లలితా సహస్ర నామములు- 901-1000

లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం
లలితా సహస్ర నామములు : 01-100  • 101-200  • 201-300  • 301-400  • 401-500  • 501-600  • 601-700  • 701-800  • 801-900  • 901-1000

లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రములోని తొమ్మిది వందల నుండి వేయి నామములకు సంక్షిప్త వివరణ ఇక్కడ ఇవ్వబడింది.[1][2]

శ్లోకం 167 మార్చు

 1. వీరగోష్ఠీ ప్రియా : వీరభక్తులు చేయు తీవ్రసాధన యెందు ప్రీతి కలిగినది
 2. వీరా : వీరత్వము కలిగినది
 3. నైష్కర్మ్యా : కర్మబంధము లేనిది
 4. నాదరూపిణీ : ఓంకారస్వరూపిణి
 5. విఙ్ఞాన కలానా : విఙ్ఞాన స్వరూపిణి
 6. కల్యా : మూలకారణము
 7. విదగ్ధా : గొప్ప సామర్ధ్యము కలిగినది
 8. బైందవాసనా : బిందువు ఆసనముగా కలిగినది

శ్లోకం 168 మార్చు

 1. తత్త్వాధికా : సమస్త తత్వములకు అధికారిణి
 2. తత్త్వమయీ : తత్వస్వరూపిణి
 3. తత్త్వమర్ధ స్వరూపిణీ : తత్ = అనగా నిర్గుణ నిరాకర స్వరూపము , త్వం = ప్రత్యగాత్మ, తత్+త్వం స్వరూపముగ ఉన్నది
 4. సామగానప్రియా :సామగానమునందు ప్రీతి కలిగినది
 5. సౌమ్యా : సౌమ్య స్వభావము కలిగినది
 6. సదాశివకుటుంబినీ : సదాశివుని అర్ధాంగి

శ్లోకం 169 మార్చు

 1. సవ్యాపసవ్య మార్గస్థా : వామ, దక్షిణ మార్గములలో పూజింపబడునది
 2. సర్వాపద్వినివారిణీ : అన్ని ఆపదలను నివారించునది
 3. స్వస్థా : మార్పులేకుండా ఉండునది
 4. స్వభావమధురా :సహజమైన మధురస్వభావము కలది
 5. ధీరా : ధైర్యము కలది
 6. ధీరసమర్చితా : ధీరస్వభావము కలవారిచే ఆరధింపబడునది

శ్లోకం 170 మార్చు

 1. చైతన్యార్ఘ్య సమారాధ్యా :ఙ్ఞానులచే పూజింపబడునది
 2. చైతన్య కుసుమప్రియా : ఙ్ఞానము అనెడి పుష్పముల యెందు ప్రీతి కలిగినది
 3. సదొదితా : సత్యస్వరూపిణీ
 4. సదాతుష్టా : ఎల్లప్పుడూ సంతొషముతో ఉండునది
 5. తరుణాదిత్యపాటలా :ఉదయసూర్యుని వంటి కాంతి కలిగినది

శ్లోకం 171 మార్చు

 1. దక్షిణా : దాక్షిణ్యము కలిగినది
 2. దక్షిణారాధ్యా : దక్షిణాచారముచే పొజింపబదుచున్నది
 3. దరస్మేరముఖాంబుజా : చిరునవ్వుతొ కూదిన ముఖపద్మము కలిగినది
 4. కౌళినీ : కౌళమార్గమున ఉపాసించబదుచున్నది
 5. కేవలా : సమస్తమునకు తాను ఒక్కటియే మూలమైనది
 6. అనర్ఘ్య కైవల్యపదదాయినీ :అత్యుత్తమమైన మోక్షము ప్రసాదించును

