పదార్థాలలోని అణువుల భ్రమణ లేదా కంపన స్థితులలో మార్పు జరగటం వల్ల పరారుణ వికిరణాలు ఉద్గారమవుతాయి.