒంగోలు

10.మొగల్లూరు