నూనె గింజలు అనగా నూనెలను తయారుచేయడానికి ఉపయోగపడే గింజలు లేదా విత్తనాలు.

చెట్లతోటలను సాగు చెయ్యడం వలన వచ్చు నూనెగింజలు మార్చు

ప్రత్యేకంగా నూనెగింజలకై సాగుచెయ్యు పంటలు(మొక్కలు) మార్చు

ఉప ఉత్పత్తులుగా లభించు నూనె గింజలు మార్చు

పళ్ళనుండి ఉప ఉత్పత్తులుగా లభించు నూనెగింజలు మార్చు

కాయగూరలనుండి ఉప ఉత్పత్తులుగా వచ్చు నూనెగింజలు మార్చు

ఆకుకూరలనుండి లభించు నూనెగింజలు మార్చు

ఇవి కూడా చూడండి మార్చు