లలితా సహస్ర నామములు- 701-800

లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం
లలితా సహస్ర నామములు : 01-100  • 101-200  • 201-300  • 301-400  • 401-500  • 501-600  • 601-700  • 701-800  • 801-900  • 901-1000


లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రములోని ఎనిమిదవ నూరు నామములకు సంక్షిప్త వివరణ ఇక్కడ ఇవ్వబడింది.[1][2]

శ్లోకం 136 మార్చు

 1. దీక్షితా : భక్తులను రకించుట యెందు దీక్ష వహించినది
 2. దైత్యశమనీ : రాక్షసులను సం హరించునది
 3. సర్వలోక వశంకరీ :సమస్తలోకములను వశము చేసుకొనునది
 4. సర్వార్ధదాత్రీ : కోరిన కోర్కెలన్నిటినీ తీర్చునది
 5. సావిత్రీ : గాయత్రీ మాత
 6. సచ్చిదానంద రూపిణీ : సత్,చిత్, ఆనందములే రూపముగా కలిగినది.

శ్లోకం 137 మార్చు

 1. దేశకాలపరిచ్ఛిన్నా : దేశకాలములచే మార్పు చెందినది
 2. సర్వగా : సర్వవ్యాపిని
 3. సర్వమోహినీ : అందరిని మోహింప చేయునది
 4. సరస్వతీ : విద్యాస్వరూపిణి
 5. శాస్త్రమయీ : శాస్త్రస్వరూపిణి
 6. గుహాంబా : కుమారస్వామి తల్లి
 7. గుహ్యరూపిణి : రహస్యమైన రూపము కలిగినది

శ్లోకం 138 మార్చు

 1. సర్వోపాధి వినిర్ముక్తా :ఏరకమైన శరీరము లేనిది
 2. సదాశివపతివ్రతా : శివుని భార్య
 3. సంప్రదాయేశ్వరీ : అన్ని సంప్రదాయములకు అధీశ్వరి
 4. సాధ్వీ : సాధుస్వభావము కలిగినది
 5. గురుమండల రూపిణీ : గురుపరంపరా స్వరూపిణి

శ్లోకం 139 మార్చు

 1. కులోత్తీర్ణా : సుషుమ్నా మార్గమున పైకిపోవునది
 2. భగారాధ్యా : త్రికోణ యంత్రమును ఆరాధింపబడునది
 3. మాయా : మాయాస్వరూపిణీ
 4. మధుమతీ : మధురమైన మనస్సు కలది (ఆనందస్వరూపిణీ)
 5. గణాంబా : గణములకు తల్లి
 6. కుహ్యకారాధ్యా : గుహ్యాదులచే ఆరాధింపబడునది
 7. కోమలాంగీ : మృదువైన శరీరము కలిగినది
 8. గురుప్రియా : గురువునకు ప్రియమైనది

శ్లోకం 140 మార్చు

 1. స్వతంత్రా : తన ఇష్టప్రకారము ఉండునది
 2. సర్వతంత్రేశీ : తాను ఉపదేసించిన తంత్రమునకు తానె దేవతైయున్నది
 3. దక్షిణామూర్తి రూపిణీ :దక్షిణామూర్తి రూపము ధరించినది
 4. సనకాది సమారాధ్యా : సనక, సనంద, సనత్కుమార, సనత్ సుజాత సనాతనులు అను దేవఋషులచే ఆరాధింపబడునది
 5. శివఙ్ఞాన ప్రదాయినీ :ఆత్మఙ్ఞానమును ఇచ్చునది

శ్లోకం 141 మార్చు

 1. చిత్కళానందకలికా : ఙ్ఞానము, ఆనందము అను జ్యోతిస్వరూపిణీ
 2. ప్రేమరూపా : ప్రేమమూర్తి
 3. ప్రియంకరీ : కోరికలు సిద్ధింపచేయునది
 4. నామపారాయణ ప్రీతా : తన నామములను పారాయణచేయు వారియందు ప్రీతి కలిగినది
 5. నందివిద్యా : అమ్మవారికి సంబందించిన ఓక మంత్ర విశేషము
 6. నటేశ్వరీ : నటరాజు యొక్క శక్తి

