పార్టీ (అయోమయనివృత్తి)

అయోమయనివృత్తి
(పార్టీ నుండి దారిమార్పు చెందింది)

పార్టీ, తెలుగు పదానికి అనగా తెలుగు నిఘంటువు ప్రకారం పక్షము అని అర్థం.ఆంగ్ల పదం (Party) అనేదానికి ఆధునికవ్యవహారకోశం ఇంగ్లీష్-తెలుగు (బూదరాజు రాధాకృష్ణ) 2008 ప్రకారం వ్యవహారిక భాషలో రాజకీయ పార్లీలకు, దళం, కక్షిదారుడు, తెగ, విందు మొదలైన అర్థాలు చెప్పబడ్డాయి. 

ఆ కోవకు చెందినవిసవరించు