లలితా సహస్ర నామములు- 101-200

లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం
లలితా సహస్ర నామములు : 01-100  • 101-200  • 201-300  • 301-400  • 401-500  • 501-600  • 601-700  • 701-800  • 801-900  • 901-1000

లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రములోని రెండవ నూరు నామములకు సంక్షిప్త వివరణ ఇక్కడ ఇవ్వబడింది.[1][2]

లలితా త్రిపుర సుందరి

శ్లోకం 38 మార్చు

 1. మూలాధారైక నిలయా - మూలాధార చక్రమే ముఖ్యమైన నివాసముగా గలది.
 2. బ్రహ్మగ్రంథి విభేదినీ - బ్రహ్మగ్రంథిని విడగొట్టునది.
 3. మణిపూరాంత రుదితా - మణిపూర చక్రము యొక్క లోపలి నుండి ఉదయించునది లేదా ప్రకటమగునది.
 4. విష్ణుగ్రంథి విభేదినీ - విష్ణుగ్రంథిని విడగొట్టునది.

శ్లోకం 39 మార్చు

 1. ఆజ్ఞాచక్రాంతరాళస్థా - ఆజ్ఞాచక్రము యొక్క మధ్యలో ఉండునది.
 2. రుద్రగ్రంథి విభేదినీ - రుద్రగ్రంథిని విడగొట్టునది.
 3. సహస్త్రారాంబుజారూఢా - వెయ్యి దళములు గల పద్మమును అధిష్టించి యున్నది.
 4. సుధాసారాభివర్షిణీ - అమృతము యొక్క ధారాపాత వర్షమును కురిపించునది.

శ్లోకం 40 మార్చు

 1. తటిల్లతా సమరుచిః - మెఱపుతీగతో సమానమగు కాంతి గలది.
 2. షట్చక్రోపరి సంస్థితా - ఆరు విధములైన మూలాధారాది చక్రముల యొక్క పైభాగమందు చక్కగా నున్నది.
 3. మహాశక్తిః - బ్రహ్మమునందు ఆసక్తి గలది.
 4. కుండలినీ - పాము వంటి ఆకారము గలది.
 5. బిసతంతు తనీయసీ - తామరకాడలోని ప్రోగువలె సన్నని స్వరూపము గలది.

శ్లోకం 41 మార్చు

 1. భవానీ - భవుని భార్య.
 2. భావనాగమ్యా - భావన చేత పొంద శక్యము గానిది.
 3. భవారణ్య కుఠారికా - సంసారమనెడు అడవికి గండ్రగొడ్డలి వంటిది.
 4. భద్రప్రియా - శుభములు, శ్రేష్ఠములు అయిన వాటి యందు ఇష్టము కలిగినది.
 5. భద్రమూర్తిః - శుభమైన లేదా మంగళకరమైన స్వరూపము గలది.
 6. భక్త సౌభాగ్యదాయినీ - భక్తులకు సౌభాగ్యమును ఇచ్చునది.

శ్లోకం 42 మార్చు

 1. భక్తప్రియా - భక్తుల యెడ ప్రేమ, వాత్సల్యము గలది.
 2. భక్తిగమ్యా - భక్తికి గమ్యమైనటువంటిది.
 3. భక్తివశ్యా - భక్తికి స్వాధీనురాలు.
 4. భయాపహా - భయములను పోగొట్టునది.
 5. శాంభవీ - శంభుని భార్య.
 6. శారదారాధ్యా - సరస్వతిచే ఆరాధింపబడునది.
 7. శర్వాణీ - శర్వుని భార్య.
 8. శర్మదాయినీ - శాంతిని, సుఖమును ఇచ్చునది.

శ్లోకం 43 మార్చు

 1. శాంకరీ - శంకరుని భార్య.
 2. శ్రీకరీ - ఐశ్వర్యమును ఇచ్చునది.
 3. సాధ్వీ - సాధు ప్రవర్తన గల పతివ్రత.
 4. శరచ్చంద్ర నిభాననా - శరత్కాలము లోని చంద్రునితో సమానమైన వదనము గలది.
 5. శాతోదరీ - కృశించిన లేదా సన్నని పొట్ట గలిగినది.
 6. శాంతిమతీ - శాంతి గలది.
 7. నిరాధారా - ఆధారము లేనిది.
 8. నిరంజనా - మాయా సంబంధమైన అజ్ఞానపు పొరలేని దృష్టి గలది.

శ్లోకం 44 మార్చు

 1. నిర్లేపా - కర్మ బంధములు అంటనిది.
 2. నిర్మలా - ఏ విధమైన మలినము లేనిది.
 3. నిత్యా - నిత్య సత్య స్వరూపిణి.
 4. నిరాకారా - ఒక ప్రత్యేకమైన ఆకారము లేనిది.
 5. నిరాకులా - భావ వికారములు లేనిది.
 6. నిర్గుణా - గుణములు అంటనిది.
 7. నిష్కలా - విభాగములు లేనిది.
 8. శాంతా - ఏ విధమైన ఒడిదుడుకులు, తొట్రుపాటు లేనిది.
 9. నిష్కామా - కామము, అనగా ఏ కోరికలు లేనిది.
 10. నిరుపప్లవా - హద్దులు ఉల్లంఘించుట లేనిది.

శ్లోకం 45 మార్చు

 1. నిత్యముక్తా - ఎప్పుడును సంగము లేనిది.
 2. నిర్వికారా - ఏ విధమైన వికారములు లేనిది.
 3. నిష్ప్రపంచా - ప్రపంచముతో ముడి లేనిది.
 4. నిరాశ్రయా - ఆశ్రయము లేనిది లేదా అవసరము లేనిది.
 5. నిత్యశుద్ధా - ఎల్లప్పుడు శుద్ధమైనది.
 6. నిత్యబుద్ధా - ఎల్లప్పుడు జ్ఞాన స్వరూపురాలు.
 7. నిరవద్యా - చెప్పరానిది అంటూ ఏమీ లేనిది లేదా నిందించుటకూ ఏదీ లేనిది.
 8. నిరంతరా - ఏ మాత్రము సందు లేకుండా అంతటా వ్యాపించింది.

శ్లోకం 46 మార్చు

 1. నిష్కారణా - ఏ కారణము లేనిది.
 2. నిష్కళంకా - ఎటువంటి దోషము లేదా పాపము లేనిది.
 3. నిరుపాధిః - ఏ విధమైన అవిద్యా సంబంధమైన ఉపాధులు లేనిది.
 4. నిరీశ్వరా - ఇంకా తనను పైన ప్రభువు అనువారెవరూ లేనిది.
 5. నిరాగా - రాగము అనగా కోరికలు లేనిది.
 6. రాగమథనీ - రాగమును పోగొట్టి, వైరాగ్యమును కలుగుజేయునది.
 7. నిర్మదా - మదము లేనిది.
 8. మదనాశినీ - మదమును పోగొట్టునది.

శ్లోకం 47 మార్చు

 1. నిశ్చింతా - ఏ చింతలూ లేనిది.
 2. నిరహంకారా - ఏ విధమైన అహంకారము లేనిది.
 3. నిర్మోహా - అవగాహనలో పొరపాటు లేనిది.
 4. మోహనాశినీ - మోహమును పోగొట్టునది.
 5. నిర్మమా - మమకారము లేనిది.
 6. మమతాహంత్రీ - మమకారమును పోగొట్టునది.
 7. నిష్పాపా - పాపము లేనిది.
 8. పాపనాశినీ - పాపములను పోగొట్టునది.

శ్లోకం 48 మార్చు

 1. నిష్క్రోధా - క్రోధము లేనిది.
 2. క్రోధశమనీ - క్రోధమును పోగొట్టునది.
 3. నిర్లోభా - లోభము లేనిది.
 4. లోభనాశినీ - లోభమును పోగొట్టునది.
 5. నిస్సంశయా - సందేహములు, సంశయములు లేనిది.
 6. సంశయఘ్నీ - సంశయములను పోగొట్టునది.
 7. నిర్భవా - పుట్టుక లేనిది.
 8. భవనాశినీ - పుట్టుకకు సంబంధించిన సంసార బంధక్లేశములు లేకుండా చేయునది.

శ్లోకం 49 మార్చు

 1. నిర్వికల్పా - వికల్పములు లేనిది.
 2. నిరాబాధా - బాధలు, వేధలు లేనిది.
 3. నిర్భేదా - భేదములు లేనిది.
 4. భేదనాశినీ - భేదములను పోగొట్టునది.
 5. నిర్నాశా - నాశము లేనిది.
 6. మృత్యుమథనీ - మృత్యు భావమును, మృత్యువును పోగొట్టునది.
 7. నిష్క్రియా - క్రియలు (చేయవలసిన, చేయకూడని) లేనిది.
 8. నిష్పరిగ్రహా - స్వీకరణ, పరిజనాదులు లేనిది.

శ్లోకము 50 మార్చు

 1. నిస్తులా - సాటి లేనిది.
 2. నీలచికురా - చిక్కని, చక్కని, నల్లని, ముంగురులు గలది.
 3. నిరపాయా - అపాయములు లేనిది.
 4. నిరత్యయా - అతిక్రమింప వీలులేనిది.
 5. దుర్లభా - పొందశక్యము కానిది.
 6. దుర్గమా - గమింప శక్యము గానిది.
 7. దుర్గా - దుర్గాదేవి.
 8. దుఃఖహంత్రీ - దుఃఖములను తొలగించునది.
 9. సుఖప్రదా - సుఖములను ఇచ్చునది.

శ్లోకము 51 మార్చు

 1. దుష్టదూరా - దుష్టత్వము అంటనిది. దుష్టులకు అంటనిది.
 2. దురాచార శమనీ - చెడు నడవడికను పోగొట్టునది.
 3. దోషవర్జితా - దోషములచే విడిచి పెట్టబడింది.
 4. సర్వజ్ఞా - అన్నిటినీ తెలిసింది.
 5. సాంద్రకరుణా - గొప్ప దయ గలది.
 6. సమానాధిక వర్జితా - ఎక్కువ తక్కువ భేదాలచే విడువబడినది అనగా ఎక్కువ వారు తక్కువ వారు లేనిది.

శ్లోకము 52 మార్చు

 1. సర్వశక్తిమయీ - సర్వశక్తి స్వరూపిణి.
 2. సర్వమంగళా - సర్వమంగళ స్వరూపిణి.
 3. సద్గతి ప్రదా - మంచి మార్గమును ఇచ్చునది.
 4. సర్వేశ్వరీ - జగత్తు లేదా విశ్వమునంతకు ప్రధానాధికారిణి.
 5. సర్వమయీ - సర్వములో అనగా విశ్వమంతటా నిండి ఉంది.
 6. సర్వమంత్ర స్వరూపిణీ - అన్ని మంత్రములును తన స్వరూపముగా గలది.

మూలాలు మార్చు

 1. "Untitled | PDF". Scribd (in ఇంగ్లీష్). Retrieved 2023-07-08.
 2. Incarnation 14 (2020-08-31). "శ్రీ లలితా సహస్ర నామములు – 79 / Sri Lalita Sahasranamavali – Meaning – 79". Prasad Bharadwaj Incarnation 14 Blog (in ఇంగ్లీష్). Retrieved 2023-07-08.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)