బ్రాసికేలిస్

మొక్కల క్రమం

బ్రాసికేలిస్ (లాటిన్ Brassicales) వృక్ష శాస్త్రములోని ఒక క్రమము.

బ్రాసికేలిస్
Garlic Mustard (Alliaria petiolata)
Family Brassicaceae
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
బ్రాసికేలిస్

కుటుంబాలు

See text.

కుటుంబాలు మార్చు

The order typically contains the following families[1]:

మూలాలు మార్చు

  1. Haston et al. (2007)