శ్లోకం 172 మార్చు

 1. స్తోత్రప్రియా : స్తోత్రములు అనిన ఇస్టము కలిగినది
 2. స్తుతిమతే : స్తుతించుట అనిన ఇస్టము కలిగినది
 3. శ్రుతిసంస్తుత వైభవా : వేదములచేత స్తుతింపబడెడి వైభవము కలిగినది
 4. మనస్వినీ : మనస్సు కలిగినది
 5. మానవతీ : అభిమానము కలిగినది
 6. మహేశే : మహేశ్వర శక్తి
 7. మంగాళాకృతి: మంగలప్రదమైన రూపము కలిగినది

శ్లోకం 173 మార్చు

 1. విశ్వమాతా : విశ్వమునకు తల్లి
 2. జగద్ధాత్రీ : జగత్తును రక్షించునది
 3. విశాలాక్షీ : విశాలమైన కన్నులు కలది
 4. విరాగిణీ : దేనిథోనూ అనుభందము లేనిది
 5. ప్రగల్భా : సర్వసమర్ధురాలు
 6. పరమోదారా : మిక్కిలి ఉదారస్వభావము కలిగినది
 7. పరామోదా : పరమానందము కలిగినది
 8. మనోమయీ : మనశ్శే రూపముగా కలిగినది

శ్లోకం 174 మార్చు

 1. వ్యోమకెశీ : అంతరిక్షమే కేశముగా కలది
 2. విమానస్థా : విమానము (సహస్రారము) నందు ఉండునది
 3. వజ్రిణీ : వజ్రము ఆయుధముగా కలిగినది
 4. వామకేశ్వరీ : వామకేశ్వరుని శక్తి
 5. పంచయఙ్ఞ ప్రియా : నిత్యము చేయు పంచయఙ్ఞములచే ప్రీతి చెందునది
 6. పంచప్రేత మంచాధిశాయినీ :పంచప్రేతములచే ఏరడిన మంచముపై కూర్చుని ఉండునది.

శ్లోకం 175 మార్చు

 1. పంచమీ : పంచకృత్యపరాయణి
 2. పంచభూతేశీ : పంచభూతములను ఆఙ్ఞాపించునది
 3. పంచసంఖ్యోపచారిణీ :శ్రీవిద్యోపాసకులచే 5 విధములుగా ఆరధింపబడునది
 4. శాశ్వతీ : శాశ్వతముగా ఉండునది
 5. శాశ్వతైశ్వర్యా : శాశ్వతమైన ఐశ్వర్యము కలది
 6. శర్మదా : ఓర్పు ను ఇచ్చునది
 7. శంభుమోహినీ : ఈశ్వరుని మోహింపజేయునది

శ్లోకం 176 మార్చు

 1. ధరా : ధరించునది
 2. ధరసుతా : సమస్త జీవులను తన సంతానముగా కలిగినది
 3. ధన్యా : పవిత్రమైనది
 4. ధర్మిణీ : ధర్మస్వరూపిణి
 5. ధర్మవర్ధినీ : ధర్మమును వర్ధిల్ల చేయునది
 6. లోకాతీతా : లోకమునకు అతీతమైనది
 7. గుణాతీతా :గుణములకు అతీతమైనది
 8. సర్వాతీతా : అన్నిటికీ అతీతురాలు
 9. శమాత్మికా : క్షమాగుణము కలిగినది

శ్లోకం 177 మార్చు

 1. బంధూక కుసుమ ప్రఖ్యా : బంధూక పుష్పం (మంకెన్న పువ్వు) వంటి ప్రకాశం కలిగినది
 2. బాలా :12 సంవత్సరముల లోపు బాలిక
 3. లీలావినోదినీ :బ్రహ్మాండములను సృస్టించు అను లీల యందు వినోదమును కలిగినది
 4. సుమంగళీ :మంగళకరమైన రూపము కలిగినది
 5. సుఖకరీ :సుఖమును కలిగించునది
 6. సువేషాఢ్యా :మంచి వేషము కలిగినది
 7. సువాసినీ :సుమంగళి.