శ్లోకం 142 మార్చు

 1. మిధ్యాజగదధిష్టానా :మాయాజగత్తునందు చైతన్యరూపిణియై యుండునది
 2. ముక్తిదా : విముక్తి నిచ్చునది
 3. ముక్తిరూపిణీ : మోక్షరూపిణీ
 4. లాస్యప్రియా : లలితమైన నృత్యమునందు ప్రీతి కలిగినది
 5. లయకరీ : జగత్తును లయము చేయునది
 6. లజ్జా : లజ్జాస్వరూపిణీ
 7. రంభాది వందితా :రంభ మొదలగు అప్సరసలచే నమస్కారములు అందుకొనునది

శ్లోకం 143 మార్చు

 1. భవదావ సుధావృష్టి: : జన్మపరంపరలు అను దావాగ్నిని చల్లార్చుటకు అమృతవర్షము వంటిది
 2. పాపారణ్యదవానలా : పాపములు అనెడి అరణ్యమునకు కార్చిచ్చు వంటిది
 3. దౌర్భాగ్యతూలవాతూలా : దారిద్ర్యము, దురదృష్టము అనెడి పక్షి ఈకలకు హోరుగాలి వంటిది
 4. జరాధ్వాంతరవిప్రభా : ముసలితనమనే చీకటికి సూర్యకాంతి వంటిది

శ్లోకం 144 మార్చు

 1. భాగ్యాబ్ధి చంద్రికా : సంపద అనెడి సముద్రమునకు వెన్నెల వంటిది
 2. భక్తచిత్త కేకిఘనాఘనా : భక్తుల మనస్సులు అనే నెమళ్ళకు వర్షాకాలపు మేఘము వంటిది
 3. రోగపర్వతదంభోళిః : పర్వతములవంతి రోగములకు వజ్రాయుధము వంటిది
 4. మృత్యుదారు కుఠారికా : మృత్యువనెడి వృక్షమునకు గొడ్డలి వంటిది

శ్లోకం 145 మార్చు

 1. మహేశ్వరీ : మహేశ్వరుని ప్రియురాలు
 2. మహాకాళీ : కాళికా దేవి రూపము దాల్చినది
 3. మహాగ్రాసా : అధికమైన ఆహారమును కోరునది
 4. మహాశనా : లయకారిణి
 5. అపర్ణా : పార్వతీ దేవి
 6. చండికా : అసురుడైన చండుడిని సంహరించిన చండీ దేవి స్వరూపిణి
 7. చండముండాసుర నిషూదిని :చండుడు, ముండుడు అను రాక్షసులను సమ్హరించినది

శ్లోకం 146 మార్చు

 1. క్షరాక్షరాత్మికా : నశించునట్టి జగత్తు, శాశ్వతమైన చిన్మయ తత్వము రెండూను తానె రూపంగా ఐనది
 2. సర్వలోకేశీ : అన్ని లొకములకు అధీశ్వరి
 3. విశ్వధారిణీ : విశ్వమును ధరించినది
 4. త్రివర్గదాత్రీ : దర్మ, అర్ధ, కామములను ఇచ్చునది
 5. సుభగా : సౌభాగ్యవతి
 6. త్ర్యంబకా : మూడు కన్నులు కలది
 7. త్రిగుణాత్మికా : సత్వ, రజో, తమో గుణములను ఇచ్చునది.

శ్లోకం 147 మార్చు

 1. స్వర్గాపవర్గదా : స్వర్గమును అపవర్గమును (అనగా మోక్షమును) ప్రసాదించునది.
 2. శుద్ధా : మలినము లేనిది మరియు పవిత్రమైనది.
 3. జపాపుష్ప నిభాకృతిః : మందార పువ్వు వంటి ఛాయ కలిగినది.
 4. ఓజోవతీ : ఓజస్సు కలిగినటువంటిది.
 5. ద్యుతిధరా : శోభించునది.
 6. యజ్ఞరూపా : యజ్ఞమును తన రూపముగా కలిగినది.
 7. ప్రియవ్రతా : సంకల్ప నిష్ఠలతో కూడిన వ్రతముల యందు ప్రీతి కలిగినది.

