కండరాలు, ఎముకలు, కణజాల వ్యాధులు

వికిపీడియా జాబితాల వ్యాసము

M00-M99 - కండరాలు, కంకాళ వ్యవస్థ, సంధాన కణజాలముకు సంబంధించిన రోగములుసవరించు

(M00-M25) ఆర్థ్రోపథీలు(Arthropathies)సవరించు

(M00-M03) అంటు రోగపు ఆర్థ్రోపథీలుసవరించు

(M05-M14) వాపుతో కూడిన (Inflammatory) పోలిఆర్థ్రోపథీలుసవరించు

(M15-M19) ఆర్థ్రోసిస్సవరించు

(M20-M25)కీలుకి సంబంధించిన ఇతర అవకతవకలుసవరించు

(M30-M36) సంధాన కణజాల వ్యవస్థకి సంబంధించిన అవకతవకలుసవరించు

(M40-M54) డోర్సోపథీలు (Dorsopathies)సవరించు

(M40-M43) విరూపత్వము కలిగించే (Deforming) డోర్సోపథీలుసవరించు

(M45-M49) స్పోండిలోపథీలు (Spondylopathies)సవరించు

(M50-M54) ఇతర డోర్సోపథీలుసవరించు

నొప్పి, నోసిసెప్షన్/నొప్పి (Pain and nociception|Pain)

(M60-M79) మృదుకణజాల సమస్యలుసవరించు

(M60-M63) కండరాల సమస్యలుసవరించు

(M65-M68) సైనోవియమ్ (synovium), స్నాయుబంధకము (tendon) యొక్క అవకతవకలుసవరించు

(M70-M79) ఇతర మృదుకణజాల అవకతవకలుసవరించు

(M80-M90) ఆస్టియోపథీలు (Osteopathies)సవరించు

(M91-M94) ఖాండ్రోపథీలు (Chondropathies)సవరించు

(M95-M99) కండరాలు,కంకాళ వ్యవస్థ, సంధాన కణజాలము యొక్క ఇతర అవకతవకలుసవరించు

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు

మూస:కండరాలు,కంకాళ వ్యవస్థ, సంధాన కణజాలము యొక్క రోగములు