వికీపీడియా:Template messages/User talk namespace/Multi-level templates

Main page   Usage and layout   Design guidelines   Table of templates   View all multi-level templates   View all single-level templates   View all block templates    


Generic మార్చు

The following template is used for level-4 warnings of areas that do not have a dedicated level-4 template.

What to type What it makes
{{subst:uw-generic4|Article}}   ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి disrupt Wikipedia చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.

Advertising in article space మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-advert1|Article}}   Hello, I'm Arjunaraoc. I wanted to let you know that I undid one or more of your recent contributions to Article because it appeared to be promotional. Advertising and using Wikipedia as a "soapbox" are against Wikipedia policy and not permitted. Take a look at the welcome page to learn more about Wikipedia. Thank you.
{{subst:uw-advert2|Article}}   Please do not add promotional material to Wikipedia, as you did to Article. While objective prose about beliefs, products or services is acceptable, Wikipedia is not intended to be a vehicle for soapboxing, advertising or promotion. Thank you.
{{subst:uw-advert3|Article}}   మీ విధ్వంసకర దిద్దుబాట్లను ఆపండి. మీరు ఇలాగే , Article పేజీలో చేసినట్లుగా,add soapboxing, promotional or advertising material to Wikipedia మీపై నిరోధం విధించే అవకాశం ఉంది.
{{subst:uw-advert4|Article}}   ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి use Wikipedia for soapboxing, promotion or advertising చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.

Assume good faith మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-agf1|Article}}   Welcome to Wikipedia. Although everyone is welcome to contribute constructively to the encyclopedia, we would ask that you assume good faith while interacting with other editors, which you did not on Article. Take a look at the welcome page to learn more about contributing to this encyclopedia. Thank you.
{{subst:uw-agf2|Article}}   Please remember to assume good faith when dealing with other editors, which you did not do on Article. Thank you.
{{subst:uw-agf3|Article}}   Please assume good faith in your dealings with other editors, which you did not on Article. Assume that they are here to improve rather than harm Wikipedia.

Removal of AfD notices మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-afd1|Article}}   వికీపీడియాకు స్వాగతం. వ్యాసాల నుండి తొలగింపు నోటీసులను, వ్యాసాల తొలగింపు చర్చలలో ఉన్న ఇతరుల వ్యాఖ్యలనూ, Article లో మీరు తీసేసినట్లుగా తీసేయకండి. లేదంటే ఒక అభిప్రాయానికి రావడం కష్టమౌతుంది. ఏదైనా వ్యాసపు తొలగింపును మీరు వ్యతిరేకిస్తూంటే సంబంధిత పేజీలో వ్యాఖ్యానించండి. ధన్యవాదాలు.
{{subst:uw-afd2|Article}}   , Article పేజీలో చేసినట్లుగావ్యాసాల్లో పెట్టిన తొలగింపు కొరకు వ్యాసం నోటీసులను గాని, తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు పేజీల్లో ఇతరులు రాసిన వ్యాఖ్యలను గానీ తీసెయ్యకండి. అలా చేసినంత మాత్రాన చర్చ జరక్కుండా అడ్డుకోలేరు. సంబంధిత పేజీలో తొలగింపు ప్రతిపాదనపై మీ అభిప్రాయాలు రాయండి. ధన్యవాదాలు.
{{subst:uw-afd3|Article}}   మీ విధ్వంసకర దిద్దుబాట్లను ఆపండి. మీరు ఇలాగే , Article పేజీలో చేసినట్లుగా,వ్యాసాల్లో పెట్టిన తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు నోటీసును తీసెయ్యడం గానీ తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు పేజీల్లో వ్యాఖ్యలను గానీ తీసెయ్యడం చేస్తే మీపై నిరోధం విధించే అవకాశం ఉంది.
{{subst:uw-afd4|Article}}   ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు నోటీసును తీసేయడం గాని తొలగింపు చర్చల్లో వ్యాఖ్యలను తీసెయ్యడం గానీ చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.

