లలితా సహస్ర నామములు- 801-900

లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం
లలితా సహస్ర నామములు : 01-100  • 101-200  • 201-300  • 301-400  • 401-500  • 501-600  • 601-700  • 701-800  • 801-900  • 901-1000

లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రములోని తొమ్మిదవ నూరు నామములకు సంక్షిప్త వివరణ ఇక్కడ ఇవ్వబడింది.[1][2]

శ్లోకం 152 మార్చు

 1. కళానిధి: కళలకు నిధి వంటిది
 2. కావ్యకళా : కవితారూపిణి
 3. రసఙ్ఞా : సృష్టి యందలి సారము తెలిసినది
 4. రసశేవధి: రసమునకు పరాకాష్ట
 5. పుష్టా : పుష్ఠి కలిగించునది
 6. పురాతనా : అనాదిగా ఉన్నది
 7. పూజ్యా : పూజింపదగినది
 8. పుష్కరా : పుష్కరరూపిణి
 9. పుష్కరేక్షణా : విశాలమైన కన్నులు కలది.

శ్లోకం 153 మార్చు

 1. పరంజ్యోతి: దివ్యమైన వెలుగు
 2. పరంధామ :శాశ్వతమైన స్థానము కలిగినది
 3. పరమాణు: :అత్యంత సూక్ష్మమైనది
 4. పరాత్పరా :సమస్తలోకములకు పైన ఉండునది
 5. పాశహస్తా :పాశమును హస్తమున ధరించినది
 6. పాశహంత్రీ :జీవులను సంసార బంధము నుంది విడిపించునది
 7. పరమంత్ర విభేదినీ :శత్రువుల మంత్ర ప్రయోగములను పటాపంచలు చేయునది.

శ్లోకం 154 మార్చు

 1. మూర్తామూర్తా :రూపం కలది, రూపం లేనిది రెందూ తానే ఐనది
 2. నిత్యతృప్తా :ఎల్లప్పుదు తృప్తితో ఉండునది
 3. మునిమానస హంసికా :మునుల మనస్సులనెడి సరస్సులందు విహరించెడి హంసరూపిణి
 4. సత్యవ్రతా :సత్యమే వ్రతముగా కలిగినది
 5. సత్యరూపా :సత్యమే రూపముగా కలిగినది
 6. సర్వాంతర్యామినీ :సృష్టీ అంతటా వ్యాపించినది
 7. సతీ :దక్షప్రజాపతి కూతురు, శివుని అర్ధాంగి ఐన సతీదేవి.

శ్లోకం 155 మార్చు

 1. బ్రహ్మాణీ :సరస్వతీ దేవి (బ్రహ్మదేవుని భార్య)
 2. బ్రహ్మజననీ :బ్రహ్మడేవుడిని సృస్టించినది
 3. బహురూపా :సమస్త రూపములు తానై ఉన్నది
 4. బుధార్చితా :ఙ్ఞానులచే పూజింపబదునది
 5. ప్రసవిత్రీ :జగజ్జనని
 6. ప్రచండాఙ్ఞా :తీవ్రమైన ఆఙ్ఞ కలది
 7. ప్రతిష్టా :కీర్తియే రూపముగా కలిగినది
 8. ప్రకటాకృతి: :బహిరంగమైన ఆకారము కలిగినది

శ్లోకం 156 మార్చు

 1. ప్రాణేశ్వరీ :ప్రాణములకు అధీశ్వరి
 2. ప్రాణదాత్రీ :ప్రాణములు ఇచ్చునది
 3. పంచాశత్పీఠ రూపిణీ :శక్తిపీఠముల రూపమున వెలసినది
 4. విశృంఖలా :యధేచ్ఛగా ఉండునది
 5. వివిక్తస్థా :ఏకాంతముగా ఉండునది
 6. వీరమాతా :వీరులకు తల్లి
 7. వియత్ప్రసూ: :ఆకాశమును సృష్టించినది

శ్లోకం 157 మార్చు

 1. ముకుందా :విష్ణు రూపిణీ
 2. ముక్తినిలయా :ముక్తికి స్థానమైనది
 3. మూలవిగ్రహ రూపిణీ :అన్నింటికీ మూలమైనది
 4. భావఙ్ఞా :సర్వజీవుల మానసిక భావములను తెల్సినది
 5. భవరోగఘ్నీ :జన్మపరంపర అను రోగమును పోగొట్టునది
 6. భవచక్ర ప్రవర్తినీ :లోకచక్రమును నడిపించునది.

శ్లోకం 158 మార్చు

 1. ఛందః సారా :వేదముల సారము
 2. శాస్త్రసారా :వేదాంతాది సమస్త శాస్త్రముల సారము
 3. మంత్రసారా :మంత్రముల యొక్క సారము
 4. తలోదరీ :పలుచని ఉదరము కలిగినది
 5. ఉదారకీర్తి :గొప్ప కీర్తి కలిగినది
 6. రుద్దామవైభవా :అధికమైన వైభవము కలిగినది
 7. వర్ణరూపిణీ :అక్షరరూపిణి

శ్లోకం 159 మార్చు

 1. జన్మ మృత్యు జరాతప్త జన విశ్రాంతిదాయినీ :చావు, పుట్టుకలు, ముసలితనము మొదలైన వాటితో బాధపడు జనులకు విశ్రాంతిని ఇచ్చునది.
 2. సర్వోపనిషదుద్ఘుష్టా :అన్ని ఉపనిషత్తులచే చాటిచెప్పబడినది
 3. శాంత్యతీత కళాత్మికా :శాంతికంటే అతీతమైన చిదానందస్వరూపిణి (సంకల్ప, వికల్ప, రాగద్వేషములు లేని మానసిక స్థితి “శాంతి”, ఆనందము దానిని మించినది)

