మూస:సమాచారపెట్టె గ్రహం

For instructions on use, see మూస:Infobox Planet
కక్ష్యా లక్షణాలు
క్రింద ఇవ్వబడిన మూస తయారయిన విధానం మూస:సమాచారపెట్టె గ్రహం/doc నుండి సేకరించి ఇక్కడ అమర్చారు. [మార్చు]

Also known as Infobox Small, Medium, or Large Lump of Rock, Gas, or Ice, possibly Spherical, that May (or May Not) be a Planet.

This template has been designed to hold information on planets (including extrasolar planets), dwarf planets, moons and minor planets. Some parameters will not be applicable to individual types; these parameters can be removed from the template call without any problems occurring. It is recommended that the comment in the usage section be copied to the top of the article page.

Usage మార్చు

Exosolar Planets మార్చు

Below are the recommended parameters. All parameters listed in the "All parameters" section below are available.


(name)
Discovery
Discovered by: (discoverer)
Discovery date: (discovered)
Detection method(s): (discovery method)
కక్ష్యా లక్షణాలు
Semi-major axis: (semimajor axis)
Semi-minor axis: (semiminor axis)
కక్ష్య చుట్టుకొలత: (orbital circumference)
అసమకేంద్రత (Eccentricity): (eccentricity)
కక్ష్యా వ్యవధి: (period)
వాలు: (inclination)
Longitude of the periastron: (long periastron)
Time of periastron: (time periastron)
భౌతిక లక్షణాలు
సగటు వ్యాసార్థం: (mean radius)
ద్రవ్యరాశి: (mass)
సగటు సాంద్రత: (density)
ఉష్ణోగ్రత: (temperature)
<!--
 Scroll down to edit the contents of this page.
 Additional parameters for this template are available at [[మూస:Infobox Planet]].
-->
{{Infobox Planet
| bgcolour = #A0B0FF
| name = 
| discovery = yes
| discovery_ref = 
| discoverer = 
| discovered = 
| discovery_method = 
| semimajor = 
| semiminor = 
| orbital_circ = 
| eccentricity = 
| period = 
| inclination = 
| long_periastron = 
| time_periastron = 
| physical_characteristics = yes
| mean_radius = 
| density = 
| mass = 
| single_temperature = 
}}


Minor planets మార్చు

(name) (symbol)
(image)
(caption)
Discovery(ds ref) and Designation
Discovered by: (discoverer)
Discovery date: (discovered)
MPC designation:(MPC designation)
Alternative names[1](alternative names)
Minor planet category: (minor planet category)
కక్ష్యా లక్షణాలు(orbit ref)
Epoch (epoch)
అపహేళి: (aphelion)
పరిహేళి: (perihelion)
Semi-major axis: (semimajor axis)
అసమకేంద్రత (Eccentricity): (eccentricity)
కక్ష్యా వ్యవధి: (period)
సగటు కక్ష్యా వేగం: (average speed)
మీన్ ఎనామలీ: (mean anomaly)
వాలు: (inclination)
Longitude of ascending node: (ascending node)
Argument of perihelion: (arg perihelion)
దీని ఉపగ్రహాలు: (satellites)
Physical characteristics
కొలతలు: (dimensions)
ద్రవ్యరాశి: (mass)
సగటు సాంద్రత: (density)
మధ్యరేఖ వద్ద surface gravity: (surface gravity)
మధ్యరేఖ వద్ద పలాయన వేగం: (escape velocity)
సైడిరియల్ రోజు: (sidereal day)
అక్షాంశ వాలు: (axial tilt)
ధ్రువ ecliptic latitude: (pole latitude)
ధ్రువ ecliptic longitude: (pole longitude)
జామెట్రిక్ అల్బిడో: (albedo)
ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత:
   Kelvin
   Celsius
కనిష్ఠసగటుగరిష్ఠ
(mean)(max)
(max)
Spectral type: (Spectral type)
Absolute magnitude: (absolute magnitude)
<!--
 Scroll down to edit the contents of this page.
 Additional parameters for this template are available at [[మూస:Infobox Planet]].
-->
{{Infobox Planet
| minorplanet = yes
| width = 25em
| bgcolour = #FFFFC0
| name = 
| symbol = 
| image = 
| caption = 
| discovery = yes
| discovery_ref = 
| discoverer = 
| discovered = 
| mp_name = 
| alt_names = 
| mp_category = 
| orbit_ref = 
| epoch = 
| aphelion = 
| perihelion = 
| semimajor = 
| eccentricity = 
| period = 
| avg_speed = 
| inclination = 
| asc_node = 
| mean_anomaly = 
| arg_perihelion = 
| satellites = 
| physical_characteristics = yes
| dimensions = 
| mass = 
| density = 
| surface_grav = 
| escape_velocity = 
| sidereal_day = 
| axial_tilt = 
| pole_ecliptic_lat = 
| pole_ecliptic_lon = 
| albedo = 
| temperatures=yes
| temp_name1 = [[Kelvin]]
| mean_temp_1 = 
| max_temp_1 = 
| temp_name2 = [[Celsius]]
| max_temp_2 =  
| spectral_type = 
| abs_magnitude = 
}}


All parameters మార్చు

(name) (symbol)
(image)
(caption)
Discovery(discovery ref)
Discovered by: (discoverer)
Discovery date: (discovered)
Detection method(s): (discovery method)
MPC designation:(MPC designation)
Alternative names:(alternative names)
Minor planet category: (minor planet category)
కక్ష్యా లక్షణాలు(orbit ref)
Epoch (epoch)
అపహేళి: (aphelion)
పరిహేళి: (perihelion)
Perigee: (perigee)
Apogee: (apogee)
Periapsis: (periapsis)
Apoapsis: (apoapsis)
Semi-major axis: (semimajor axis)
Semi-minor axis: (semiminor axis)
సగటు కక్ష్యా వ్యాసార్థం: (mean radius)
కక్ష్య చుట్టుకొలత: (orbital circumference)
అసమకేంద్రత (Eccentricity): (eccentricity)
కక్ష్యా వ్యవధి: (period)
సైడిరియల్ కక్ష్యా వ్యవధి: (sidereal period)
సైనోడిక్ కక్ష్యా వ్యవధి: (synodic period)
సైడిరియల్ నెల: (sidereal month)
సైనోడిక్ నెల: (synodic month)
ఎనామలిస్టిక్ నెల: (anomalistic month)
డ్రాకోనిక్ నెల: (draconic month)
ట్రాపికల్ నెల: (tropical month)
సగటు కక్ష్యా వేగం: (average speed)
గరిష్ఠ కక్ష్యా వేగం: (max speed)
కనిష్ట కక్ష్యా వేగం: (min speed)
మీన్ ఎనామలీ: (mean anomaly)
వాలు: (inclination)
Longitude of ascending node: (ascending node)
Longitude of the periastron: (long periastron)
Time of periastron: (time periastron)
Argument of perihelion: (arg perihelion)
Argument of perigee: (arg perigee)
ఇది, దీనికి సహజ ఉపగ్రహం: (satellite of)
దీని ఉపగ్రహాలు: (satellites)
భౌతిక లక్షణాలు
కొలతలు: (dimensions)
Ellipticity: (ellipticity)
సగటు వ్యాసార్థం: (mean radius)
మధ్యరేఖ వద్ద వ్యాసార్థం: (equatorial radius)
ధ్రువాల వద్ద వ్యాసార్థం: (polar radius)
యాస్పెక్ట్ రేషియో: (aspect ratio)
Oblateness: (oblateness)
మధ్యరేఖ వద్ద చుట్టుకొలత: (equatorial circumference)
మధ్యాహ్న రేఖాంశం వద్ద చుట్టుకొలత: (meridional circumference)
సగటు చుట్టుకొలత: (mean circumference)
ఉపరితల వైశాల్యం: (surface area)
నేల విస్తీర్ణం: (land area)
జల విస్తీర్ణం: (water area)
ఘనపరిమాణం: (volume)
ద్రవ్యరాశి: (mass)
సగటు సాంద్రత: (density)
మధ్యరేఖ వద్ద ఉపరితల గురుత్వం: (surface gravity)
పలాయన వేగం: (escape velocity)
సైడిరియల్ రోజు: (sidereal day)
మధ్యరేఖ వద్ద భ్రమణ వేగం: (rotational velocity)
అక్షాంశ వాలు: (axial tilt)
వక్రత (ఒబ్లిక్విటీ): (obliquity)
ఉత్తర ధ్రువపు రైట్ ఎసెన్షన్: (right asc. north pole)
డిక్లనేషన్: (declination)
ధ్రువ ecliptic latitude: (pole latitude)
ధ్రువ ecliptic longitude: (pole longitude)
అల్బిడో: (albedo)
ఉష్ణోగ్రత: (single temperature)
ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత:
   Temp 1
   Temp 2
కనిష్ఠసగటుగరిష్ఠ
(min)(mean)(max)
(min)(mean)(max)
Spectral type: (Spectral type)
Apparent magnitude: (magnitude)
Angular size: (angular size)
విశేషాలు: (adjectives)
వాతావరణం
ఉపరితల పీడనం: (surface pressure)
సాంద్రత: (atmosphere density)
సమ్మేళనం: (atmosphere composition)
<!--
 Scroll down to edit the contents of this page.
 Additional parameters for this template are available at [[మూస:Infobox Planet]].
-->
{{Infobox Planet
| bgcolour = 
| width=
| name = 
| symbol = [[బొమ్మ:]]
| image = [[బొమ్మ:]]
| caption = 
| discovery = yes
| discovery_ref = 
| discoverer = 
| discovered = 
| discovery_method = 
| mp_name = 
| alt_names = 
| mp_category = 
| orbit_ref = 
| epoch = 
| aphelion = 
| perihelion = 
| perigee = 
| apogee = 
| periapsis = 
| apoapsis = 
| semimajor = 
| semiminor = 
| mean_orbit_radius = 
| orbital_circ = 
| eccentricity = 
| period = 
| sidereal_period = 
| synodic_period = 
| sidereal_month = 
| synodic_month = 
| anomalistic_month = 
| draconic_month = 
| tropical_month = 
| avg_speed = 
| max_speed = 
| min_speed = 
| mean_anomaly = 
| inclination = 
| asc_node = 
| long_periastron = 
| time_periastron = 
| arg_perihelion = 
| arg_perigee = 
| satellite_of = 
| satellites = 
| physical_characteristics = yes
| minorplanet = 
| dimensions = 
| aspect_ratio =
| oblateness =  
| ellipticity = 
| equatorial_radius = 
| polar_radius = 
| mean_radius = 
| equatorial_circ = 
| meridional_circ = 
| mean_circ = 
| surface_area = 
| land_area = 
| water_area = 
| volume = 
| mass = 
| density = 
| surface_grav = 
| escape_velocity = 
| sidereal_day = 
| rot_velocity = 
| axial_tilt = 
| obliquity = 
| right_asc_north_pole = 
| declination = 
| pole_ecliptic_lat = 
| pole_ecliptic_lon = 
| albedo = 
| single_temperature = 
| temperatures = yes
| temp_name1 = 
| min_temp_1 = 
| mean_temp_1 = 
| max_temp_1 = 
| temp_name2 = 
| min_temp_2 = 
| mean_temp_2 = 
| max_temp_2 = 
| spectral_type = 
| magnitude = 
| abs_magnitude = 
| angular_size = 
| adjectives = 
| atmosphere = yes
| surface_pressure = 
| atmosphere_density = 
| atmosphere_composition = 
}}

Notes మార్చు

  • To display the Discovery section, call the template with discovery=yes.
  • To display the Physical characteristics section, call the template with physical_characteristics=yes.
  • To display the Temperatures section, call the template with temperatures=yes.
  • To display the Atmosphere section, call the template with atmosphere=yes.
  • For Minor planets call the template with minorplanet=yes. This modifies several headings and their wikilinks to be minor-planet specific.

</noinclude>