శ్లోకం 148 మార్చు

 1. దురారాధ్యా : (ఇంద్రియ నిగ్రహం లేని యెడల) దుర్గమమైన ఆరాధన కలది.
 2. దురాధర్షా : (శుద్ధమైన భక్తిచే తప్ప) నియంత్రించ లేనిది
 3. పాటలీ కుసుమప్రియా : పాటలీ పుష్పం (పాదిరి పువ్వు) ప్రీతి కలది.
 4. మహతీ : అందరికన్నా, అన్నిటికన్నా గొప్పనైనది.
 5. మేరునిలయా : మేరు పర్వత నివాసిని
 6. మందార కుసుమప్రియా : పారిజాత పుష్పముల యందు ప్రీతి కలిగినది.

శ్లోకం 149 మార్చు

 1. వీరారాధ్యా : వీరులచే ఆరాధింపబదునది
 2. విరాడ్రూపా : అన్నింటికీ మూలమైనది
 3. విరజా : రజోగుణము లేనిది
 4. విశ్వతోముఖీ : విశ్వం అంతటినీ ఒకేసారి చూడగల్గిన ముఖము కలిగినది
 5. ప్రత్యగ్రూపా : నిరుపమానమైన రూపము కలిగినది
 6. పరాకాశా : భావనామాత్రమైన ఆకాశ స్వరూపిణి
 7. ప్రాణదా : సర్వజగత్తుకూ ప్రాణము ను ఇచ్చునది
 8. ప్రాణరూపిణీ : జీవులలో గల ప్రాణమే రూపముగా కలిగినది

శ్లోకం 150 మార్చు

 1. మార్తాండభైరవారాధ్యా :మార్తాండభైరవునిచే ఆరాధింపబడునది (శివుని యొక్క ఒకరూపం మార్తాండభైరవుడు)
 2. మంత్రిణీ : శ్యామలాదేవి
 3. న్యస్తరాజ్యధూ : రాజ్యాధికారము ఇచ్చునది
 4. త్రిపురేశీ : త్రిపురములకు అధికారిణి
 5. జయత్సేనా : అందరినీ జయించగల సైన్యము కలది
 6. నిస్త్రైగుణ్యా :త్రిగుణాతీతురాలు
 7. పరాపరా : ఇహము, పరము రెండునూ తానై యున్నది

శ్లోకం 151 మార్చు

 1. సత్య ఙ్ఞానానంద రూపా :సచ్చిదానందరూపిణీ
 2. సామరస్య పరాయణా : జీవుల యెడల సమరస భావముతో ఉండునది
 3. కపర్ధినీ : జటాజూటము కలిగినది (జటాజూటధారీఇన శివునకు కపర్ధి అను పేరు కలదు)
 4. కళామాలా : కళల యొక్క సమూహము
 5. కామధుక్ : కోరికలను ఇచ్చు కామధేనువు వంటిది
 6. కామరూపిణీ : కోరిన రూపము ధరించునది

శ్లోకం 152 మార్చు

 1. కళానిధి: కళలకు నిధి వంటిది
 2. కావ్యకళా : కవితారూపిణి
 3. రసఙ్ఞా : సృష్టి యందలి సారము తెలిసినది
 4. రసశేవధి: రసమునకు పరాకాష్ట
 5. పుష్టా : పుష్ఠి కలిగించునది
 6. పురాతనా : అనాదిగా ఉన్నది
 7. పూజ్యా : పూజింపదగినది
 8. పుష్కరా : పుష్కర (కమల) రూపిణి
 9. పుష్కరేక్షణా : కమలము వంటి (విశాలమైన) కన్నులు కలది.

మూలాలు మార్చు

 1. "Untitled | PDF". Scribd (in ఇంగ్లీష్). Retrieved 2023-07-08.
 2. Incarnation 14 (2020-08-31). "శ్రీ లలితా సహస్ర నామములు – 79 / Sri Lalita Sahasranamavali – Meaning – 79". Prasad Bharadwaj Incarnation 14 Blog (in ఇంగ్లీష్). Retrieved 2023-07-08.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)