Biography మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-biog1|Article}}   Hello, I'm [[User:{{subst:REVISIONUSER}}|{{subst:REVISIONUSER}}]]. I noticed that you made an edit concerning content related to a living person on Article, but that you didn’t support your changes with a citation to a reliable source. Wikipedia has a strict policy concerning how we write about living people, so please help us keep such articles accurate. If you think I made a mistake, or if you have any questions, you can leave me a message on [[User_talk:{{subst:REVISIONUSER}}|my talk page]]. Thank you.
{{subst:uw-biog2|Article}}   Please do not add unreferenced or poorly referenced information, especially if controversial, to articles or any other page on Wikipedia about living persons, as you did to Article. Thank you.
{{subst:uw-biog3|Article}}   Please stop adding unreferenced or poorly referenced biographical content, especially if controversial, to articles or any other Wikipedia page, as you did at Article. Content of this nature could be regarded as defamatory and is in violation of Wikipedia policy. If you continue, you may be blocked from editing Wikipedia.
{{subst:uw-biog4|Article}}   ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి violate Wikipedia's biographies of living persons policy by inserting unsourced or poorly sourced defamatory or otherwise controversial content into an article or any other Wikipedia page చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.

Conversation in article talk space మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-chat1|Article}}   Welcome to Wikipedia and thank you for your contributions. I am glad to see that you are discussing a topic. However, as a general rule, talk pages such as Article are for discussion related to improving the article, not general discussion about the topic or unrelated topics. If you have specific questions about certain topics, consider visiting our reference desk and asking them there instead of on article talk pages. Thank you.
{{subst:uw-chat2|Article}}   Please stop using talk pages such as Article for general discussion of the topic. They are for discussion related to improving the article; not for use as a forum or chat room. If you have specific questions about certain topics, consider visiting our reference desk and asking them there instead of on article talk pages. See here for more information. Thank you.
{{subst:uw-chat3|Article}}   మీ విధ్వంసకర దిద్దుబాట్లను ఆపండి. మీరు ఇలాగే , Article పేజీలో చేసినట్లుగా,use talk pages for inappropriate discussion మీపై నిరోధం విధించే అవకాశం ఉంది.
{{subst:uw-chat4|Article}}   ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి use talk pages for inappropriate discussions చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.

Creation of unacceptable articles మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-create1|Article}}   Welcome to Wikipedia. A page you recently created, Article, may not conform to some of Wikipedia's guidelines for new pages, so it will be removed shortly (if it hasn't been already). Please use the sandbox for any tests, and consider using the Article Wizard. For more information about creating articles, you may want to read Your first article. You may also want to read our introduction page to learn more about contributing. Thank you.
{{subst:uw-create2|Article}}   Please refrain from introducing inappropriate pages, such as Article, to Wikipedia, as doing so is not in accordance with our policies. For more information about creating articles, you may want to read Wikipedia:Your first article; you might also consider using the Article Wizard. If you would like to experiment, please use the sandbox. Thank you.
{{subst:uw-create3|Article}}   మీ విధ్వంసకర దిద్దుబాట్లను ఆపండి. మీరు ఇలాగే , Article పేజీలో చేసినట్లుగా,introduce inappropriate pages to Wikipedia మీపై నిరోధం విధించే అవకాశం ఉంది. If you need guidance on how to create appropriate pages, try using the Article Wizard.
{{subst:uw-create4|Article}}   ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి create an inappropriate page చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.
{{subst:uw-create4im|Article}}   ఇది మీకిచ్చే ఏకైక హెచ్చరిక; , Article పేజీలో చేసినట్లుగామళ్ళీ create an inappropriate page చేస్తే మరో హెచ్చరిక చెయ్యకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.

Defamation మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-defamatory1|Article}}   Hello, I'm Arjunaraoc. I wanted to let you know that your recent contributions to Article have been reverted or removed because they could be seen to be defamatory or libelous. Take a look at our welcome page to learn more about contributing to this encyclopedia. Thank you.
{{subst:uw-defamatory2|Article}}   Please do not add defamatory content to Wikipedia, as you did to Article, especially if it involves living persons. Thank you.
{{subst:uw-defamatory3|Article}}   మీ విధ్వంసకర దిద్దుబాట్లను ఆపండి. మీరు ఇలాగే , Article పేజీలో చేసినట్లుగా,add defamatory content మీపై నిరోధం విధించే అవకాశం ఉంది.
{{subst:uw-defamatory4|Article}}   ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి add defamatory content చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.
{{subst:uw-defamatory4im|Article}}   ఇది మీకిచ్చే ఏకైక హెచ్చరిక; , Article పేజీలో చేసినట్లుగామళ్ళీ add defamatory content to Wikipedia చేస్తే మరో హెచ్చరిక చెయ్యకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.

