గౌరీపతిశాస్త్రి తెలుగు చలనచిత్ర నటుడు. ఈయన గాయకుడు కూడా. వాహినీ వారి చాలా చిత్రాలలో ఈయన నటీంచాడు. ఈయన వాహినీ వారి గుణసుందరి కథ (1949)లో టి.జి.కమలతో కలిసి తెలుసుకోండయా పాట పాడాడు. ఆ పాట తన పాత్రకోసమే పాడినా దానిని నృత్యదర్శకుడు పసుమర్తి కృష్ణమూర్తి మీద చిత్రీకరించారు. కృష్ణమూర్తి ఆ పాటలోనే నటించారు. తేడా తెలియకుండా కె.వి.రెడ్డి ఈ పాటను చిత్రీకరించారు.

చిత్రసమాహారంసవరించు

లింకులుసవరించు