బిలహరి రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 29వ మేళకర్త రాగము ధీర్వాణకరాభరణం జన్యము. దీనిని భూపకళ్యాణ్ అని కూడా అంటారు. హిందుస్తానీ సంగీతంలో అలైహియ బిలావల్, దేశికసి రాగాలు దీనితో సమానమైనవి [1]. ఈ రాగం ఆరోహణలో ఐదు స్వరాలు, అవరోహణంలో సప్త స్వరాలు ఉండడం వల్ల దీనిని ఔడవ-సంపూర్ణ రాగం అంటారు.

బిలహరి
రకముఔడవ-సంపూర్ణ
ఆరోహణS R₂ G₃ P D₂ 
అవరోహణ N₃ D₂ P M₁ G₃ R₂ S
నానార్ధక రాగాలుభూపకళ్యాణ్
సమానార్ధకాలుఅలైహియ బిలావల్, దేశికసి
కర్ణాటక సంగీత రాగాలు
వ్యాసముల క్రమము
కర్ణాటక సంగీతము

కర్ణాటక సంగీతము

వాగ్గేయకారులు, సంగీత విద్వాంసులు

కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసులు

జనక రాగాలు

మేళకర్త రాగాలు
కటపయాది సంఖ్య

సంగీత వాద్యాలు

సంగీత వాయిద్యాలు

అంశాలు

శృతి  · రాగము · తాళము · పల్లవి
స్వరజతి  · స్వరపల్లవి
తాళదశ ప్రాణములు
షడంగములు · స్థాయి · స్వరము
గీతము · కృతి · వర్ణము
రాగమాలిక · పదము · జావళి · తిల్లాన

జానపదము · గ్రహ భేదం

సంగీత ధ్వనులు

స్థాయి · తీవ్రత · నాదగుణము
ప్రతిధ్వని · అనునాదము
సహాయక కంపనము

సంగీత పద నిఘంటువు

సంగీత పదాల పర్యాయ పదములు

భారతీయ సంగీతము
భారతీయ సాంప్రదాయ సంగీతము


రాగ లక్షణాలు

మార్చు
 • ఆరోహణ : S R₂ G₃ P D₂ 
 • అవరోహణ :  N₃ D₂ P M₁ G₃ R₂ S

ఈ రాగం ఆరోహణంలో షడ్జమం, చతుశృతి రిషభం, అంతర గాంధారం, పంచమం, చతుశృతి దైవతం, షడ్జమం స్వరాలు, అవరోహణంలో షడ్జమం, కాకలీ నిషాదం, చతుశృతి దైవతం, పంచమం, సుద్ద మధ్యమం, అంతర గాంధారం, చతుశృతి రిషభం, షడ్జమం స్వరాలు ఉంటాయి.

రచనలు

మార్చు

ఈ రాగంలో ఉన్న కృతుల జాబితా కింద ఇవ్వబడింది [2]

