సొలనేలిస్ (లాటిన్ Solanales) వృక్ష శాస్త్రములోని ఒక క్రమము. దీనిని కొంతమంది పాలిమోనియేలిస్ (Polemoniales) అని పిలిచేవారు.

సొలనేలిస్
Solanum melongena (Aubergine)
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
సొలనేలిస్

Dumortier, 1829

ముఖ్య లక్షణాలు మార్చు

  • పత్రాలు సాధారణంగఅ ఏకాంతరము.
  • పుష్పాలు సౌష్టవయుతము.
  • కేసరాల సంఖ్య ఆకర్షణ పత్రావళి సంఖ్యకు సమానము.
  • మకుటదళోపరిస్థితము.
  • అండాశయములో 1-5 బిలాలు ఉంటాయి.

కుటుంబాలు మార్చు