యార్లగడ్డ (అయోమయ నివృత్తి)


యార్లగడ్డ తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.