హంసానాదం రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 60వ మేళకర్త రాగము నీతీమతి జన్యము. హిందుస్తానీ సంగీతంలో మలారాణి రాగం దీనితో సమానమైనది [1]. ఈ రాగంలో ఐదు స్వరాలు ఉండడం వల్ల దీనిని ఔడవ రాగం అంటారు.

హంసానాదం
రకముఔడవ
ఆరోహణS R₂ M₂ P N₃ 
అవరోహణ N₃ P M₂ R₂ S
సమానార్ధకాలుమలారాణి
కర్ణాటక సంగీత రాగాలు
వ్యాసముల క్రమము
Carnatic ragas.jpg
కర్ణాటక సంగీతము

కర్ణాటక సంగీతము

వాగ్గేయకారులు, సంగీత విద్వాంసులు

కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసులు

జనక రాగాలు

మేళకర్త రాగాలు
కటపయాది సంఖ్య

సంగీత వాద్యాలు

సంగీత వాయిద్యాలు

అంశాలు

శృతి  · రాగము · తాళము · పల్లవి
స్వరజతి  · స్వరపల్లవి
తాళదశ ప్రాణములు
షడంగములు · స్థాయి · స్వరము
గీతము · కృతి · వర్ణము
రాగమాలిక · పదము · జావళి · తిల్లాన

జానపదము · గ్రహ భేదం

సంగీత ధ్వనులు

స్థాయి · తీవ్రత · నాదగుణము
ప్రతిధ్వని · అనునాదము
సహాయక కంపనము

సంగీత పద నిఘంటువు

సంగీత పదాల పర్యాయ పదములు

భారతీయ సంగీతము
భారతీయ సాంప్రదాయ సంగీతము


రాగ లక్షణాలుసవరించు

 • ఆరోహణ : S R₂ M₂ P N₃ 
 • అవరోహణ :  N₃ P M₂ R₂ S

ఈ రాగం ఆరోహణంలో షడ్జమం, చతుశృతి రిషభం, ప్రతి మధ్యమం, పంచమం, కాకలీ నిషాదం, షడ్జమం స్వరాలు, అవరోహణంలో షడ్జమం, కాకలీ నిషాదం, పంచమం, ప్రతి మధ్యమం, చతుశృతి రిషభం, షడ్జమం స్వరాలు ఉంటాయి.

రచనలుసవరించు

ఈ రాగంలో ఉన్న కృతుల జాబితా కింద ఇవ్వబడింది [2]

 • బతురితి కొలనువియ్యవయ్యా - త్యాగరాజ
 • భారమా నేను బాలుని - జి. ఎన్. బాలసుబ్రహ్మణం
 • దష షత దల - జి. ఎన్. బాలసుబ్రహ్మణం
 • ఎిహిల్ుడై హంసనాదం - తంజావూర్ శంకర అయ్యర్
 • కల్యాణారామ - ఊతుకుక్కడు వేంకట కవి
 • పడ వెందునే - దండపాణి దేశికర్
 • బంటు రీతి కొలుపు - త్యాగరాజ[3]
 • భావరా యీ బయలముని - జి. ఎన్. బాలసుబ్రహ్మణం[4]
 • ఎఖిరుడై - తంజావూర్ శంకర అయ్యర్[5]
 • కల్యాణారామ - ఊతుకుక్కడు వేంకట కవి[6]
 • కందంతై నిన్నైనోడు - ఎన్. ఎస్. రామచంద్రన్[7]
 • కృపానిధే - ముత్తయ్య భాగవతార్[8]
 • పాట వేడుమే - దండపాణి దేశికర్[9]

పోలిన రాగాలుసవరించు

ఈ రాగం ఆరోహణము కింద ఇవ్వబడిన రాగాల ఆరోహణముతో సమానమైనది.

 • వరదా
 • సురిక
 • కువలయప్రియ
 • మయోగధన్యాసి
 • విశ్వేశ్వరప్రియ
 • అమరసనోప్రియ
 • అరుణప్రియ
 • పరామేయ
 • గురుదాసన్
 • చక్రాకారుకలియ
 • సింహవం
 • మంగళనాయకి
 • మ-భారతి
 • నభవధ్య
 • ప్రణవప్రియ
 • పింజక్కన్
 • వాజ్హువాయి
 • స్కందామనోరమ
 • నవనిహసనడ

ఈ రాగం అవరోహణము కింద ఇవ్వబడిన రాగాల అవరోహణముతో సమానమైనది.

 • వరదా
 • కనకభైరవి
 • విరన్
 • ంబళం
 • వరక్కారి
 • ముకాధ్వని
 • ందలనివరసం
 • మదర్మణి
 • పింజక్కన్
 • స్కందామనోరమ
 • నవనిహసనడ

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రాగాలకు ఈ రాగంతో ఒక్క స్వరస్థాన భేదం ఉన్నది.

 • యజ్ఞిని
 • బృన్దవనశరంగ
 • సైకతష్ట్రోని
 • వందనామధిని
 • ధాత్రి
 • నెహ్రూ
 • సరసం
 • ద్వరాదగామిని
 • లవనిత్తిక
 • వసంతగహుని
 • తిరుమురుగన్
 • షిబికా
 • భోగజనిధు
 • పర్పాటి
 • అదాన్
 • సేన్దాన్
 • యామిని
 • హంసాధ్వని
 • శుభ్రావర్ని
 • దేవగర్వాణి
 • రమావతి
 • పరాయి
 • దేవకుసుమావళి
 • నిసాడి
 • రమాఅదానీ
 • విశ్వేశ్వరప్రియ
 • ర్మింక
 • రత్నాంతి
 • సమరరంజని
 • శృతీప్రకాశిని
 • అమరసనోప్రియ
 • పురువహంసద
 • వడివజ్హగి
 • ముక్కణ్ణని
 • సుప్రసన్నిని
 • సారంగతరంగిని
 • వసుమతి
 • సౌధామిని
 • భ్రమరాంబసిని
 • కట్టలం
 • కమండలం
 • సారధరంజని
 • సింహవం
 • హేరంబప్రియ
 • భ్రమరాoకిల
 • మంగళనాయకి
 • కనకరాజోతిమతి
 • శీలంగి
 • మదర్మణి
 • శుభలేక
 • శుధ్హసనద
 • దమ్బౌషికం
 • ప్రణవప్రియ
 • కుబేర
 • వరదాంజనేయ
 • దోసరహితశవరూధిని
 • మధురవాసన్
 • కమాలోత్తరం
 • శక్తిప్రకాశిని
 • నిర్మలన్
 • వసంతగహుని
 • గరుద్వరాలి
 • శ్యామ
 • ఆనందవల్లి
 • కౌమోద
 • కరుణాకారి
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=హంసానాదం&oldid=3154332" నుండి వెలికితీశారు