ఖతా : ఉర్దూ సాహిత్యంలో ఒక కవితారూపం

రెండు అషార్ ల కవితను ఖతా అని అంటారు.

ఉదాహరణకు:

తెరీ నజ్‌రోఁ మేఁ జబ్ సాహిల్ నహీఁ హై
అభీ మన్‌జిల్ తుఝే హాసిల్ నహీఁ హై
గుజర్ జా ఔర్ భీ హద్ సే గుజర్ జా
యహాఁ హర్‌గిజ్ తెరీ మన్‌జిల్ నహీఁ హై
అహ్మద్ నిసార్
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఖతా&oldid=2953387" నుండి వెలికితీశారు