నారాయణరావు

ఇవ్వబడిన పేరు

నారాయణరావు (ఆంగ్లం: Narayana Rao) తెలుగు వారిలో కొందరి పేరు.

ఊరు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, వీరవాసరం తాలూకా మత్స్యపురి గ్రామం - 534207 నాటక కర్త, మహాకవి.