వర్గం:తెలంగాణ ఉద్యమం

ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రంకోసం జరిగిన ఉద్యమ నేపథ్య వ్యాసాలు ఈ వర్గంలో ఉంటాయి.