వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/మొలకల విస్తరణ ఋతువు 2020/Ch Maheswara Raju కృషి

క్ర.సం వ్యాసం పేరు మొలక వర్గం ముందు పరిమాణం తరువాతి పరిమాణం చేర్చిన బైట్లు
1 అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవం వర్గం:ఘటన మొలక వ్యాసాలు
2 ప్రపంచ యోగ దినోత్సవం వర్గం:ఘటన మొలక వ్యాసాలు
3 ఓయ్! వర్గం:తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు
4 గూఢచారి (2018 సినిమా) వర్గం:తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు
5 దేనికైనా రేడీ వర్గం:తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు
6 నేను నా రాక్షసి వర్గం:తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు
7 బుజ్జిగాడు వర్గం:తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు
8 బెజవాడ (సినిమా) వర్గం:తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు
9 ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష సామాజిక మొలక వ్యాసాలు
10 జిమ్పి జిమ్పి చెట్టు వర్గం:వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు
11 ఆలమట్టి ప్రాజెక్టు వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు