ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ కీర్తనలు

కర్ణాటక సంగీతం
విషయాలు

శృతిస్వరంరాగంతాళంమేళకర్త

కూర్పులు

వర్ణంకృతిగీతంస్వరజతిరాగం తానం పల్లవితిల్లానా

వాయిద్యాలు

వీణతంబురమృదంగంఘటంమోర్‌సింగ్కంజీరవయోలిన్

సంగీతకారులు

కర్నాటక సంగీతకారుల జాబితా

ముత్తుస్వామి దీక్షితార్  ( 24 మార్చి 1775 - 21 అక్టోబర్ 1835) లేదా దీక్షితార్ ప్రముఖ స్వరకర్త, కర్ణాటక సంగీతం యొక్క సంగీత త్రిమూర్తులలో ఒకరు . అయన కృతులు సుమారు  500 పైచిలుకు ఉన్నాయి.  హిందూ దేవతలు, దేవాలయాల మీద వర్ణన తో ఎక్కువ కృతులు రచించారు. గమకాలకు  ప్రాధాన్యతనిచ్చే వైనిక (వీణ) శైలి ద్వారా కృతులను స్వరపరచి  ప్రసిద్ది చెందారు. అవి సాధారణంగా నెమ్మదిగా వేగంతో ఉంటాయి (చౌక కాలం). ఈయన ముద్ర "గురుగుహ".  ఈయన కృతులు కర్ణాటక సంగీతం యొక్క శాస్త్రీయ కచేరీలలో విస్తృతంగా పాడతారు.

ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ సమూహాలలో అనేక కృతిలను స్వరపరిచారు.

ముత్తుస్వామి దీక్షితులు

మహా గణపతి కృతులుసవరించు

కృతి రాగం తాళం క్షేత్రం/దేవత
ఏకదంతం భజేహం బిళహరి త్రిశ్ర త్రిపుట
గజాధిషాదన్యం న జనేహం నాటకురింజి త్రిపుట
గజానన యుతం గణేశ్వరం వేగా వాహిని (చక్రవకం) ఆది
గణపతే  మహామతే కళ్యాణి రూపక
గణరాజేన సమ్రక్షితోహం ఆరభి రూపక
గణేశ కుమార పాహిమామ్ జంజుతి లేదా సెంకురాటి ఏక
హస్తి-వదనాయ నమస్తుభ్యాం నవరోజ్ మిశ్ర ఏక
కరి-కలాభ ముఖం సావేరి రూపక
లంబోదరాయ నమస్తే వరాలి ఖండా ఏక
మహా-గణపతే పాలయశుమం నట నారాయణి ఆది
మహా గణపతిం మనసా స్మరామి నాట చతురశ్ర ఏక
మహా-గణపతిం వందే తోడి
శ్రీ ములాధర చక్ర వినాయక శ్రీ ఆది
పంచ మాతాంగ ముఖ గణపతిన మలహరి రూపక
శక్తి గణపతిం భజేహం మోహన ఆది
సిద్ధి వినాయకం అనిశం షణ్ముఖ ప్రియ రూపక
శ్రీ గణనాథం భజా రే ఇసా మనోహరి రూపక
శ్రీ గణేశత్ పరం నహీ రే అర్ద్రా దేశి మిశ్ర ఝంపె
శ్రీ మహా-గణపతి అవతు మామ్ గౌళ   త్రిశ్ర త్రిపుట
శ్వేత గణపతిం చూడామణి త్రిపుట
ఉచిష్ఠ గణపతౌ భక్తిమ్ కృత్వా కాశీ రామ క్రియ ఆది
వల్లభా ​​నాయకస్య భక్తావు భవమి బేగడ రూపక
వాతాపి గణపతిం హంసధ్వని ఆది మూలాధార  గణపతి
వినాయక విఘ్న నాశక వేగ వాహిని ( చక్రవాకం ) రూపక

గురుగుహ ( సుబ్రమణ్య ) కృతులుసవరించు

గురుగుహ విభక్తి కృతులు
విభక్తి కృతి రాగం తాళం
1-ప్రథమ శ్రీ నాథాడి గురుగుహో జయతి జయతి మాయామాళవగౌళ ఆది
2-ద్వితీయ మానస గురుగుహ రూపం భజరే ఆనంద భైరవి రూపక
3-తృతీయ శ్రీ గురునాపాలతోస్మి పడి రూపక
4-చతుర్థీ గురుగుహయ భక్తనుగ్రహ సామ ఆది
5-పంచమి గురుగుహదన్యం నజనేహం బాల హంస ఝంపె
6-షష్ఠి శ్రీ గురుగుహస్య దాసోహం పూర్వి మిశ్రా చాపు
7-సప్తమి శ్రీ గురుగుహ స్వామిని భక్తిమ్ కరోమి భానుమతి ఖండ త్రిపుట
సంబోధన శ్రీ గురుగుహ మూర్తే చిత్ శక్తి స్ఫూర్తే ఉదయ రవి చంద్రిక రూపక
సంబోధన శ్రీ గురుగుహ తారాయషు మామ్ దేవా క్రియ (శుద్ధ సావేరి) రూపక

మరి కొన్ని గురుగుహ కృతులు

కృతి రాగ తాళం క్షేత్రం / దేవత వివరణ
బాల-సుబ్రహ్మణ్యం భజేహం సురటి ఆది
దండాయుధ పాణిం దండిత దైత్య శ్రేణిమ్ ఆనంద భైరవి రూపక పళని
గజాంబ నాయకో రక్షతు జంఝతి త్రిపుట స్వామి సైలాం (స్వామి మలై)
గణపతి-సోదరం గురుగుహం భజేహం ఆరభి ఆది ఈ కృతిని అంబి దీక్షితార్ సృష్టించి ఉండవచ్చు
కుమార స్వామినం గురుగుహం నమామి అసావేరి ఆది
పర శివత్మజమ్ నమామి సతతం యమున కళ్యాణి ఆది
పార్వతి కుమారం భావయే నాట కురంజి రూపక
పురహర నందనరిపు కుల భంజనా హమీర్ కల్యాణి ఆది
పురహర నందనరిపు కుల భంజనా హమీర్ కల్యాణి ఆది ఒకే పల్లవితో ప్రారంభమయ్యే రెండు కృతులు ఉన్నాయి
సాధుజన వినుతం గురుగుహం భగవద్గీత-ప్రియ త్రిపుట
సౌరసేనేశం వల్లిశం సుబ్రహ్మణ్యం భజేహం సౌర సేన ఆది
శరవనభవ గురుగుహం షణ్ముఖం భజేహం రేవగుప్తి రూపక
సేనాపతే పాలయమాం కాశీ రామ క్రియ ఆది
సాధనేన సకలం అర్పాయమి ఖమాస్   ఆది
శ్రీ బాలా సుబ్రహ్మణ్యగచ బిళహరి మిశ్ర ఏక స్వామి సైలాం (స్వామి మలై)
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య నమస్తే కాంభోజి రూపక
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యో మాం రక్షతు తోడి(8) ఆది తిరుచెందూర్
శ్రీ స్వామినాథాయ నమస్తే ఖమాస్   ఝంపె స్వామి సైలాం (స్వామి మలై)
శ్రీ వల్లిపతే పహిమామ్ నాగ స్వరవళి ఏక
శృంగార శక్తియుధధరా శరవణస్య దాసోహం రామ మనోహరి ఝంపె సిక్కిల్  
సుబ్రహ్మణ్య రక్షితోహం శుద్ధ ధన్యాసి ఆది కంక సైలాం (కలిగు మలై)
స్వామినాథ పరిపాలయసుమాం నాట ఆది
స్వామినాథేనా సమ్రాక్షితోహం బ్రందవని   సారంగ ఆది

కమలాంబ నవ వర్ణ కృతులుసవరించు

కమలాంబ దేవిని స్తుతిస్తూ రచించిన 11 కృతులు.

ఆవరణ కృతి రాగం తాళం విభక్తి
ధ్యాన కృతి కమలాంబికే ఆశ్రీత కల్ప లతికే తోడి రూపక
1 కమలాంబ సంరక్షితోమాం ఆనందభైరవి మిశ్ర చాపు ప్రథమ
2 కమలంబం భజ రే కళ్యాణి ఆది ద్వితీయ
3 శ్రీ కమలంబికాయ కటాక్షి తోహం శంకరాభరణం చతురస్ర రూపక తృతీయ  
4 కమలాంబికాయై కనకం సుఖాయై కాంభోజి ఖండ అట చతుర్థి
5 శ్రీ కమలంబికాయ పరమ నహి రే భైరవి మిశ్ర ఝంపె పంచమి
6 కమలాంబికాయస్తవ భక్తోహం పున్నాగవరాళి రూపక షష్ఠి
7 శ్రీ కమలాంబికాయం భక్తిం కరోమి సహానా త్రిశ్ర త్రిపుట సప్తమి  
8 శ్రీ కమలాంబికే అవవ ఘంట ఆది సంబోధన - ప్రథమ
9 శ్రీ కమలంబ జయతి ఆహిరి రూపక ప్రథమ
మంగళశాసనం శ్రీ కమలాంబికే శివే పాహి శ్రీ ఖండ ఏక సంబోధన - ప్రథమ

నీలోత్పాలాంబ విభక్తి కృతులుసవరించు

నీలోత్పాలాంబ దేవినివిభక్తి స్తుతిస్తూ రచించిన 9 కృతులు

విభక్తి కృతి రాగం తాళం ఇతర సమాచారం
1-ప్రథమ నీలోత్పాలాంబ జయతి నారాయణ గౌళ మిశ్ర చాపు
2-ద్వితీయ నీలోత్పాలాంబం భజారే నారి రీతిగౌళ త్రిపుట
3-తృతీయ నీలోత్పాలాంబికయ మోక్షం సుఖప్రదయ కన్నడ గౌళ ఆది
4-చతుర్థీ నీలోత్పలాంబికాయై నమస్తే కేదార  గౌళ ఆది
5-పంచమి నీలోత్పాలాంబికాయ పరమ నహి రే గౌళ రూపక
6-షష్ఠి నీలోత్పాలాంబికాయ తవ దాసోహం మాయామాళవగౌళ త్రిపుట
7-సప్తమి నీలోత్పాలాంబికయం భక్తిం కరోమి పూర్వ గౌళ రూపక
సంబోధన నీలోత్పాలాంబికే నిత్య సుద్ధాత్మికే చాయా గౌళ రూపక
సంబోధన శ్రీ నీలోత్పాల నాయికే రీతి గౌళ రూపక

మయూరం - అభయాంబ నవవరణ కృతులుసవరించు

విభక్తి కృతి రాగం తాళం
1-ప్రథమ అభయంబా జగదంబ కళ్యాణి ఆది
2-ద్వితీయ ఆర్యం అభయాంబాం భజరే భైరవి ఖండ జాతి అట
3-తృతీయ గిరిజయ అజయ అభయాంబికాయ శంకరాభరణం ఆది
4-చతుర్థీ అభయాంబికాయై అశ్వరూడాయై కాంభోజి ఆది
5-పంచమి అభయాంబికయ అన్యం నజనే కేదార  గౌళ ఖండ చాపు
6-షష్ఠి అంబికాయ అభయంబికా తవదాసోహం కేదారం ఆది
7-సప్తమి అభయాంబం భక్తిం కరోమి సహానా మిశ్ర చాపు
సంబోధన దాక్షాయని అభయాంబికే తోడి ఆది - త్రిశ్ర గతి
సంబోధన సదాశ్రయే అభయాంబికే చామరం (షణ్ముఖ ప్రియ) రూపక

కంచి కామాక్షి దేవి కృతులుసవరించు

కృతి రాగం తాళం వివరణ
అవ్యజ్ఞ కరుణ కటాక్షి అనిషమ్ మామవా కామాక్షి సాలంగ నాట త్రిపుట
ఏకామ్రేషా నాయికే శివే శ్రీ కామక్షి పాహిమామ్ కర్ణాటక శుద్ధ సావేరి రూపక
ఏకేశ్వర నాయకిమ్ ఈశ్వరీం చామరం   ఆది
కామకోటి పీఠ వాసిని సౌగంధిని సుగంధిని ఆది
కామాక్షి కామకోటి పీఠ వాసిని మామావ సుమధ్యుతి రూపక
కామాక్షి మాం పహి కరుణకారి శంకరి గామకక్రియ రూపక
కామాక్షి మాంపాహి కరుణానిధే శివే శుద్ధ దేశి రూపక
కామక్షి వర లక్ష్మి కమలాక్షి జయ లక్ష్మి బిళహరి ఆది
కామాక్షిం కల్యాణిం భజేహం కళ్యాణి త్రిశ్ర ఏక
కనకంబరి కారుణ్యమృతా లహరి కామాక్షి మామవ కామేశ్వరి కనకాంబరి (కనకంగి) త్రిశ్ర ఏక
కంజాదలయతాక్షి కామాక్షి కమల మనోహరి ఆది
నమస్తే పరా దేవతే శివ యువతే కామాక్షి దేవరంజి   త్రిశ్ర ఏక
నీరాజాక్షి కామక్షి నీరదా చికురే హిందోళం రూపక
సరస్వతి మనోహరి శంకరి సరస్వతి మనోహరి ఆది
శృంగార రసమంజరిం శ్రీ కామాక్షిమ్ గౌరీం రస మంజరి త్రిశ్ర ఏక

మధుర - మధురాంబా విభక్తి కృతులుసవరించు

విభక్తి కృతి రాగం తాళం
సంబోధన శ్రీ మధురాంబికే శ్రీ శివే ఆవవ కళ్యాణి ఝంపె
సంబోధన శ్రీ మధురాపుర విహారిణి బిళహరి రూపక
సంబోధన మధురాంబా సంరక్షతు మామ్ దేవ క్రియ ఆది
1-ప్రథమ మధురాంబా జయతి మరకతంగి జయతి ఫారాజు మిశ్రాచాపు
2-ద్వితీయ మధురాంబం భజరే మనసా స్తవ రాజ (46) ఆది
3-తృతీయ శ్రీ మధురాంబికాయ సం రక్షితోహం అఠాణా త్రిపుట
6-షష్ఠి మధురాంబాయ తవా దాసోహం బేగడ త్రిపుట
7-సప్తమి మధురాంబికాయం సదా భక్తిం కరోమి దేశి సింహరావం రూపక

మధుర మీనాక్షి దేవి కృతులుసవరించు

కృతి రాగం తాళం వివరణ
మామావ మీనాక్షి రాజా మాతంగి ధాలి వరాళి (39) మిశ్ర ఏక
మీనాక్షి మే   ముదమ్ దేహి గామకక్రియ ఆది
మామావ మీనాక్షి రాజ మాతంగి ధాలి వరాళి (39) మిశ్ర ఏక
శ్రీ మీనాక్షి గౌరీ రాజాశ్యామలే గౌరి రూపక
శ్రీ మీనాంబికాయ పరమ్ నహిరే రే చిత్త దేవాగాంధరం రూపక
శ్యామలంగి మాతంగి నమస్తే శ్యామల ఆది

కుంబక్కోణం మంగలాంబ కృతిసవరించు

కృతి రాగం తాళం వివరణ
శ్రీ మంగళంబికం చిద్గాగన చంద్రికం ఘంట మిశ్ర ఝంపె

నవగ్రహ కృతులుసవరించు

జ్యోతిష శాస్త్రం లోని తొమ్మిది గ్రహాలపై కృతులు :

# కృతి రాగం తాళం గ్రహం ఇతర సమాచారం
1 సూర్య మూర్తే సుందర ఛాయాధిపతే సౌరాష్ట్ర చతురస్ర జాతి ధృవ సూర్యుడు
2 చంద్రం భజే మనసా అసావేరి చతురస్ర జాతి మత్య చంద్రుడు
3 అంగారకం ఆశ్రయామ్యహమ్ సురటి రూపక మంగళ
4 బుధాశ్రయామి సతతం నాట కురంజి మిశ్ర జాతి ఝంపె బుధుడు
5 బృహస్పతే తారాపతే అఠాణా త్రిశ్ర జాతి త్రిపుట బృహస్పతి
6 శ్రీ శుక్ర భగవంతం ఫారాజు చతురస్ర జాతి అట శుక్రుడు
7 దివాకర తనుజమ్ యదుకుల కాంభోజి చతురస్ర జాతి ఏక శని
8 స్మరామ్యహం సదా రాహుమ్ రామ మనోహరి ( రామప్రియ ) రూపక రాహువు
9 మహాసురం కేతుమకం   చామరం ( షణ్ముఖప్రియ ) రూపక కేతువు

శివని మీద కృతులుసవరించు

పంచ భూత స్థలా లింగ కృతులుసవరించు

శివుడిని స్తుతిస్తూ చేసిన అయిదు కృతులు.

# కృతి రాగం తాళం క్షేత్రం
1 ఆనంద నటన ప్రాకాశం కేదారం మిశ్ర చాపు చిదంబరం - అకాశ లింగము
2 శ్రీ కాళహస్తిశ హుస్సేయిని ఝంపె శ్రీ కళహస్తి - వాయు లింగము
3 అరుణాచల నాథం సారంగ రూపక అరుణాకలం (కృత్రిమ) - అగ్ని లింగము
4 చింతయే మాకంద ములకండం భైరవి రూపక కాంచీపురం - పృథ్వీ లింగము
5 జంబూ పతే యమున కళ్యాణి త్రిశ్ర ఏక తిరువనైకవల్ - అప్పు / జల లింగము

తిరువరూర్ - పంచ లింగ కృతులుసవరించు

# కృతి రాగం తాళం
1 సదాచలేశ్వరం భవయెహం భూపాలం ఆది
2 హతకేశ్వర సంరక్షమాం బిళహరి మిశ్ర ఏక
3 శ్రీ వాల్మిక లింగం చింతయే శివర్ధంగం కాంభోజి అట
4 ఆనందేశ్వేరేన సంరక్షితోహం ఆనంద భైరవి మిశ్ర ఏక
5 సిద్దిశ్వర నమస్తే నీలాంబరి మిశ్ర ఏక

తిరువరూర్ - త్యాగరాజ విభక్తి కృతులుసవరించు

తిరువయూర్ వద్ద శ్రీ త్యాగరాజేశ్వరను స్తుతిస్తూ ముతుస్వామి దీక్షితార్ ఎనిమిది విభక్తిలలో పదమూడు కృతులను చేసారు.

విభక్తి కృతి రాగం తాళం సమాచారం
1-ప్రథమ త్యాగరాజో విరాజితే ఆఠాణా త్రిశ్ర ఏక
2-ద్వితీయ త్యాగరాజమ్ భజారే యదుకుల కాంభోజి మిశ్ర ఏక
2-ద్వితీయ త్యాగరాజం భజేహం సతతం నీలాంబరి రూపక
2-ద్వితీయ త్యాగరాజ మహాద్వజరోహ శ్రీ ఆది
3-తృతీయ త్యాగరాజేన సంరక్షితోహం సలాగ భైరవి ఆది
4-చతుర్థీ త్యాగరాజయ నమస్తే బేగడ రూపక
5-పంచమి త్యాగరదన్యం జనే దర్బార్ ఆది
6-షష్ఠి శ్రీ త్యాగరాజస్య భక్తౌ భవామి రుద్ర ప్రియ మిశ్ర చాపు
6-షష్ఠి త్యాగరాజ యోగ వైభవం ఆనంద భైరవి రూపక
7-సప్తమి త్యాగరాజే కృత్యకార్యమార్పయమి సారంగ ఝంపె
సంబోధన వీర వసంత త్యాగర వీర వసంత ఆది
సంబోధన త్యాగరాజ పాలయాసుమాం గౌళ ఆది వాల్మీక లింగ మూర్తి ప్రశంశిస్తు

మయూరం - మయూరనాథ స్వామి కృతులుసవరించు

కృతి రాగం తాళం
అభయంబ నాయకా హరి సయకా ఆనంద భైరవి ఆది
అభయంబ నాయకా వరదాయాకా కేదర గౌళ ఆది
గౌరీశాయ నమస్తే ఆరభి త్రిశ్ర త్రిపుట
మయూరనాధం అనిసం భజామి ధన్యాసి మిశ్ర చాపు

కంచి - ఏకమ్రనాథేశ్వ్రరుని పై కృతులుసవరించు

దీక్షితార్ కొన్ని సంవత్సరాలు కంచిలో నివసించారు. ఆ సమయంలో, ఆయన ఏకామ్రేశ్వరుని పై మూడు కృతిలను, కామక్షి అమ్మవారి పై అనేక కృతిలను, విష్ణు కంచికి చెందిన వరదరాజ స్వామిపై రెండు కృతులను చేశారు.

కృతి రాగం తాళం
ఏకామ్రనాథం భజేహం పూర్వ కళ్యాణి ఆది
ఏకామ్రనాథాయ నమస్తే వీర వసంత రూపక
ఏకామ్రనాథేశ్వరేన సమ్రాక్షితోహం చతురంగిణి (చిత్రంబరి) ఆది

తంజావూరు - బృహదీశ్వర కృతులుసవరించు

కృతి రాగం తాళం వివరణ
బృహదీశ్వర కటాక్షేణ ప్రణినో జీవంతి జీవంతిక త్రిశ్ర ఏక
బృహదీశ్వరం భజరే చిత్త నాగ ధ్వని ఆది
బృహదీశ్వరనమస్తే శంకరాభరణం ఆది
బృహదీశ్వరో రక్షమాం గాన సామ వరాళి రూపక
నభోమణి చంద్రాగ్ని నయనం నభోమణి త్రిపుట
నాగభరణం నాగజభరణం నమామి నాగాభరణం ఆది
పాలయమాం బృహదీశ్వర పాలిత భువనేశ్వర నాయకి రూపక
స్తవ రాజాధినుత బృహదీశ్వర తారామసుమాం స్తవ రాజా త్రిపుట

తంజావూరు - బృహదీశ్వరి దేవి కృతులుసవరించు

కృతి రాగం తాళం వివరణ
భోగచ్చాయ నాటక ప్రియే భోగాఛ్చాయ నాట ఆది
భూషావతిం మంజు భాషవతీం బజేహం భూషావతి త్రిశ్ర ఏక
బృహదాంబ మదాంబ జయతి భానుమతి ఆది
బృహదాంబికాయై నమస్తే నమస్తే వసంత మిశ్ర చాపు
బృహదీశ్వరం భజరే రే చిత్తా లలిత పంచమం ఆది
బృహన్నాయకీ వరదాయకీ అందలి ఆది
పాలయమాం బృహదీశ్వరీ భక్త జనవనీ శంకరి తోడి రూపక
హిమగిరి కుమారీ ఈశ్వరీ రవి క్రియ ఆది
పమార జన పాలినీ పాహి బృహన్నాయకీ సుమద్యుతి (57) త్రిశ్ర ఏక
సైంధవి రాగ ప్రియే సైంధవి ఆది
సంతాన మంజరి శంకారి సతతం పాతుమాం సంతన మంజారి ఆది
సచ్చిదానందమయ విజృంభిణీమ్ స్మరామ్యహం కుంభిని ఆది
సారంగరాది నవ రసాంగి బృహదాంబా ధవళాంగి త్రిశ్ర ఏక

చిదంబరం - నటరాజ కృతిస్సవరించు

కృతి రాగం తాళం వివరణ
చిదంబర నటరాజ మూర్తిమ్ తను కీర్తి త్రిశ్ర ఏక
చిదంబర నటరాజం ఆశ్రయామి కేదారం ఆది
చిదంబరేశ్వరం చింతయామి భిన్న షడ్జము ఆది
కనక సభాపతిం భజారే మనసా మాలవ శ్రీ ఆది
శివకామ పతిం చింతయామ్యహం నాట కురంజి ఆది
శివకామేశ్వరం చింతయామ్యహం ఆరభి ఆది

చిదంబరం - శివ కామేశ్వరి కృతులుసవరించు

కృతి రాగం తాళం వివరణ
శివకామేశ్వరిం చింతయేహం కళ్యాణి ఆది

చిదంబరం - గోవింద రాజేశ్వర కృతులుసవరించు

కృతి రాగం తాళం వివరణ
గోవింద రాజం ముపాస్మహే నిత్యం ముఖారి త్రిపుట
గోవింద రాజాయ నమస్తే AP రూపక
గోవింద రాజేన రక్షీతోహం మేచబౌళి రూపక

కాశీ - విశ్వేశ్వర కృతులు -కాల భైరవసవరించు

కృతి రాగం తాళం వివరణ
కాల భైరవం భజేహం అనిసం భైరవి ఆది
కాశీ విశ్వేశ్వర ఏహి మాంపాహి కాంభోజి అట
శ్రీ విశ్వనాథం భజేహం చతుర్దశ రాగ మాలిక ఆది
విశ్వనాథేన రక్షితోహం సమంత ఆది
విశ్వేశ్వరో రక్షతుమాం కానడ ఆది
విశ్వనాథం భజేహం సతతం నటభరణం రూపక

కాశీ - విశాలక్షి / అన్నపూర్ణ దేవి కృతులుసవరించు

కృతి రాగం తాళం వివరణ
అన్నపూర్ణే విశాలక్షి సామ ఆది
ఏహి అన్నపూర్ణేసన్నీధేహి పున్నాగవరళి ఆది
కాశీ విశాలక్షిం భజేహం గామక క్రియా ఆది
విశాలాక్షిమ్ విశ్వేశం జారే కాశీ రామ క్రియ మిశ్ర చాపు

శ్రీ వైద్యనాథ / బాలాంబికా కృతులుసవరించు

కృతి రాగం తాళం వివరణ
బాలంబికాయ కటాక్షితోహం శ్రీ రంజని ఏక
బాలంబికాయ పరం నహి రే కెనడా ఆది
బాలంబికాయై నమస్తే నాటా కురంజీ రూపక
బాలాంబికే పాహి భద్రామ్ దేహి మనో రంజని మత్య
భజారే రే చిత్తా బాలంబికం శాంతా కల్యాణి మిశ్ర ఏక
శ్రీ వైద్యనాథం భజామి అఠాణా ఆది

శ్రీ మహా విష్ణువు కృతులుసవరించు

శ్రీ రామ చంద్ర విభక్తి కృతులుసవరించు

విభక్తి కృతి రాగం తాళం వివరణ
1-ప్రథమ శ్రీ రామ చంద్రో రక్షతుమాం శ్రీ రంజని త్రిపుట
2-ద్వితీయ రామచంద్రం భావయామి వసంత రూపక
3-తృతీయ రామ చంద్రేన సంరక్షితోహం మంజి రూపక
4-చతుర్థీ రామ చంద్రాయ నమస్తే తోడి త్రిపుట
5-పంచమి రామ చంద్రదన్యం నజనేహం కళ్యాణి ఝంపె
6-షష్ఠి రామ చంద్రస్య దాసోహం నామవతి ఆది
7-సప్తమి రామె భారత పాలిట రాజ్యమార్పయామి జ్యోతి ఝంపె
సంబోధన రామ రామ కలి కలుష విరామ రామ్ కాళి రూపక

శ్రీ రాముని పై ఇతర కృతులుసవరించు

కృతి రాగం తాళం వివరణ క్షేత్రం
కోదండ రామం ఆనిసం భజామి కోకిల రావం ఆది
మామవ పట్టాభిరామ మణి రంగు మిశ్ర ఏక
మామవ రఘు వీర మార్టివతార మహూరి మిశ్ర ఏక
సంతాన రామ స్వామినం హిందౌళ వసంత ఆది ఈ కృతికి 'గురుగుహ' ముద్ర లేదు నిదా మంగళం (యమునాంబ పురం)
శ్రీ రామం రవి కులాబ్ధి సోమం నారాయణ గౌళ ఆది దర్భ శయనం

ఆంజనేయుని కృతులుసవరించు

కృతి రాగం తాళం వివరణ క్షేత్రం
పవనాత్మజ గచ్ఛ పరిపూర్ణ స్వచ్చ నాట ఖండ చాపు
పవనాత్మజం భజరే శంకరాభరణం ఆది
రామ చంద్ర భక్తం భాజ మనసా గేయ హెజ్జజ్జి ఆది
వీర హనుమతే నామో నమో కానడ రూపక

శ్రీ వెంకటేశ్వర కృతులుసవరించు

కృతి రాగం తాళం వివరణ Kshetr
ప్రసన్న వెంకటేశ్వరం భజారే వటి వసంత భైరవి మిశ్ర చాపు తంజావూరు
శంక చక్ర గథా పాణిం అహం వందే పూర్ణ చంద్రిక రూపక
శేషాచల నాయకం భజామి వరాళి మిశ్ర ఏక
శ్రీ వెంకట గిరీశం ఆలోకయే సురటి ఆది గోకర్ణం
శ్రీ వెంకటేశం భజామి సతతం కళ్యాణ వసంత ఆది
వెంకటాచలపతే నిను నమ్మితి కాపి ఆది ఇది మణిప్రవళ కృతి - 3 భాషలలో చేయబడింది: తెలుగు, తమిళం, సంస్కృతం గోకర్ణం

శ్రీరంగం పంచరత్నం - రంగనాథస్వామి కృతులుసవరించు

కృతి రాగం తాళం వివరణ
రంగపురా విహారా బ్రందవన సారంగ రూపక
రంగనాయకం భావాయే నాయకి ఆది
శ్రీ రంగనాథం ఉపస్మహే పూర్ణ చంద్రిక ఆది
శ్రీ రంగనాథాయ నమస్తే ధన్యాసి ఆది
శ్రీ భార్గవి బద్రామ్ మంగళ కైషికి మిశ్రా చాపు

నరసింహ స్వామి కృతులుసవరించు

కృతి రాగం తాళం క్షేత్రం వివరణ
నరసింహ ఆగచ్ఛ మోహన మిశ్ర ఏక ఘటికాచలం

శ్రీ కృష్ణ కృతులుసవరించు

కృతి రాగం తాళం క్షేత్రం వివరణ
నంద గోపాల ముకుంద ఖమాస్ రూపక
సంతాన గోపాలం ఉపస్మహే ఖమాస్ రూపక మన్నారుగుడి - సంతాన గోపాలస్వామి
శ్రీ కృష్ణం భజా మానస సతతం తోడి ఆది గురువాయూర్ ఈ కృతికి దిఖితార్ గురుగుహ ముద్ర లేదు
శ్రీ సుందర రాజమ్ భజేహం కాశీ రామ క్రియ (45) ఆది మదురై - అలగర్ కోవెల్ (వృషభాచలమ్ )
సౌందరా రాజమ్ ఆశ్రయే బృందావన సారంగ రూపక
చేత శ్రీ బాలకృష్ణం ద్విజవంతి ఆది గురువాయూర్

శ్రీ లక్ష్మి కృతులుసవరించు

కృతి రాగం తాళం వివరణ
హరి యువతిం హైమావతిం ఆరాథయామి సతతం దేశీ సింహరావం త్రిశ్ర ఏక
హిరణ్మయీమ్ లక్ష్మీం సదా భజామి లలిత రూపక
మహా లక్ష్మి కరుణ రాసా లహరి మాధవ మనోహరి ఆది
శ్రీ భార్గవి భద్రం మే దిశతు మంగళ కైసికి మిశ్ర ఏక
శ్రీ వర లక్ష్మీంనమస్తుభ్యం శ్రీ మిశ్ర ఏక
వర లక్ష్మీం భజారే రే మనసా సౌరాష్ట్ర ఆది

సరస్వతీ దేవి కృతులుసవరించు

కృతి రాగం తాళం వివరణ
భారతి మత్-దిషనా-జద్యపహే దేవ మనోహరి రూపక
కలవతి కమలసన-యువతి కళావతి ఆది
నమోహి గీర్వాణీ గీర్వాణి త్రిపుట
సరస్వతీ ఛాయాతరంగిణి ఛాయా తరంగిణి ఆది
సరస్వతీ విద్యావతీ హిందోళం రూపక
సరస్వత్య భాగవత్య సంరక్షితోహం ఛాయా గౌళ మిశ్ర ఏక
షరావతి-తథ వాసిని హంసిని షరావతి త్రిశ్ర ఏక
శ్రీ సరస్వతి హితే మాంజి '
శ్రీ సరస్వతి నమోస్తుతే ఆరభి రూపక
వినా-పుస్టాకా-ధరినిమ్ ఆశ్రే తోయ-వేగావాహిని (16) ఖండ ఏక

నోటు(నొట్టు) స్వరాలుసవరించు

ఇవి అన్ని శంకరాభరణం రాగం[1] లో కూర్చబడ్డాయి. ఇవి పాశ్చాత్య సంగీతానికి దగ్గరగా ఉంటాయి.వీటిలో గమకాలు పలికించరు.

కూర్పు తాళం/గతి దైవం
సంతతం పహిమమ్ రూపక పార్వతి
శక్తి సహిత గణపతిం త్రిశ్ర
గురుగుహ పాదపంకజ త్రిశ్ర
గురుగుహాసరసిజ చతురస్ర
వారాశివ బాలం చతురస్ర
ముకుందవరద త్రిశ్ర
సోమస్కంధం త్రిశ్ర
పార్వతీపతే చతురస్ర
చింతయేహం సదా చతురస్ర
పీతవర్ణం త్రిశ్ర
సకలసుర వినుత చతురస్ర
కాంచిసం త్రిశ్ర
శ్రీ శంకరవర త్రిశ్ర
సంతతం పాహిమాం త్రిశ్ర
శ్యామలే మీనాక్షి చతురస్ర
కమలాసన చతురస్ర
సామగానప్రియే త్రిశ్ర
హేమయే త్రిశ్ర
వందే మీనాక్షి చతురస్ర
పరదేవతే త్రిశ్ర
సదాశివ జయే చతురస్ర
పాహి దుర్గే చతురస్ర
మయే చిత్కాలే త్రిశ్ర
వాగ్దేవీ మామవ చతురస్ర
రామచంద్రం చతురస్ర
రామజనార్దన త్రిశ్ర
దాశరథీ త్రిశ్ర
పాహిమాం జానకీవల్లభా త్రిశ్ర
దీనబంధో త్రిశ్ర
వరదరాజ త్రిశ్ర
సంతాన సౌభాగ్య త్రిశ్ర
జగదీశా చతురస్ర
ఆంజనేయం త్రిశ్ర

ఇతర కృతులుసవరించు

కృతి రాగం తాళం దైవాన్ని క్షేత్రం
కయరోహనేశం భజరే రే మనసా దేవ గాంధారం రూపక కాయరోహనేశ్వర (శివ) నాగపట్నం
సరసిజానాభ-సోదరి -శంకరి నాగ గాంధారి రూపక పార్వతి

బయట లింకులుసవరించు

అనుబంధ లింకులుసవరించు

మూలాలుసవరించు

  1. http://www.ibiblio.org/guruguha/md_nottu_notation.pdf