Blanking/Removal of content మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-delete1|Article}}   నమస్కారం, నా పేరు Arjunaraoc. ఈ మధ్య మీరు Article పేజీ నుండి కొంత సమాచారాన్ని తీసేసినట్లు గమనించాను. దానికి కారణమేంటో వివరించలేదు. భవిష్యత్తులో, మీరు చేసే మార్పుచేర్పులకు దిద్దుబాటు సారాంశం రాస్తే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ఇతరులకు సహాయకరంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరీ మార్పును పొరపాటున చేసి ఉంటే, ఏం ఫరవాలేదు: ఆ తొలగించిన సమాచారాన్ని నేను తిరిగి పెట్టేసాను లెండి. మీరు వికీపీడియాలో పరీక్షలు చెయ్యాలని అనుకుంటే, ప్రయోగశాల వాడండి. ఒకవేళ నాది పొరపాటని మీరు భావించినా, లేదా నన్ను ఏమైనా అడగాలనుకున్నా నా చర్చ పేజీలో రాయండి. ధన్యవాదాలు!
{{subst:uw-delete2|Article}}   దిద్దుబాటు సారాంశంలో సరైన కారణం ఇవ్వకుండా, మీరు Article పేజీలో చేసినట్లుగా, వికీపీడియా పేజీల్లోని కంటెంటును గాని, మూసలను గానీ తీసెయ్యకండి. మీరు చేసిన ఆ కంటెంటు తీసివేత పేజీకి ఉపయోగపడేలా లేనందున వెనక్కి తిరగ్గొట్టబడింది. ప్రయోగాత్మకంగా దిద్దుబాట్లు చేసి, పరీక్షలు చెయ్యదలిస్తే ప్రయోగశాల వాడండి. ధన్యవాదాలు.
{{subst:uw-delete3|Article}}   మీ విధ్వంసకర దిద్దుబాట్లను ఆపండి. మీరు ఇలాగే , Article పేజీలో చేసినట్లుగా,వికీపీడియా పేజీ మొత్తాన్ని తుడిచేయడం లేదా పేజీల్లోని కంటెంటును గాని, మూసలను గానీ తీసేయడం చేస్తూ ఉంటే మీపై నిరోధం విధించే అవకాశం ఉంది. ధన్యవాదాలు.
{{subst:uw-delete4|Article}}   ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి వికీపీడియా పేజీని తుడిచేయడం గాని, కొంత కంటెంటును తీసేయడం గాని, మూసలను తీసేయడం గానీ చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.
{{subst:uw-delete4im|Article}}   ఇది మీకిచ్చే ఏకైక హెచ్చరిక; , Article పేజీలో చేసినట్లుగామళ్ళీ వికీపీడియా పేజీ లోని కంటెంటును తుడిచెయ్యడం గాని కంటెంటును తీసెయ్యడం గాని మూసలను తీసెయ్యడం గానీ చేస్తే మరో హెచ్చరిక చెయ్యకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.

Disruptive editing మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-disruptive1|Article}}   Welcome to Wikipedia. At least one of your recent edits, such as the edit you made to Article, did not appear to be constructive and has been reverted or removed. Although everyone is welcome to contribute to Wikipedia, please take some time to familiarise yourself with our policies and guidelines. You can find information about these at the welcome page which also provides further information about contributing constructively to this encyclopedia. If you only meant to make some test edits, please use the sandbox for that. Thank you.
{{subst:uw-disruptive2|Article}}   Please refrain from making unconstructive edits to Wikipedia, as you did at Article. Your edits appear to be disruptive and have been reverted or removed.
  • If you are engaged in an article content dispute with another editor then please discuss the matter with the editor at their talk page, or the article's talk page. Alternatively you can read Wikipedia's dispute resolution page, and ask for independent help at one of the relevant notice boards.
  • If you are engaged in any other form of dispute that is not covered on the dispute resolution page, please seek assistance at Wikipedia's Administrators' noticeboard/Incidents.

Please ensure you are familiar with Wikipedia's policies and guidelines, and please do not continue to make edits that appear disruptive, until the dispute is resolved through consensus. Continuing to edit disruptively could result in loss of editing privileges. Thank you.

{{subst:uw-disruptive3|Article}}   Please stop your disruptive editing, as you did at Article. Your edits have been reverted or removed.

Do not continue to make edits that appear disruptive until the dispute is resolved through consensus. Continuing to edit disruptively may result in your being blocked from editing.

