మలాయిక ఇస్లాంలో దేవదూతలను మలాయిక అంటారు. (అరబ్బీ : 'మలక్' ఏకవచనము, మలాయిక బహువచనము). పర్షియన్ భాషలో 'ఫరిష్తే'. అల్లాహ్ వీరిని 'రశ్మి' లేక 'కాంతి' చే సృష్టించాడు. ఇస్లాంలో నమ్మకం ఉంచవలసిన విషయాలు : అల్లాహ్, అతని దూతలు, అతని గ్రంథాలు, అతని ప్రవక్తలు, ప్రళయదినం, అతనిచే వ్రాయబడ్డ విధి (మంచి గాని చెడు గాని) అల్లాహ్ చే ప్రసాదింపబడును. : ఖురాన్, సూరా 17. అల్-ఇస్రా పంక్తి 95. (ఇస్రా అనగా 'రాత్రిప్రయాణం' (షబ్ ఎ మేరాజ్), బనీ ఇస్రాయీల్)

ఇస్లాం దేవత
" వారితో చెప్పండి, ఒకవేళ మలాయిక భూమ్మీద స్థిరపడి ప్రశాంతముగా, నిశ్యబ్ధంగా ప్రయాణిస్తూ వుండివుంటే మేము (అల్లాహ్) వారి (మలాయిక) కొరకు ఒక మలక్ ను ప్రవక్తగా అవతరింపజేసివుండేవారము : ఖురాన్ : قُلْ لَوْ كَانَ فِي الأرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولا 17:95

మలాయిక గురించి

మార్చు

మలాయిక అల్లాహ్ యొక్క 'నూర్' చే సృష్టింపబడ్డారు. వీరికిగల శరీరాకృతి విశదీకరింపబడలేదు. వీరికి 'నఫ్స్' (ఇఛ్ఛ) లేదు. అల్లాహ్ సేవకొరకు మాత్రమే సృష్టింపబడ్డారు. వీరు కాంతి (నూర్) లేక 'ఫోటాన్' లచే నిర్మింపబడ్డారు గనుక ఎలాంటి ఆకృతినైనా పొందగలరు. వీరి గమనం కాంతికంటే వేగమయినది.

కాని ఖుర్హాన్ లో మాత్రం వీరికి రెక్కలు గలవు అని వ్రాసి ఉంది, కేవలం రెక్కలతో మనం అంతరిక్షంలో ప్రయాణం చేయలేము కనుక మనము వీరిని కాంతితో ప్రయాణించగలరు అని చెప్పుకోవడంలో తప్పు లేదు.

ఇబ్లీస్

మార్చు

ఇబ్లీస్ అల్లాహ్ ఆజ్ఞను తిరస్కరించాడు. దాంతో జన్నత్ నుండి తీసివేయబడ్డాడు. మానవజాతి విద్వేషి అయ్యాడు. ఇబ్లీస్ 'మలక్' గాదు, ఇతడు జిన్. ఇతడు అగ్ని, ధూమాలచే సృష్టింపబడ్డాడు. ప్రథమంగా అల్లాహ్ ఆజ్ఞలను శిరసా వహించినందువల్ల దూతలక్రమంలో స్థానం పొందాడు. ఈరకం సృష్టికి 'ఇఛ్ఛ' వుంటుంది, ఈకారణంగానే అల్లాహ్ ఆజ్ఞలను తిరస్కరించిన చరిత్రహీనుడయ్యాడు.

దూతల క్రమం

మార్చు

ఇస్లాంలో దూతలవిషయాలు అనవసరమైనవిగా భావింపబడతాయి. అయిననూ వీరి వ్యవస్థీకరణ విశ్వం, సకల ప్రాకృతిక నియమాల పాలన కొరకు చాలాఅవస్యం. సకలమానవాళికినీ, చరాచరజగత్తుకూ ధరణిపై జీవ ప్రయాసం కొరకు వీరు దైవాజ్ఞతో ప్రకృతిని నియంత్రిస్తారు. దూతలలో జిబ్రయీల్, మీకాయీల్ అల్లాహ్ సాన్నిహిత్యం వలన ముఖ్యులైనారు. ఖురాన్లో వీరి ప్రస్తావన స్పష్ఠంగా లేకపోయినప్పటికీ, వీరి ప్రాముఖ్యతలను త్రోయజాలము.

ముఖ్యమైన మలాయిక

మార్చు

ప్రతిముస్లిం ఇస్లాం గురించి కొంత అవగాహన కలిగి వుండాలంటే కనీసం ఈ నలుగురు మలాయిక గురించి తెలుసుకోవాలి. యూదుల, క్రైస్తవుల గ్రంథాలు రెండింటిలోనూ వీరి పేర్లను గమనించవచ్చును.

  • జిబ్రయీల్ (బైబిలులో గబ్రియేలు) ఖురాన్ అవతరించడములో జిబ్రయీల్ ప్రముఖ పాత్ర వహించాడు. అల్లాహ్ పంపే సందేశాలను ఆదేశాలను ప్రవక్తలయొద్దకు చేర్చేబాధ్యతకూడా ఇతనిదే. అల్లాహ్, ప్రవక్తల మధ్య దూతగా వ్యవహరించి మానవాళికి అల్లాహ్ సందేశాలను ఆదేశాలను చేరవేసినది ఈయనే. ఖురాన్లో ఇతని పేరు ప్రముఖంగా రూహుల్ అమీన్ ఉదహరింపబడ్డది.
  • మీకాయీల్ (బైబిలులో మికాయిల్ లేదా మైకేల్) ఇతడు కారుణ్యంగలవాడని, వర్షాలు పిడుగులు భూమ్మీదకు మోసుకొచ్చేవాడని చెప్పబడియున్నది. సత్ప్రవర్తనగలవారికి సరియైన ఫలాలను అందించే బాధ్యతగలవాడు.
  • ఇస్రాఫీల్ (బైబిలులో రాఫేల్) హదీసుల ప్రకారం ఖయామత్ (ప్రళయం) వచ్చుటకు తన సూర్ (బాకా) ను ఊదేవాడు. ఈవిషయం ఖురాన్ లో చాలా చోట్ల వర్ణింపబడింది. ఇతడి మొదటి సూర్ వాదనతో సమస్తం నాశనమవుతుంది (ఖురాన్ : అల్-హాక్ఖా - 69:13), రెండవ సూర్ వాదనతో సమస్తజనులు తిరిగి లేచెదరు (ఖురాన్ : యాసీన్ - 36:51).
  • ఇజ్రాయీల్ (బైబిలులో అజ్రాయేలు) ఇతడు మరణదూత. తనసేవకదూతలతో జీవుల ప్రాణాలు హరించేవాడు. జీవుల ప్రాణాలను లేదా జీవాన్ని తీయుట రెండు విధాలుగా చెప్పబడింది. మనిషి సత్ప్రవర్తనగలవాడైతే ఎలాంటి బాధ లేకుండా ప్రాణం తీయబడుతుంది. దుర్ప్రవర్తనగలవాడైతే విపరీతమైన బాధతో ప్రాణాలు తీయబడతాయి.

ఇతర దూతలు

మార్చు
  • మాలిక్ ఈదూత నరకానికి అధిపతి.
  • రిజ్వాన్ ఈ దూత స్వర్గానికి అధిపతి.
  • కిరామున్ కాతిబీన్ ఈ దూతలు, మానవులు చేసే ప్రతిపనినీ వ్రాసి రికార్డు చేసేవారు.
  • మున్కర్ నకీర్ ఈ దూతలు, మనిషి మరణాంతరం సమాధిలో ప్రశ్నోత్తరాలు సంధించేవారు.
  • హారూత్, మారూత్ ఈదూతలు పురాతన ఇస్రాయెలీ తెగలను పరీక్షించుటకు అల్లాహ్ చే బాబిలోనియాకు పంపబడ్డవారు. వీరికి అప్పజెప్పబడిన పని భార్యాభర్తలను వేరుచేయడం. వీరు తమపనిని నిర్వహించేముందు ప్రజలకు చెప్పేవారు "మేము మీమధ్య చిచ్చుపెట్టడానికి వచ్చాము, మానుండి మిమ్ముమీరు కాపాడుకోండ"ని కానీ ప్రజలు వినక గేలిచేస్తూ చేటుతెచ్చుకొన్నారు.

సప్తనరకాలు వాటిలోగల దూతలగూర్చికూడా ఖురాన్ వివరిస్తుంది.

"ఓ విశ్వాసులారా! మీరూ మీకుటుంబాలనూ జహన్నమ్ యొక్క అగ్ని (నరకాగ్ని) నుండి కాపాడుకోండి. దీని (నరకం) ఇంధనం మానవులూ, రాళ్ళూనూ, దీనిపై మలాయిక నియుక్తులైయున్నారు, వీరు అల్లాహ్ ఆదేశాలను తిరుగులేకుండాఅమలుచేయువారు, వీరుఆదేశాలుఇవ్వబడ్డవారు." అత్-తహ్రీమ్ - 66:6

అదేవిధంగా ఖురాన్ దూతలవిశేషాలగురించి చెబుతుంది, వారికున్న రెక్కలగూర్చియూ చెబుతుంది. క్రింది ఆయత్ను చూడండి.

"సమస్త స్తోత్తములు అల్లాహ్ కొరకే, ఇతనే స్వర్గాన్ని, భూమినీ శూన్యంనుండి సృష్టించాడు, ఇతనే రెక్కలుగల వార్తాహరదూతలను సృష్టించాడు, రెండు లేక మూడు లేక నాలుగు (జతలు) లేక మరింకనూ, తన ఇష్టానుసారం: అల్లాహ్ కు సమస్తముపై సంపూర్ణాధికారాలు గలవు." ఫాతిర్ - 35:1

పై ఆయత్ అర్థం మలాయికాలందరికీ రెండు నుండి నాలుగుజతల రెక్కలుంటాయని కాదు. ప్రముఖ మలాయికాలైన జిబ్రయీల్, మీకాయీల్కు వేలకొలదీ రెక్కలుంటాయని చెప్పబడింది. హదీసుల ప్రకారం కొందరు దూతలు కేవలం అల్లాహ్ స్తోత్తములకొరకే సృష్టింపబడ్డారని విదితమవుతుంది. వీరికి 70వేల తలలుంటాయి, 70వేల నోర్లుంటాయి, 70వేల భాషలు మాట్లాడగలరు, కేవలం అల్లాహ్ స్తోత్తములకొరకే. ఇలాంటి పేరులేని దూతలే మహమ్మదు ప్రవక్తతో జన్నత్ లోవిహరించారు. అల్లాహ్ ఆజ్ఞతో ఇస్రాకు ప్రయాణించినపుడు మలాయికాపై స్వారీ చేయకుండా మహమ్మదు ప్రవక్త బుర్రాఖ్ పై (గుర్రంలాంటి జంతువు) కూర్చొని ప్రయాణించారు. ఈ బుర్రాఖ్ విశ్వాంఛులకు సునాయాసంగా ప్రయాణించగలదు.

ఖురాన్ పంక్తులలో వీరి ప్రస్తావన

మార్చు

జిబ్రయీల్, మీకాయీల్ ల గురించి ఖురాన్లో రెండవ సూరాలో గలదు.

"ప్రకటించండి: ఎవరైతే జిబ్రయీల్ ను ద్వేషిస్తాడో అతనికి తెలియాలి - అల్లాహ్ ఇచ్ఛతోనే ఖురాన్ ఇతనిచే మీహృదయానికి తీసుకురాబడింది, (ఖురాన్) గతంలో అవతరింపబడ్డగ్రంధాల తాలూకు సాక్ష్యంచెబుతోంది, (ఖురాన్) విశ్వాసులకు ఆదేశంగానూ, విజయాలుపొందేశుభవార్తగానూ అవతరింపబడింది. (దీనికొరకే జిబ్రయీల్ తోద్వేషముంటే) - ప్రకటించండి, ఎవరైతే అల్లాహ్, అతని మలాయిక, అతని ప్రవక్తలు, జిబ్రయీల్, మీకాయీల్ ల ద్వేషులో, అల్లాహ్ అలాంటి అవిశ్వాసుల ద్వేషి." (అల్-బఖరా - 2:97-98)

ఇంకో మలక్, మాలిక్ సప్తనరకాల అధిపతి. ఇతను చెడ్డ మలక్ కాడు. కాని ఇతనికి అల్లాహ్ చే ఇవ్వబడిన పని అలాంటిది, నరకవాసులకు శిక్షించుట.

"వారు (నరకవాసులు) గావుకేకలు పెడతారు : ‘ఓ మాలిక్! మీప్రభువు మాకు అంతంచేసుంటే బాగుండేది! (నరకంలో అంతముండదు)" (అజ్-జుఖ్రుఫ్ - 43:77).

ఇద్దరు మలాయికా హారూత్, మారూత్ ల గురించి ఖురాన్ లో నేరుగాచెప్పబడింది.

". . . అలాంటివి హారూత్, మారూత్ లపై (బాబుల్ / బాబిలోనియాలో) అవతరింపబడినవి . . ." (అల్-బఖరా - 2:102)

మరెన్నో దూతలు, మరణాల దూత (ఇజ్రాయీల్), ఇస్రాఫీల్, మున్కర్ నకీర్ లు ఖురాన్ లో ప్రస్తావింపబడలేదు. కానీ హదీసులలోనూ, సాంప్రదాయక గ్రంథాలలోనూ ప్రస్తావింపబడ్డారు.

ఇవీ చూడుము

మార్చు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మలాయిక&oldid=3257700" నుండి వెలికితీశారు