 • అడపా ఉనై మరవలేనే - పెరియస్యామీ తోరం
 • ారధయామి - స్వాతి తిరునాళ్ రామ వర్మ
 • విపత్మేల జేసెరా-వర్ణనమ్ - మైసూరు వాసుదేవాచార్
 • ఆ పాహిమాం - మైసూరు వాసుదేవాచార్
 • దొరకున ఇటువంటి సేవ - త్యాగరాజ
 • ఏకదంతమ్ భజేహమ్ - ముత్తుస్వామి దీక్షితార్
 • మిని నమస్కారము. - కోటీశ్వర అయ్యర్
 • ఇంతకన్న ఆనందమేమి - త్యాగరాజ
 • ఇంటా పోక సేయ మిడి-వరణం - వీణ కుప్పాయయ్యర్
 • కమ్మసి వరాలస్మి కమలాసి - ముత్తుస్వామి దీక్షితార్
 • కనుబెడెపోడెన్ అయ్యనే - అంబుజం కృష్ణ
 • కనుగొంటి శ్రీ రాముని - త్యాగరాజ
 • కరపంబికే కడైక్కన్ - పాపనాసం శివన్
 • క్షేత్ర పాలక కసెస్సు - త్యాగరాజ
 • మహాకాళి మకరగ్ని - ముత్తయ్య భాగవతార్
 • మనదు కలంగదె - పెరియస్యామీ తోరం
 • నరసింహ ఎనవై - అంబుజం కృష్ణ
 • నరసింహ నన్ను బ్రోవవే - త్యాగరాజ
 • నా జీవధార నా నోముఫలమా - త్యాగరాజ
 • నంబినెన్ విశ్వవిద్యాలయము - పాపనాసం శివన్
 • పలుమారు నిన్నూ - ఎం. బాలమురళీకృష్ణ
 • పరిదానమిచ్చితే - పట్నం సుబ్రమానియా అయ్యర్
 • Ragam Tanam Pallavi - Own/others
 • సంతతం అహమ్ సేవే - ఊతుకుక్కడు వేంకట కవి
 • సంతతం భజామ్హ - స్వాతి తిరునాళ్ రామ వర్మ
 • సరస దల - తిరువెట్టియూరు త్యాగయ్య
 • సర్వేషా అదిమైయై - పాపనాసం శివన్
 • శ్రీ బాలసుబ్రమణ్యం - ముత్తుస్వామి దీక్షితార్
 • శ్రీ కామముండేశ్వరి పాలయ మాం - మైసూరు వాసుదేవాచార్
 • శ్రీ మధురపురి విహారిణి - ముత్తుస్వామి దీక్షితార్
 • శ్రీ రామ నన్నుబ్రోవ - పూచి శ్రీనివాస అయ్యంగార్
 • స్మర సదా మానస - స్వాతి తిరునాళ్ రామ వర్మ
 • స్వమి ఉందం-వర్ణనం - పాపనాసం శివన్
 • తొలి జన్మమున జేయు - త్యాగరాజ
 • వ శరవణభవ - కోటీశ్వర అయ్యర్
 • అపరధియాగము నాదు - వేంకటరమణ భాగవతార్[3]
 • అరుల్ పామరయ్యా - కోటీశ్వర అయ్యర్[4]
 • చిత్తం మగజిహ్విత్తిదుండు - పాపనాసం శివన్[5]
 • దొరకునా ఇటువంటి సేవ - త్యాగరాజ[6]
 • గోవింద రాజ పెరుమాణ - శుధ్ధనంద భారతి[7]
 • మిని నమస్కారము. - కోటీశ్వర అయ్యర్[8]
 • ఇంటాకఅన్నానందం - త్యాగరాజ[9]
 • కానాబడెప్పో - అంబుజం కృష్ణ[10]
 • కనుగొంటినీ - త్యాగరాజ[11]
 • కర్పనగంబికే - పాపనాసం శివన్[12]
 • కోరి వచ్చితినయ్య - త్యాగరాజ[13]
 • మహాకవలి - ముత్తయ్య భాగవతార్[14]
 • మాయామయోర మీదిల్ ేరి - మజ్హవై చిదంబర భరతి[15]
 • Naa జీవధారా - త్యాగరాజ[16]
 • నరసింహ నానూ - త్యాగరాజ[17]
 • నీవేగాని నన్నెవ్వరు - త్యాగరాజ[18]
 • పచారి పోవలెరా - పట్టాభిరామయ్య[19]
 • పరిదానమిచ్చితే - పట్నం సుబ్రమానియా అయ్యర్[20]
 • పూరయ మమ కామం - నారాయణ తీర్థం[21]
 • రాకరా రఘువీరా - వేంకటరమణ భాగవతార్[22]
 • సహారస దల - తిరువెట్టియూరు త్యాగయ్య[23]
 • సరసీరుహ నయన - త్యాగరాజ[24]
 • శిపివిష్హ్తమ్ - ముత్తయ్య భాగవతార్[25]
 • శ్రీ చండముండేశ్వరి - మైసూరు వాసుదేవాచార్[26]
 • శ్రీ రామ నన్నుబ్రోవ - పూచి శ్రీనివాస అయ్యంగార్[27]
 • సొదన సేయవే - ముత్తయ్య భాగవతార్[28]
 • స్వామి అరణ్ చరణమ్ - పాపనాసం శివన్[29]
 • తిలకా (బిలహరి) - అరియక్కుడి రామఅనుజ ఐయ్యంగార్[30]
 • తొలి జన్మమున - త్యాగరాజ[31]
 • వా శరవణభవా - కోటీశ్వర అయ్యర్[32]
 • వాసుదేవ వరగుణ - త్యాగరాజ[33]

