చింతామణి (అయోమయ నివృత్తి)

(చింతామణి నుండి దారిమార్పు చెందింది)

చింతామణి అన్న పేరుతో అనేక విషయాలు ఉన్నాయి.

రత్నం

మార్చు

చింతామణి లేదా చింతామణి రత్నం - హిందూ, బౌద్ధ మతగ్రంధాల ప్రకారం ఒక అమూల్యమైన రత్నం.

వ్యక్తులు

మార్చు

నాటకం

మార్చు

సినిమాలు

మార్చు

గ్రామాలు

మార్చు

పత్రికలు

మార్చు

చింతామణి జ్యోతిష్యం

మార్చు

మానసిక లకోటా ప్రశ్నాఫల చింతామణి -మానసిక లకోట ప్రశ్నాపల చింతామణి మిట్లంపల్లి వాస్తవ్యులు బ్రహ్మశ్రీ తిమ్మణశాస్త్రులు రచింపబడిన జ్యోతిష్య గ్రంధం, ఇది శతాధిక వైదిక గ్రంథకర్త కీ.శే. చల్లా లక్ష్మినరసింహశాస్త్రిచే ఆవిష్కరించబడింది.