జీవితం (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
  • జీవితం ఒక ప్రయాణం, పరోపకారిగా జీవించు.