ఈ రాగంలో ఉన్న వర్ణాల జాబితా కింద ఇవ్వబడింది [34].

 • ఇంత చౌకా - వినీల కుప్పయ్యయార్ - ఆది తాళం
 • నెన్నారుచ్చి - సొంటి వెంకటసుబ్బయ్య - త తాళం

ఈ రాగంలో ఉన్న సినీ పాటలు జాబితా కింద ఇవ్వబడింది [35].

 • ఏవరు నెరపెరమ్మా నేను కొమకూరు - ఇనాతి బందం ఎనతిడో
 • ఈడో ఎడో అనది యీ మస్క వెలుటూరు - ముత్యాల ముగ్గు
 • నీ తోనే అగన సంగితం - రుద్రవీణ
 • భాలీరా ఎననాడు జారేని భువికి - మల్లీశ్వరి
 • కొల్లయనుచితి కోక పచ్చటిటి - భక్త పోతన (1966)

పోలిన రాగాలు

మార్చు

ఈ రాగం ఆరోహణము కింద ఇవ్వబడిన రాగాల ఆరోహణముతో సమానమైనది.

 • దేవముఖి
 • భూప్
 • మశ్రీకరధారిణి
 • మోహనం
 • జయచ్ఛదమణి
 • ప్రమేయ
 • హంసాష్టరేణి
 • విలాంభరి
 • సురపుంగనగం
 • దేవకుంజరి
 • మోహధ్వని
 • మ-భోగకసుమావళి
 • పారిజాత
 • మోహనకలసాని
 • ఆరులనాయకి
 • మోహనవశపతి
 • హసరోరుమిని
 • పులొమికాం

ఈ రాగం అవరోహణము కింద ఇవ్వబడిన రాగాల అవరోహణముతో సమానమైనది.

 • పువగాకుల
 • శ్రీవివర్ధిని
 • పౌరాప్రకాష
 • శుధ్ధవాసంత
 • ధీర్వాణకరాభరణం
 • భిటల్
 • హరిప్రకాశ
 • సుదల
 • పురనాగుల
 • భువనసుందరి
 • ఇంద్రభరణం
 • వివర్ధని
 • దర్బార్
 • శివగాంధరి
 • మధరుధృమ
 • వీరప్రతాప
 • గ్రాంటతరంగిని
 • దేవసావేరి
 • నీర్రాహారమణి
 • ష్ఎండోడైయన్
 • విస్నాభరణం
 • కిరవన్ప్రియ
 • అంబరాటలహరి
 • బేహాగ్
 • దేవగాంధారి
 • మత్స్యాద్రుమ
 • గౌడమలక్
 • కదనకుూహలం
 • షఎండీకు
 • సలీప్రియా
 • శఙ్కలవరై
 • షెందుట్టి
 • చంద్రవదాన
 • శృత్తాని
 • నిరప్రతాప
 • ఆఠానా
 • శుధ్ధసారంగ
 • దక్షిణి
 • ముకుందప్రియ
 • ఛాయారద్ర
 • శుధ్ధబిలావల్
 • సురారంజని
 • శకరాజుల మహాక్షత్రప బిరుదాన్ని
 • ఆనందముఖి
 • గుమ్మద్యుతి
 • కుతూహలం
 • హిందూసానియాబేగ్
 • ముకున్దమంజరి
 • షెన్గజ్ఘీర్
 • సింహోనట
 • బేగంపేటలో
 • గుహ్యధుతి
 • నారాయణాధేశక్సి

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రాగాలకు ఈ రాగంతో ఒక్క స్వరస్థాన భేదం ఉన్నది.

 • శ్రీవేళావళి
 • శ్రర్గరామ్మూర్తి
 • శౌనకం
 • సాహోలి
 • దేవిశుతికై
 • జంగ్లా
 • నాగభామిని
 • హరిప్రియ
 • శుధ్ధగాంధర్వము
 • దశరథప్రియ
 • తాయలఖమాస్
 • భూపకళ్యాణి
 • వేదవల్లి
 • పాయంగాల
 • దేవముఖి
 • సువర్ణప్రియ
 • ట్రాన్అహోభి
 • అడికవింశపిరీయన్
 • అడ్రురైయన్
 • సమరాలవి
 • సర్వమతి
 • ఆండలీకురింజి
 • నందవాససుధ
 • సర్వనిప్రియ
 • రత్నాచారి
 • షిరుని
 • కనకాచల
 • పెన్నవరధినీ
 • హస్యాదిపాకం
 • ఇందుమగ్నిర్వాణి
 • దతిమంజరి
 • శుధ్దకంతం
 • షికార్లు
 • సురసేన
 • శుద్ధశాచారి
 • రామచ్ఛదమణి
 • లావణ్య
 • కతిరవము
 • ఎరగహట్టన్
 • మల్హర్
 • నాగవరసిద్ధి
 • కోకిలమ్
 • కోలాపాధాని
 • సాయక
 • ఘనానాయకి
 • శేఖరి
 • స్వరమతి
 • శోభాభవతి
 • కన్నల్
 • గిరవనప్రియ
 • హరిధర్భ
 • హంసావినోదిని
 • కర్కీ
 • త్రిశులిని
 • శ్రీకళ
 • స్వర్గనితంబామణి
 • ksapa
 • వ్యాహ్యాకురింజి
 • హరికీర్తన
 • నర్తకి
 • శ్రమహర్షణ
 • కుంతలశ్రికణ్ణంతి
 • నాచారం
 • విజయనారాయణి
 • ఖరంజనీ
 • దివ్యగంధి
 • గంధర్వచమత్కార!
 • దివ్యాయంకామ్
 • సురుసేన
 • గౌరీమనోహరి
 • హరమంత్రోహరి
 • వరనాధ్వజ
 • ధతుమంజరి
 • సంభ్రరదక
 • ౐వగ
 • కన్నుల్
 • వర్నదిపిక
 • ధిరహిందోలం
 • సుచికభరణం
 • నాట్యమానోహరి
 • దేవగుప్తాపు
 • నిగ్రహాణి
 • నాటకాసురంజి
 • శుధరత్నభణు
 • సుమిరితి
 • భరణ
 • సోముముఖి
 • గంగేశ్వరి
 • కాలాన్తధ్వని
 • జవలకసేరి
 • శ్రీశివప్రియ
 • సరసకలాయని
 • నగచంద్రిక
 • మవిజయకిర్తి
 • దేశకల్యాణి
 • నృత్యాఖౌషిక
 • శంగడు
 • కుంతలకుసుమావళి
 • నాగనందిని
 • గంధర్వనగతి
 • కరియవన్
 • రంజనగౌరి
 • కుర్తీమనలన్
 • చంద్రికై
 • సంతృప్తిదాయంగై
 • సుదలం
 • యోగసురభి
 • నట్టతమల్లేరు
 • saracciru
 • శృతిప్రియ
 • చమత్కార
 • శతపర్వుని
 • ష్వేతవనానాయకి
 • దేవాహసవేళావళి
 • శ్రీకరుణాాలయ
 • పరిపూర్ణానవరపి
 • సింహభైరవి
 • ముకుందామంత్రి
 • సుధాకరప్రియ
 • కంభనాదిదేవి
 • మేచకళ్యాణి
 • శంకమోహన
 • సినీకరమ్
 • దినకరన్
 • థామర్ధరణి
 • షింగన్ని
 • నవతిరుమంజరికచంద్రిక
 • శిరోమణి
 • కరుప్పన్
 • కందద్రమ
 • దేవహన్యసి
 • సలలస
 • షిరియాల్
