నారాయణరావు

ఇవ్వబడిన పేరు

నారాయణరావు (ఆంగ్లం: Narayana Rao) తెలుగు వారిలో కొందరి పేరు.