Incorrect information మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-error1|Article}}   Hello, I'm [[User:{{subst:REVISIONUSER}}|{{subst:REVISIONUSER}}]]. Your recent edit to the page Article appears to have added incorrect information, so I have removed it for now. If you believe the information was correct, please cite a reliable source or discuss your change on the article's talk page. If you think I made a mistake, or if you have any questions, you can leave me a message on [[User_talk:{{subst:REVISIONUSER}}|my talk page]]. Thank you.
{{subst:uw-error2|Article}}   Please do not introduce incorrect information into articles, as you did to Article. Your edits appear to be vandalism and have been reverted. If you believe the information you added was correct, please cite references or sources or discuss the changes on the article's talk page before making them again. If you would like to experiment, use the sandbox. Thank you.
{{subst:uw-error3|Article}}   మీ విధ్వంసకర దిద్దుబాట్లను ఆపండి. మీరు ఇలాగే , Article పేజీలో చేసినట్లుగా,vandalize pages by deliberately introducing incorrect information మీపై నిరోధం విధించే అవకాశం ఉంది.

Images మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-image1|Article}}   Thank you for experimenting with Wikipedia. Your image was inserted successfully on the page Article, and has been reverted or removed. Please use the sandbox for any other tests you want to do. Take a look at the welcome page if you would like to learn more about contributing to our encyclopedia. Thank you.
{{subst:uw-image2|Article}}   Please do not add inappropriate images to Wikipedia, as you did to Article; it is considered vandalism. If you would like to experiment, please use the sandbox. Thank you.
{{subst:uw-image3|Article}}   Please stop adding inappropriate images to Wikipedia, as you did to Article. If you continue, you may be blocked from editing.
{{subst:uw-image4|Article}}   ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి అనుచితమైన బొమ్మను చేర్చడం చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.
{{subst:uw-image4im|Article}}   ఇది మీకిచ్చే ఏకైక హెచ్చరిక; , Article పేజీలో చేసినట్లుగామళ్ళీ వికీపీడియాలో అనుచితమైన బొమ్మను చేర్చడం చేస్తే మరో హెచ్చరిక చెయ్యకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.

Jokes మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-joke1|Article}}   Welcome, and thank you for your attempt to lighten up Wikipedia. However, this is an encyclopedia and the articles are intended to be serious, so please don't make joke edits, as you did to Article. Readers looking for accurate information will not find them amusing. If you'd like to experiment with editing, try the sandbox, where you are given a good deal of freedom in what you write.
{{subst:uw-joke2|Article}}   Thank you for your contributions to Article, but we are trying to write an encyclopedia here, so please keep your edits factual and neutral. Our readers are looking for serious articles and will not find joke edits amusing. Remember that Wikipedia is a widely used reference tool, so we have to take what we do here seriously. If you'd like to experiment with editing, use the sandbox to get started. Thank you.
{{subst:uw-joke3|Article}}   Please stop introducing jokes into articles, such as those you created at Article. Wikipedia is a serious encyclopedia, and contributions of this type are considered vandalism. Continuing to add jokes and other disruptive content into articles may lead to you being blocked from editing.
{{subst:uw-joke4|Article}}   This is the last warning you will receive regarding your disruptive edits. Your continued joking at Article is disruptive and considered vandalism. You may be blocked from editing Wikipedia the next time you do so.

Moves మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-move1|Article}}   Welcome to Wikipedia. Although everyone is welcome to contribute constructively to the encyclopedia, articles should not be moved, as you did to Article, without good reason. They need to have a name that is both accurate and intuitive. Wikipedia has some guidelines in place to help with this. Generally, a page should only be moved to a new title if the current name doesn't follow these guidelines. Also, if a page move is being discussed, consensus needs to be reached before anybody moves the page. Take a look at the welcome page to learn more about contributing to this encyclopedia. Thank you.
{{subst:uw-move2|Article}}   Please do not move a page to a title that is harder to follow, or move it unilaterally against naming conventions or consensus, as you did to Article. This includes making page moves while a discussion remains under way. We have some guidelines to help with deciding what title is best for a subject. If you would like to experiment with page titles and moving, please use the test Wikipedia. Thank you.
{{subst:uw-move3|Article}}   మీ విధ్వంసకర దిద్దుబాట్లను ఆపండి. మీరు ఇలాగే , Article పేజీలో చేసినట్లుగా,move pages to bad titles contrary to naming conventions or consensus మీపై నిరోధం విధించే అవకాశం ఉంది.
{{subst:uw-move4|Article}}   ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి move a page maliciously చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.
{{subst:uw-move4im|Article}}   ఇది మీకిచ్చే ఏకైక హెచ్చరిక; , Article పేజీలో చేసినట్లుగామళ్ళీ move a page maliciously చేస్తే మరో హెచ్చరిక చెయ్యకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.

Manual of style మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-mos1|Article}}   Welcome to Wikipedia, and thank you for your contributions. Although everyone is welcome to contribute constructively to the encyclopedia, please note that there is a Manual of Style that should be followed to maintain a consistent, encyclopedic appearance. Deviating from this style, as you did in Article, disturbs uniformity among articles and may cause readability or accessibility problems. Please take a look at the welcome page to learn more about contributing to this encyclopedia. Thank you.
{{subst:uw-mos2|Article}}   Please do not use styles that are unusual, inappropriate or difficult to understand in articles, as you did in Article. There is a Manual of Style, and edits should not deliberately go against it without special reason. Thank you.
{{subst:uw-mos3|Article}}   మీ విధ్వంసకర దిద్దుబాట్లను ఆపండి. మీరు ఇలాగే , Article పేజీలో చేసినట్లుగా,use disruptive, inappropriate or hard-to-read formatting మీపై నిరోధం విధించే అవకాశం ఉంది. There is a Wikipedia Manual of Style, and edits should not deliberately go against it without special reason.
{{subst:uw-mos4|Article}}   ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి make disruptive edits to Wikipedia contrary to the Manual of Style చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.

Not censored మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-notcensored1|Article}}   Hello, I'm [[User:{{subst:REVISIONUSER}}|{{subst:REVISIONUSER}}]]. I noticed that you removed topically-relevant content from Article. However, Wikipedia is not censored to remove content that might be considered objectionable. Please do not remove or censor information that directly relates to the subject of the article. If the content in question involves images, you have the option to configure Wikipedia to hide images that you may find offensive. Take a look at the welcome page to learn more about contributing to this encyclopedia. Thank you.
{{subst:uw-notcensored2|Article}}   Please do not remove information from articles, as you did to Article. Wikipedia is not censored, and content is not removed on the sole grounds of perceived offensiveness. Please discuss this issue on the article's talk page to reach consensus rather than continuing to remove the disputed material. If the content in question involves images, you also have the option to configure Wikipedia to hide the images that you may find offensive. Thank you.
{{subst:uw-notcensored3|Article}}   Please stop. Wikipedia is not censored. Any further changes which have the effect of censoring an article, such as you did to Article, will be regarded as vandalism. If you continue in this manner, you may be blocked from editing Wikipedia.

Personal attacks మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-npa1|Article}}   Hello, I'm [[User:{{subst:REVISIONUSER}}|{{subst:REVISIONUSER}}]]. I noticed that you made a comment on the page Article that didn't seem very civil, so it has been removed. Wikipedia needs people like you and me to collaborate, so it's one of our core principles to interact with one another in a polite and respectful manner. If you have any questions, you can leave me a message on [[User_talk:{{subst:REVISIONUSER}}|my talk page]]. Thank you.
{{subst:uw-npa2|Article}}   Please do not attack other editors, as you did on Article. Comment on content, not on contributors. Personal attacks damage the community and deter users. Please stay cool and keep this in mind while editing. Thank you.
{{subst:uw-npa3|Article}}   Please stop attacking other editors, as you did on Article. If you continue, you may be blocked from editing Wikipedia.
{{subst:uw-npa4|Article}}   ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి make personal attacks on other people చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు. Comment on content, not on fellow editors.
{{subst:uw-npa4im|Article}}   ఇది మీకిచ్చే ఏకైక హెచ్చరిక; , Article పేజీలో చేసినట్లుగామళ్ళీ make personal attacks on other people చేస్తే మరో హెచ్చరిక చెయ్యకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు. Comment on content, not on other contributors or people.

Neutral point of view మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-npov1|Article}}   Hello, I'm [[User:{{subst:REVISIONUSER}}|{{subst:REVISIONUSER}}]]. Wikipedia is written by people who have a wide diversity of opinions, but we try hard to make sure articles have a neutral point of view. Your recent edit to Article seemed less than neutral to me, so I removed it for now. If you think I made a mistake, or if you have any questions, you can leave me a message on [[User_talk:{{subst:REVISIONUSER}}|my talk page]]. Thank you.
{{subst:uw-npov2|Article}}   Please do not add commentary or your own personal analysis to Wikipedia articles, as you did to Article. Doing so violates Wikipedia's neutral point of view policy and breaches the formal tone expected in an encyclopedia. Thank you.
{{subst:uw-npov3|Article}}   మీ విధ్వంసకర దిద్దుబాట్లను ఆపండి. మీరు ఇలాగే , Article పేజీలో చేసినట్లుగా,violate Wikipedia's neutral point of view policy by adding commentary and your personal analysis into articles మీపై నిరోధం విధించే అవకాశం ఉంది.
{{subst:uw-npov4|Article}}   ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి violate Wikipedia's neutral point of view policy by inserting commentary or your personal analysis into an article చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.