 • తోమరమధిని
 • దయాశాయని
 • ంతరి
 • గురునాథప్రియ
 • సారలం
 • శుధ్ధవరాళి
 • మౌనుశుగంధి
 • ప్రహరణాళలలిత
 • వర్ధన
 • శర్విభాసితమ్
 • కారైఇటోట్రాన్
 • రత్నజ్యోతి
 • సురగవిక్రమ
 • సనాతనీయకల్యాణి
 • శివశీరుమణి
 • మమరువగతుల
 • గురుడిపాకం
 • కచ్చరాగం
 • కువలయప్రియ
 • హయగతి
 • మామిఘకుండాలీ
 • నాగభరణం
 • మార్గాభద్ర
 • వాగ్విలాసిత
 • హ్రినకరధ్వని
 • కన్ని
 • మానభరణి
 • సూర్యపతివై
 • దేశి
 • బంగాలా
 • సదయ
 • కురేషం
 • రాగం
 • ఘనానందఒలిక
 • విలాసిని
 • మంగళదేషికం
 • హంతకవరాళి
 • సరసప్రియ
 • సోమతరంగిని
 • శాంతాకల్యాణి
 • సామవరాళి
 • లిమాతి
 • సుప్రసవినీ
 • మయతరంగిని
 • జ్ఞానషృతినిర్రంజని
 • జలశరం
 • మయోగధన్యాసి
 • జరాశేఖరం
 • మయూరసావేరి
 • శేషాద్రి
 • కర్ణచంద్రిక
 • భాసాని
 • షలಆఔ
 • శ్రీకాంతాలీ
 • డెస్
 • నటనారాణి
 • గాంధార
 • భవసన్ధు
 • శివకాంతంతిక
 • మరదలా
 • సలవముకోరి
 • గాభరణిని
 • వర్నసురంజి
 • షంఴబరిప్రియ
 • చక్రీ
 • తిరుక్కర
 • ఇందుకన్నడ
 • శ్రీసురతి
 • దాసుమముఖి
 • నాగుడామణి
 • తిరుచ్చటన్
 • నాగభాని
 • చిత్తోత్తమ
 • పురనాచంద్రిక
 • శుభపర్పన్
 • సువర్ణనదిపైక
 • నిరంజని
 • శ్షరుదన్ప్రియ
 • సింహావిక్రమ
 • కుసుమేతుప్రియ
 • మగంధరవకోకిలమ్
 • హరికేదర్
 • చిత్రరవం
 • తిరుక్కంబన్
 • దేశా
 • నామావళి
 • నళినపఞచమం
 • సతోగణనాథర్
 • నాగపఞకం
 • చయరంగిని
 • హరికాంభోజి
 • ఆనందరూప
 • జిందు
 • దేవగప్తాం
 • శ్రీగణవరసిద్ధి
 • యాదవనాయకన్
 • పురాతరంగిని
 • malavasindhu
 • మదరేఖ
 • శాయనారంజని
 • కమలాసన
 • చంద్రజ్ఞానం
 • నవరసరన్నద
 • సింహవాహిని
 • ధౌజెంకారం
 • రంగౌస్తుభం
 • పేరనందనాయకి
 • సజూకాంభోజి
 • అరుణన్
 • కేనారణత
 • గుహరంజని
 • మండష్టరంజంత
 • కమలమోహనమ్
 • శ్రీరుషూహమారుతమ్
 • ార్కవర్ధిని
 • మగవ
 • కేతీరగుల
 • సత్వముఖారి
 • నళినకంటి
 • ద్విజంతి
 • సంపూర్ననామ
 • మన్ననకరీ
 • సుప్రభాతమ్
 • దొబ్బి
 • శ్రీసూరగూరు
 • శ్రీతానుక్రితి
 • కామక్య
 • గౌదసరంగ
 • లోలాంబా
 • కపినారాయణి
 • శులగు
 • కరువిల్లి
 • దుర్ధక్యాయం
 • చంద్రాల
 • పాలాషదష
 • కుసుమమరుతమ్
 • అరుణకాంత
 • సచిన
 • మలర్
 • శ్రీమాసంమాంతమ్
 • యమునా
 • శుదరి
 • నాగవాసి
 • హంసగహ్ననం
 • గభీరిని
 • రసాలనిi
 • శ్యామలాని
 • చాంద్రశ్రీ
 • జయభరణం
 • దర్భాళం
 • సర్వకర్మప్రియా!
 • కరుణన్
 • రాగింగిని
 • కుసుమప్రియ
 • భోగలీల
 • మరువకకడ
 • గమక్యం
 • కులవిత్రి
 • శ్రీమాలభరణ
 • చంద్రిక్యా
 • శైలధేశక్సి
 • కిరణ్మమంజరి
 • ద్వైకచంద్రిక
 • సామవేదం
 • సుమప్రియా
 • కర్ణాకర్ణభోగ
 • షుట్వణకానం
 • కలాభరణం
 • యువరత్న
 • మెచ్చననారాణి
 • హంసగంధర్వం
 • చంద్రంతకం
 • సంగరప్రియ
 • మంతి
 • ప్రవాళ్యోతి
 • సుధాశీరన్
 • శ్రీమహాబలగిరి
 • ప్రతాపరుద్రి
 • కుసుమరాణి
 • శ్రీసుప్రభాతం
 • కలైప్రియ
 • హమీర్ కల్యాణి
 • మరువసన్తు
 • వసంతఘంట
 • గంధరాలోల
 • సుగందమరుతమ్
 • శ్రీసౌరరాత్ర
 • శుక్రస్మరపి
 • బుధరంజని
 • జలప్రభల
 • ద్వైతనాంతామణి
 • దీక్షకావిజయమ్
 • జయచ్ఛదమణి
 • శిరువాజుంటునై
 • సారంమల్లార్
 • కేదరం
 • రత్నమణి
 • తిరుకళానిధి
 • అరకముగ
 • నిర్మలంగి
 • పద్మ
 • ప్రతాపచ్ఛంతామణి
 • షూలీ
 • దేవకమలనారాయణి
 • నిర్వాణి
 • గంధధృమ
 • ధనపరతప
 • సరసచ్ఛినామణి
 • చిత్తరంబిక
 • శుత్తముని
 • విలాకోకోళి
 • శుధ్ధకోశాల
 • ఆహిరి
 • శ్రీసావిత్రీ
 • తగ్గినకంటి
 • ఉషాఇమారుతమ్
 • పరామేయ
 • పెరందభోగి
 • గారాజం
 • భోగేశ్వరి
 • దేవికారాకం
 • శైలధేశక్ష్మి
 • జనరుద్వయ
 • సింధుదేశ్యామలావి
 • కుషార్గిని
 • సామంతమల్లార్
 • జుషషాడ
 • శుభార్కోడి
 • నవరసరాలనిధి
 • సరనాయకి
 • మాధవకుళయని
 • భైరవం
 • విజీకలిత
 • ఛయయచనకరభరణ
 • చంద్రగూడ
 • కేశవరావళి
 • హంసాదిపకం
 • ప్రియవిరామ
 • గౌరీరంజని
 • యోగశౌరంభం
 • త్యాగన్
 • డిర్ఘాదర్శి
 • సరసాంగి
 • కాంతయ్య
 • షేషణదం
 • కరికల
 • హంసాష్టరేణి
 • amrtalaksmi
 • సహస్రనామం
 • శుధ్ధచయవతి
 • హట్టారీ
 • ందలనివరసం
 • ఇందకౌశికా!
 • సంసెలిత
 • మగతరంగిని
 • చిత్తరవాణి
 • శివానకిని
 • హితప్రియ
 • చకారి
 • జుజావంతి
 • సుందరావన
 • దయార్రంజని
 • హంసాహుని
 • శుధ్ధాంతరవం
 • చక్రాకారుకలియ
 • కంపక్
 • హరిధర్ప
 • భానుక్రరాణి
 • జ్ఞానవాది
 • సురవిక్రమ
