తెలుగు సినిమాలు 1947

  1. బ్రహ్మరథం ( శ్రీవెంకట్రామ)
  2. గొల్లభామ ( శోభనాచల)
  3. పల్నాటి యుద్ధం (1947 సినిమా)
  4. రాధిక
  5. యోగివేమన(1947 సినిమా)తెలుగు సినిమాలు సినిమా
| | | | | | | | | | | | అం | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |