సిరియాలో హలబియే సమీపంలో యూఫ్రటెస్ నది

యూఫ్రటీసు నది (Euphrates) చారిత్రికంగా ప్రాముఖ్యత కలిగిన నది. ఇది పశ్చిమ ఆసియాలో అత్యంత పొడవైనది కూడా. టైగ్రిస్ నదితో కలిసి, ఇది మెసొపొటేమియా యొక్క రెండు నదుల్లో ఒకటి. తూర్పు టర్కీలో పుట్టిన, ఈ యూఫ్రటీసు నది సిరియా, ఇరాక్‌ల గుండా ప్రవహించి షత్ అల్ అరబ్ లో టైగ్రిస్ నదితో కలుస్తుంది, ఇది పర్షియన్ గల్ఫ్‌ వద్ద స్సముద్రంలో కలుస్తుంది.