ప్రధాన మెనూను తెరువు

చెట్లతోటలను సాగు చెయ్యడం వలన వచ్చు నూనెగింజలుసవరించు

ప్రత్యేకంగా నూనెగింజలకై సాగుచెయ్యు పంటలు(మొక్కలు)సవరించు

ఉప ఉత్పత్తులుగా లభించు నూనె గింజలుసవరించు

పళ్ళనుండి ఉప ఉత్పత్తులుగా లభించు నూనెగింజలుసవరించు

కాయగూరలనుండి ఉప ఉత్పత్తులుగా వచ్చు నూనెగింజలుసవరించు

ఆకుకూరలనుండి లభించు నూనెగింజలుసవరించు

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు