సూఫీలు ఇస్లాం మతంలో సూఫీ తత్వాన్ని, దీని ద్వారా అల్లాహ్ సన్నిధి మార్గాన్ని పొందగోరేవారు.