 • దిర్ఘాదర్షిణి
 • నాదసవరపి
 • సురనందిని
 • షెవఝి
 • కనకచంద్రిక
 • కరణి
 • కోమల
 • చేతులకావళి
 • తిరస్మయతితన్
 • కోదండ
 • దేవకుంజి
 • దివ్యంబరి
 • దేవరంజలిని
 • సూర్యకాంత
 • శుభరావు
 • రావిచంద్రిక
 • చయవతి
 • కర్ణాగతుల
 • సంహితం
 • హరిధశప్రియ
 • బాలహంస
 • ంగలతా
 • సేనామణి
 • మహాకోకిలమ్
 • కందర్ప
 • మగ్హన్తరవ
 • మాలవన్నాడ
 • సిరియాంగై
 • యదుకులకాంభోజి
 • మహానందిని
 • సుధాతరంగిణి
 • శంగణన్
 • కమరిప్రియ
 • శాంతాదిపైక
 • సెల్వమణి
 • సిన్ని
 • మధుమగన్
 • ఇమైయవరకొమన్
 • భానుడిపక్క
 • సంవాదము
 • మకనాభవాణి
 • ద్రితి
 • విజయతిరువసంతమ్
 • సరవళంబి
 • సోమభూపాలెం
 • జయరామ
 • మత్తేభల్
 • ఇషామనోహరి
 • సుఖంబును
 • షుతవం
 • మధుఝంకారి
 • సాలివిబంగాల
 • భురంజని
 • నవరోజ
 • సురపుంగనగం
 • ఈశ్వరచారం
 • సింధోత్తమ
 • కుచవాహిని
 • షిర్గున్
 • భిన్విక్రీడ్యం
 • సకలాహస్తిని
 • షుజాహీ
 • షెక్కల్
 • హరికేదరాఘగౌళ
 • శివాంతం
 • శిలారూపంలో
 • మనోహరన్
 • శంభుక్రియ
 • ఖమాస్
 • మాలాహారం
 • ద్వితనాండి
 • హరినాత
 • అనంత
 • దావన్తోపాల
 • శ్యాండలోచన
 • శ్రీకపిల
 • హేమశరంగ
 • ప్రతాపనాత
 • దండపాణి
 • శివకరక
 • పవనవంతము
 • శ్రీకపాలి
 • లలితగన్ధవమ్
 • మాధవలంగి
 • చందనాచలం
 • దతిబాలం
 • శివుడామణి
 • సత్యానాయకి
 • రోలంబా
 • సరితంతు
 • సౌరాస్త్రం
 • గవ౽ಘి
 • స్వానుగట్టి
 • అహిరినాటా
 • కేదర్శాయ
 • రఘురాంజరం
 • గౌరివేళావళి
 • ధర్మపల్లవం
 • ప్రబోధాకద
 • లాంగ్లీ
 • సిరుద్రం
 • కమలాన్రత్త
 • సుసుందరి
 • సన్తు
 • ఝంకారశీల
 • ధ్వజఖరియ
 • యజ్యోతి
 • నారాయణాదుల
 • కోసళవిజయమ్
 • కౌరిసేన
 • శ్యామలాష్ట్రత
 • గిరిధర
 • కౌదరి
 • మహాగుహాభరణం
 • శులిని
 • కొల్లికప్పనం
 • సుషికం
 • గమ్భిరవాణి
 • తారాపల్లవ
 • కలలోలాం
 • మోహధ్వని
 • ఇందుగౌలిక
 • మదనంబిక
 • పల్లవం
 • స్వయంభూతిరుచ్చడంగై
 • సందావళి
 • మ-భోగకసుమావళి
 • కర
 • విధంబతి
 • మకరంభోజి
 • జాజలవాసిని
 • సింధుసురతి
 • యోగజ్యోతి
 • కురింజనిచాయ
 • సోదిపరమ
 • సునీతి
 • కాలలోలధ్వని
 • జలజవాసిని
 • శూర్ణమ్
 • జంబుకక్రియ
 • సంపూర్ననాతకురంగంజి
 • కట్టా
 • నీలప్రభ
 • సంపూర్నసురంజి
 • తాష్పిప్పల
 • శుక్కికై
 • విజయవర్ధిని
 • శ్రీకరముఖ
 • దివ్యరంగిని
 • వెలావళి
 • మోహనకలసాని
 • దత్తకామణి
 • కలశ హంస
 • శారదమతి
 • మకనమగిరి
 • దియంబరి
 • మార్గాజయంతి
 • కోకిలధ్వని
 • శ్రీతపస్విని
 • ఖమాజి
 • ద్విముఖప్రియ
 • కర్ణాకర్ణహతం
 • మల్షరం
 • దురితనివర్ణి
 • అగ్నిదర
 • దేవాహసద్ధ్వని
 • మల్మరుగనశరమ్
 • హంసాకల్యాణి
 • దేశికసిరి
 • విసానందోహిణి
 • నాగంధరి
 • జోగిభైరవి
 • కసిర్రానవనం
 • కొడైభూపాలం
 • హవీరు
 • వీరవసంతం
 • నయనారంజని
 • నిర్వికాంబోదకం
 • కర్ణాతిజోగి
 • తామరకేచన
 • గోండాలం
 • అలకవర్వలి
 • చెన్నుదాసాని
 • శుభం
 • షజుకాంభోజి
 • నాగవాసిని
 • సిన్నై
 • తకేయి
 • కాలానీ
 • దేశయ్య
 • మగ్పతి
 • గౌరీశంకర్
 • కన్నడగుల
 • సదానందప్రియ
 • గంధర్వధ్వని
 • గణసుప్రభాతం
 • స్వయంభూ
 • పున్ననాగలలిత
 • శతవిరారు
 • శుభకరం
 • నామఘళగతి
 • భానుక్రియ
 • వరోహణామి
 • ముఖాశ్యామల
 • గరళారి
 • స్వరవళి
 • కర్నాటకకభ్యగ్
 • జయభరణి
 • కరాలరి
 • పురనంబాంభోజి
 • సౌరస్ట్రాకం
 • గిరియభరణ
 • ధవతచన్త్రికా
 • మలయాళమురళినంజి
 • కాంభోజి
 • తిరుచ్చాయనగళ్
 • శివగాత
 • తన్మరగిని
 • శ్రీకేతారం
 • మాలావి
 • కనకఘ్నుత
 • విధాంబ
 • శివకఖహల్
 • బయ్యాదిగాంధారం
 • కేతనాత
 • చకనాడ
 • మైరభవిణి
 • షులరేఖ
 • సూతకర్ప్రియ
 • భోగిభైరవి
 • కమలాసిని
 • హరికేతీరగతుల
 • నళినహమ్సి
 • నాగశిరిష్ట
 • సూరయని
 • శుధనిలంబిక
 • నళినశ్ంతి
 • సుప్రభాతం
 • సురభిప్రియ
 • మేఘతరంగిణి
 • మగ్హలజున్
 • షారుతట్టి
 • చిత్తతయుక్తి
 • కంపక్కవిరి
 • సింధు
 • రంగనమనోహరి
 • డ్వైసానంది
 • రామయభాసాని
 • సుగంధి
 • ష్రింగి
 • యువరత్నికమ్
 • సుధకల్యాణి
 • జయవర్ధిని
 • మామిసావేరి
 • నాగమల్లిని
 • శుద్ధమనోహరి
 • సఫలము
 • గాయకరంజని
 • హసరోరుమిని
 • తపతి
 • శుక్లాసమేత
 • నాదవినోదిని
 • కర్నమంజరి
 • హోట్రి
 • పులొమికాం
 • తలమరగిని
 • చంద్రారద్ధన్
 • దేశసనిధుమలవి
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=బిలహరి&oldid=3904156" నుండి వెలికితీశారు