తెలుగు గ్రంధాలయ ప్రముఖులు

తెలుగు రాష్ట్రాలలో గ్రంధాలయ ఉద్యమానికి, గ్రంధాలయ సంఘానికి శాస్త్ర విజ్ఞానాభివృద్ధికి అనేక మంది కృషిచేసారు.

జాబితాసవరించు