Original research మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-nor1|Article}}   Welcome to Wikipedia. We welcome and appreciate your contributions, including your edits to Article, but we cannot accept original research. Original research also encompasses combining published sources in a way to imply something that none of them explicitly say. Please be prepared to cite a reliable source for all of your contributions. Thank you.
{{subst:uw-nor2|Article}}   Please do not add original research or novel syntheses of published material to articles as you apparently did to Article. Please cite a reliable source for all of your contributions. Thank you.
{{subst:uw-nor3|Article}}   మీ విధ్వంసకర దిద్దుబాట్లను ఆపండి. మీరు ఇలాగే , Article పేజీలో చేసినట్లుగా,violate Wikipedia's no original research policy by adding your personal analysis or synthesis into articles మీపై నిరోధం విధించే అవకాశం ఉంది.
{{subst:uw-nor4|Article}}   ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి violate Wikipedia's no original research policy by inserting unpublished information or your personal analysis into an article చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.

Article ownership మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-own1|Article}}   Welcome to Wikipedia. Everyone is welcome to contribute constructively to Wikipedia. However, please know that editors do not own articles and should respect the work of their fellow contributors on Article. If you create or edit an article, know that others are free to change its content. Take a look at the welcome page to learn more about contributing to this encyclopedia. Thank you.
{{subst:uw-own2|Article}}   Please do not assume ownership of articles such as Article. If you aren't willing to allow your contributions to be edited extensively or be redistributed by others, please do not submit them. Thank you.
{{subst:uw-own3|Article}}   Please stop assuming ownership of articles as you did at Article. Behavior such as this is regarded as disruptive and could lead to edit wars and personal attacks, and is a violation of Wikipedia policy. If you continue, you may be blocked from editing Wikipedia.

External links spam మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-spam1|Article}}   Hello, I'm [[User:{{subst:REVISIONUSER}}|{{subst:REVISIONUSER}}]]. I wanted to let you know that I removed one or more external links you added to the page Article, because they seemed to be inappropriate for an encyclopedia. If you think I made a mistake, or if you have any questions, you can leave me a message on [[User_talk:{{subst:REVISIONUSER}}|my talk page]], or take a look at our guidelines about links. Thank you.
{{subst:uw-spam2|Article}}   Please do not add inappropriate external links to Wikipedia, as you did to Article. Wikipedia is not a collection of links, nor should it be used for advertising or promotion. Inappropriate links include, but are not limited to, links to personal websites, links to websites with which you are affiliated, and links that attract visitors to a website or promote a product. See the external links guideline and spam guideline for further explanations. Because Wikipedia uses the nofollow attribute value, its external links are disregarded by most search engines. If you feel the link should be added to the page, please discuss it on the associated talk page rather than re-adding it. Thank you.
{{subst:uw-spam3|Article}}   Please stop adding inappropriate external links to Wikipedia, as you did to Article. It is considered spamming and Wikipedia is not a vehicle for advertising or promotion. Because Wikipedia uses nofollow tags, additions of links to Wikipedia will not alter search engine rankings. If you continue spamming, you may be blocked from editing Wikipedia.
{{subst:uw-spam4|Article}}   ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి insert a spam link చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు. Persistent spammers may have their websites blacklisted, preventing anyone from linking to them from all Wikimedia sites as well as potentially being penalized by search engines.
{{subst:uw-spam4im|Article}}   ఇది మీకిచ్చే ఏకైక హెచ్చరిక; , Article పేజీలో చేసినట్లుగామళ్ళీ insert a spam link to Wikipedia చేస్తే మరో హెచ్చరిక చెయ్యకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు. Persistent spammers may have their websites blacklisted, preventing anyone from linking to them from all Wikimedia sites as well as potentially being penalized by search engines.

