1. బభ్రువాహన
  2. దీనబంధు
  3. హానెస్ట్ రోగ్ (ఘరానా దొంగ లేక సత్యమే జయం)
  4. జీవన్ముక్తి
  5. పత్ని
  6. బాలనాగమ్మ ( జెమినీ)
  7. సత్యభామ
  8. భక్త ప్రహ్లాద (శోభనాచల)
  9. భక్త పోతన
  10. సుమతి
  11. బాలనాగమ్మ (శాంతా)తెలుగు సినిమాలు సినిమా
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |