నూనె గింజలు అనగా నూనెలను తయారుచేయడానికి ఉపయోగపడే గింజలు లేదా విత్తనాలు.

చెట్లతోటలను సాగు చెయ్యడం వలన వచ్చు నూనెగింజలు సవరించు

ప్రత్యేకంగా నూనెగింజలకై సాగుచెయ్యు పంటలు(మొక్కలు) సవరించు

ఉప ఉత్పత్తులుగా లభించు నూనె గింజలు సవరించు

పళ్ళనుండి ఉప ఉత్పత్తులుగా లభించు నూనెగింజలు సవరించు

కాయగూరలనుండి ఉప ఉత్పత్తులుగా వచ్చు నూనెగింజలు సవరించు

ఆకుకూరలనుండి లభించు నూనెగింజలు సవరించు

ఇవి కూడా చూడండి సవరించు