ఈ వర్గం, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని కోస్తా ప్రాంతానికి సంబంధించింది.