తెలుగు సినిమాలు 1943


విడుదలైన సినిమాలు మార్చు

  1. కృష్ణప్రేమ
  2. పంతులమ్మ
  3. పతిభక్తి
  4. భక్తకబీర్ ( చమ్రియా)
  5. భాగ్యలక్ష్మి
  6. చెంచులక్ష్మి
  7. గరుడ గర్వభంగం

విశేషాలు మార్చు
తెలుగు సినిమాలు  
| | | | | | | | | | | | అం | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |