ప్రముఖ ఉర్దూ కవులు

మహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా

సమకాలీన కవులుసవరించు