Removal of speedy deletion notices మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-speedy1|Article}}   వికీపీడియాకు స్వాగతం. మీరే సృష్టించిన Article, అనే పేజీ నుండి సత్వర తొలగింపు ట్యాగును తొలగించారు. మీరది కావాలని చేసి ఉండకపోవచ్చు. ఆ పేజీని తొలగించకూడదు అని మీరు భావిస్తే, ఆ నోటీసులో ఉన్న ఈ సత్వర తొలగింపును సవాలు చెయ్యండి అనే మీటను నొక్కి దాన్ని సవాలు చెయ్యవచ్చు. అలా చేస్తే మీరు దాని చర్చా పేజీలో మీ అభిప్రాయం రాయవచ్చు. మీ అభిప్రాయాన్ని పరిశీలించాక, నిర్వాహకులు ఆ పేజీ విషయమై ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ధన్యవాదాలు.
{{subst:uw-speedy2|Article}}   Article పేజీలో చేసినట్లుగా, మీరే సృష్టించిన పేజీల నుండి సత్వర తొలగింపు ట్యాగులను తొలగించకండి. ఆ పేజీని తొలగించకూడదు అని మీరు భావిస్తే, ఆ నోటీసులో ఉన్న ఈ సత్వర తొలగింపును సవాలు చెయ్యండి అనే మీటను నొక్కి దాన్ని సవాలు చెయ్యవచ్చు. అలా చేస్తే మీరు దాని చర్చా పేజీలో మీ అభిప్రాయం రాయవచ్చు. మీ అభిప్రాయాన్ని పరిశీలించాక, నిర్వాహకులు ఆ పేజీ విషయమై ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ధన్యవాదాలు.
{{subst:uw-speedy3|Article}}   Article పేజీలో చేసినట్లుగా, మీరే సృష్టించిన పేజీల నుండి సత్వర తొలగింపు నోటీసులను తొలగించడం దయచేసి మానండి. ఇలాగే కొనసాగిస్తే, మిమ్మల్ని నిరోధించవలసి రావచ్చు.
{{subst:uw-speedy4|Article}}   ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి మీరే సృష్టించిన పేజీల నుండి సత్వర తొలగింపు ట్యాగులను తీసివెయ్యడం చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.

Test edits మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-test1|Article}}   Hello, I'm [[User:{{subst:REVISIONUSER}}|{{subst:REVISIONUSER}}]]. An edit that you recently made to Article seemed to be a test and has been removed. If you want more practice editing, please use the sandbox. If you think I made a mistake, or if you have any questions, you can leave me a message on [[User_talk:{{subst:REVISIONUSER}}|my talk page]]. Thanks!
{{subst:uw-test2|Article}}   Please refrain from making test edits in Wikipedia pages, such as those you made to Article, even if you intend to fix them later. Your edits do not appear to be constructive and have been reverted. If you would like to experiment again, please use the sandbox. Thank you.
{{subst:uw-test3|Article}}   Please stop making test edits to Wikipedia, as you did to Article. It is considered vandalism, which, under Wikipedia policy, can lead to a loss of editing privileges. If you would like to experiment again, please use the sandbox.

Editing of others' talk page contributions without due cause మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-tpv1|Article}}   Welcome to Wikipedia. Everyone is welcome to contribute constructively to the encyclopedia. However, talk pages are meant to be a record of a discussion; deleting or editing legitimate comments, as you did at Article, is considered bad practice, even if you meant well. Even making spelling and grammatical corrections in others' comments is generally frowned upon, as it tends to irritate the users whose comments you are correcting. Take a look at the welcome page to learn more about contributing to this encyclopedia. Thank you.
{{subst:uw-tpv2|Article}}   Please do not delete or edit legitimate talk page comments, as you did at Article. Such edits are disruptive and appear to be vandalism. If you would like to experiment, please use the sandbox. Thank you.
{{subst:uw-tpv3|Article}}   మీ విధ్వంసకర దిద్దుబాట్లను ఆపండి. మీరు ఇలాగే , Article పేజీలో చేసినట్లుగా,సముచితమైన చర్చ పేజీ వ్యాఖ్యలను తొలగించడం, దిద్దడం చేస్తే మీపై నిరోధం విధించే అవకాశం ఉంది.
{{subst:uw-tpv4|Article}}   ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి remove or change other editors' legitimate talk page comments చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.

Unsourced మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-unsourced1|Article}}   Hello, I'm [[User:{{subst:REVISIONUSER}}|{{subst:REVISIONUSER}}]]. I noticed that you made a change to an article, Article, but you didn't provide a reliable source. It's been removed for now, but if you'd like to include a citation and re-add it, please do so! If you need guidance on referencing, please see the referencing for beginners tutorial, or if you think I made a mistake, you can leave me a message on [[User_talk:{{subst:REVISIONUSER}}|my talk page]]. Thank you.
{{subst:uw-unsourced2|Article}}   Please do not add or change content, as you did to Article, without verifying it by citing a reliable source. Please review the guidelines at Wikipedia:Citing sources and take this opportunity to add references to the article. Thank you.
{{subst:uw-unsourced3|Article}}   Please stop adding unsourced content, as you did to Article. This contravenes Wikipedia's policy on verifiability. If you continue to do so, you may be blocked from editing Wikipedia.
{{subst:uw-unsourced4|Article}}   ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి add unsourced material to Wikipedia చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.

Uploading inappropriate images మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-upload1|Image:Image.ext}}   Welcome to Wikipedia! Although everyone is welcome to make constructive contributions to Wikipedia, at least one of your recent uploads, such as the file you uploaded at Image:Image.ext, did not appear to be constructive and has been or soon will be deleted. Please read the welcome page to learn more about contributing constructively to this encyclopedia. Thank you.
{{subst:uw-upload2|Image:Image.ext}}   Please refrain from uploading disruptive images with no encyclopedic value, such as Image:Image.ext. It is considered vandalism. Thank you.
{{subst:uw-upload3|Image:Image.ext}}   మీ విధ్వంసకర దిద్దుబాట్లను ఆపండి. మీరు ఇలాగే , Image:Image.ext పేజీలో చేసినట్లుగా,upload unencyclopedic images మీపై నిరోధం విధించే అవకాశం ఉంది.
{{subst:uw-upload4|Image:Image.ext}}   ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి upload a blatantly unencyclopedic image చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.
{{subst:uw-upload4im|Image:Image.ext}}   ఇది మీకిచ్చే ఏకైక హెచ్చరిక; , Image:Image.ext పేజీలో చేసినట్లుగామళ్ళీ upload a blatantly unencyclopedic image చేస్తే మరో హెచ్చరిక చెయ్యకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.

Vandalism మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-vandalism1|Article}}   Hello, I'm Arjunaraoc. I wanted to let you know that I undid one or more of your recent contributions to Article because it did not appear constructive. If you would like to experiment, you can use the sandbox. If you think I made a mistake, or if you have any questions, you can leave me a message on my talk page. Thanks!
{{subst:uw-vandalism2|Article}}   Please refrain from making unconstructive edits to Wikipedia, as you did at Article. Your edits appear to constitute vandalism and have been reverted or removed. If you would like to experiment, please use the sandbox. Administrators have the ability to block users from editing if they repeatedly engage in vandalism. Thank you.
{{subst:uw-vandalism3|Article}}   మీ విధ్వంసకర దిద్దుబాట్లను ఆపండి. మీరు ఇలాగే , Article పేజీలో చేసినట్లుగా,vandalize Wikipedia మీపై నిరోధం విధించే అవకాశం ఉంది.
{{subst:uw-vandalism4|Article}}   ఇది మీకు చివరి హెచ్చరిక. మరొక్కసారి vandalize Wikipedia చేస్తే, మరో హెచ్చరిక లేకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.
{{subst:uw-vandalism4im|Article}}   ఇది మీకిచ్చే ఏకైక హెచ్చరిక; , Article పేజీలో చేసినట్లుగామళ్ళీ vandalize Wikipedia చేస్తే మరో హెచ్చరిక చెయ్యకుండా, మిమ్మల్ని దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా నిరోధించవచ్చు.

Disrupting the taxonomy templates మార్చు

What to type What it makes
{{subst:uw-taxonomy1|Article}}   Hello, I'm [[User:{{subst:REVISIONUSER}}|{{subst:REVISIONUSER}}]]. While we appreciate your attempts to help keep scientific classifications on Wikipedia thorough and up-to-date, your recent edit to the code at Article doesn't fit the format required for the taxonomy templates to function properly, and it has been reverted or removed. Please have a look at the automatic taxobox documentation where you can find answers to frequently-asked questions as well as guidelines for tweaking the taxonomy templates. If you need further assistance, consider asking for assistance. If you wish to make test edits, please do them in the sandbox. Thank you.
{{subst:uw-taxonomy2|Article}}   Your recent edit to the code at Article does not match the format required for the taxonomy system on Wikipedia to function properly and effectively. Before making any further edits to the taxonomy templates, it is advised that you review the automatic taxobox documentation, and if you need assistance, you can try asking at the automatic taxobox talk page. Thank you.
{{subst:uw-taxonomy3|Article}}   Please stop making disruptive edits to the taxonomy templates, as you did at Article. Continuing to disrupt the taxonomy templates may lead to a loss of editing privileges. Thank you.