తాళదశ ప్రాణములు 1. కాలము 2. మార్గము 3. క్రియ 4. అంగము 5. గ్రహము 6. జాతి 7. కళ 8. లయ 9. గతి 10. ప్రస్తారము

మూలాలుసవరించు