శ్లోకం 178 మార్చు

 1. సువాసిన్యర్చన ప్రీతా : సువాసినులు చేయు అర్చన యెందు ప్రీతి కలిగినది
 2. శోభనా :శోభ కలిగినది
 3. శుద్ధమానసా : మంచి మనస్సు కలిగినది
 4. బిందుతర్పణ సంతుష్టా : అమృత బిందు తర్పణము చే సంతృప్తి పొందినది
 5. పూర్వజా : అనాదిగా ఉన్నది
 6. త్రిపురాంబికా :త్రిపురములందు ఉండు అమ్మ

శ్లోకం 179 మార్చు

 1. దశముద్రా సమారాధ్యా : 10 రకముల ముద్రలచే ఆరాధింపబదునది
 2. త్రిపురా : త్రిపురసుందరీ
 3. శ్రీవశంకరీ : సంపదలను వశము చేయునది
 4. ఙ్ఞానముద్రా : బొతనవ్రేలును చూపుడు వ్రేలితో కలిపి మిగిలిన 3వ్రేళ్ళను నిటారుగా ఉంచుట
 5. ఙ్ఞానగమ్యా : ఙ్ఞానము చే చేరదగినది
 6. ఙ్ఞానఙ్ఞేయ స్వరూపిణీ : ఙ్ఞానముచే తెలియబడు స్వరూపము కలిగినది

శ్లోకం 180 మార్చు

 1. యోనిముద్రా : యోగముద్రలలో ఓకటి
 2. త్రికండేశీ :3 ఖండములకు అధికారిణి
 3. త్రిగుణా : 3 గుణములు కలిగినది
 4. అంబా : అమ్మ
 5. త్రికోణగా : త్రికోణమునందు ఉండునది
 6. అనఘాద్భుత చారిత్రా : పవిత్రమైన అద్భుత చరిత్ర కలిగినది
 7. వాంఛితార్ధ ప్రదాయినీ : కోరిన కోర్కెలు ఇచ్చునది.

శ్లోకం 181 మార్చు

 1. అభ్యాసాతియ ఙ్ఞాతా : అభ్యాసము చేసిన కొలది బొధపడును
 2. షడధ్వాతీత రూపిణీ :6 మార్గములకు అతీతమైన రూపము కలిగినది
 3. అవ్యాజ కరుణా మూర్తి :ప్రతిఫలాపేక్షలేని కరుణ కలిగినది
 4. రఙ్ఞానధ్వాంత దీపికా : అఙ్ఞానమను అంధకారమునకు దీపము వంటిది

శ్లోకం 182 మార్చు

 1. ఆబాలగోపవిదితా :సర్వజనులచే తెలిసినది
 2. సర్వానుల్లంఘ్య శాసనా : ఎవరునూ అతిక్రమించుటకు వెల్లులేని శసనము కలిగినది
 3. శ్రీచక్రరాజ నిలయా : శ్రీ చక్రము నివాసముగా కలిగినది
 4. శ్రీమత్ త్రిపురసుందరీ : త్రిపురాసురులనే ముగ్గురు రాక్షసులను (తారకాక్ష, విద్యున్మాలి, కమలాక్ష ) సంహరించిన పరమశివుని భార్య 'త్రిపుర సుందరి'

శ్లోకం 183 మార్చు

 1. శ్రీశివా : శుభములను కల్గినది
 2. శివశక్తైక్య రూపిణీ : శివశక్తులు ఏకమైన రూపము కలిగినది
 3. లలితాంబికా : లలితానామమున ప్రసిద్ధమైన జగన్మాత

మూలాలు మార్చు

 1. "Untitled | PDF". Scribd (in ఇంగ్లీష్). Retrieved 2023-07-08.
 2. Incarnation 14 (2020-08-31). "శ్రీ లలితా సహస్ర నామములు – 79 / Sri Lalita Sahasranamavali – Meaning – 79". Prasad Bharadwaj Incarnation 14 Blog (in ఇంగ్లీష్). Retrieved 2023-07-08.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)