శ్లోకం 160 మార్చు

 1. గంభీరా :లోతైనది (అమ్మణ్ణి తత్వము తెల్సుకొనుట కష్టము)
 2. గగనాంతస్తా :ఆకాశమునందు ఉండునది
 3. గర్వితా :గర్వము కలిగినది
 4. గానలోలుపా :సంగీతమునందు ప్రీతి కలిగినది
 5. కల్పనారహితా :ఎట్టి కల్పన లేనిది
 6. కాష్ఠా :కాలపరిగణన లో అత్యంత స్వల్పభాగము (రెప్పపాటుకన్న తక్కువ సమయం)
 7. కాంతా :కాంతి కలిగినది
 8. కాంతార్ధ విగ్రహ :కాంతుడైన ఈశ్వరునిలో అర్ధభాగము

శ్లోకం 161 మార్చు

 1. కార్యకారణ నిర్ముక్తా :కార్యాకరణములు లేని శ్రీ మాత
 2. కామకేళీ తరంగితా :కోరికల తరంగముల యందు విహరించునది.
 3. కనత్కనక తాటంకా :మనోహరమగు ధ్వని చేయు బంగారు చెవి కమ్మలు కలది.
 4. లీలావిగ్రహ ధారిణి :లీలకై అనాయాసముగా అద్భుత రూపములను ధరించునది.

శ్లోకం 162 మార్చు

 1. అజా :పుట్టుక లేనిది
 2. క్షయ వినిర్ముక్తా :మాయాతేతమైనది
 3. ముగ్ధా :12 – 16 సంవత్సరముల బాలికా రూపము కలిగినది
 4. క్షిప్రప్రసాదినీ :వెంటనే అనుగరించునది
 5. అంతర్ముఖ సమారాధ్యా :అంతర్ దృష్టి గల యోగులచే ఆరాధింపబడునది
 6. బహిర్ముఖ సుదుర్లభా :ప్రాపంచిక దృష్టి కలవారికి లభింపనిది.

శ్లోకం 163 మార్చు

 1. త్రయీ :వేదస్వరూపిణి
 2. త్రివర్గ నిలయా :ధర్మార్ధ కామములకు నిలయం ఐయ్నది
 3. త్రిస్థా :మూడు విధములుగా ఉండునది
 4. త్రిపురమాలినీ :త్రిపురములను మాలికగా ధరించినది
 5. నిరామయా :ఏ బాధలూ లేనిది
 6. నిరాలంబా :ఆలంబనము అవసరము లేనిది
 7. స్వాత్మారామా :తన ఆత్మయందే ఆనందించునది
 8. సుధాసృతి: అమృతమును కురిపించునది

శ్లోకం 164 మార్చు

 1. సంసారపంక నిర్మగ్న సముద్ధరణ పండితా :సంసారము అను ఊబిలో కూరుకొనిపొయిన జనులను ఉద్ధరించుటకు సామర్ధ్యము కలిగినది.
 2. యఙ్ఞప్రియా :యఙ్ఞములయందు ప్రీతి కలిగినది
 3. యఙ్ఞకర్త్రీ :యఙ్ఞము చేయునది
 4. యజమాన స్వరూపిణి :యఙ్ఞము చేయువారి స్వరూపం తానై ఉన్నది.

శ్లోకం 165 మార్చు

 1. ధర్మాధారా : ధర్మమునకు ఆధారభూతమైనది
 2. ధనాధ్యక్షా : సర్వసంపదలకు అధికారిణి
 3. ధనధాన్యవివర్ధినీ : ధనము, ధాన్యము వర్ధిల్లచేయునది
 4. విప్రప్రియా : వేదాధ్యయన సంపన్నులైన వారియందు ప్రీతి కలిగినది
 5. విప్రరూప : వేదవిదులైనవారి యెందు ఉండునది
 6. విశ్వభ్రమణకారిణీ : విశ్వమును నడిపించునది

శ్లోకం 166 మార్చు

 1. విశ్వగ్రాసా : విశ్వమే ఆహారముగా కలిగినది
 2. విద్రుమాభా : పగడము వలె ఎర్రనైన కంతి కలిగినది
 3. వైష్ణవీ : వైష్ణవీ దేవి రూపమున అవతరించినది
 4. విష్ణురూపిణీ : విష్ణురూపమున జగత్తును రక్షించునది
 5. అయోని: పుట్టుక లేనిది
 6. యోనినిలయా : సమస్త సృష్టి కి జన్మస్థానము
 7. కూటస్థా : మూలకారణ శక్తి
 8. కులరూపిణీ : కుండలినీ రూపిణి

శ్లోకం 167 మార్చు

 1. వీరగోష్టేప్రియా : వీరభక్తులు చేయు తీవ్రసాధన యెందు ప్రీతి కలిగినది
 2. వీరా : వీరత్వము కలిగినది
 3. నైష్కర్మ్యా : కర్మబంధము లేనిది
 4. నాదరూపిణీ : ఓంకారస్వరూపిణి
 5. విఙ్ఞాన కలానా : విఙ్ఞాన స్వరూపిణి
 6. కల్యా : మూలకారణము
 7. విదగ్ధా : గొప్ప సామర్ధ్యము కలిగినది
 8. బైందవాసనా : బిందువు ఆసనముగా కలిగినది

మూలాలు మార్చు

 1. "Untitled | PDF". Scribd (in ఇంగ్లీష్). Retrieved 2023-07-08.
 2. Incarnation 14 (2020-08-31). "శ్రీ లలితా సహస్ర నామములు – 79 / Sri Lalita Sahasranamavali – Meaning – 79". Prasad Bharadwaj Incarnation 14 Blog (in ఇంగ్లీష్). Retrieved 2023-07-08.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)