యోగాసనాలు

(ఆసనము నుండి దారిమార్పు చెందింది)

యోగాసనాలు : యోగా విధానములో శరీర వ్యాయామ విధానాలనే యోగాసనాలు అని వ్యవహరిస్తాము. యోగాసనాలు [1][2] రెఫ్యొగాసనాలు, లాభాలు అంటే శారీరక వ్యాయామ విధాన క్రియలు. ఈ ఆసనాల ద్వారా శారీరక మానసిక ఆధ్యాత్మిక రంగాల్లో మనిషి శుద్ధి అవుతాడు.

సంస్కృతం తెలుగు ఇంగ్లీషు
अधोमुख स्वानासन అధోముఖ స్వానాసనం Downward-Facing Dog Pose
अधोमुख वृक्षासन అధోముఖ వృక్షాసనం Handstand (Downward-Facing Tree)
अंजलि मुद्रा అంజలి ముద్ర Salutation Seal
अर्ध चन्द्रासन అర్ధ చంద్రాసనం Half Moon Pose
अर्ध मत्स्येन्द्रासन అర్థ మత్సేంద్రాసనం Half Spinal Twist
बद्ध कोणसन బద్ధ కోణాసనం Bound Angle
बकासन బకాసనం Crane Pose
बालासन బాలాసనం Child's Pose (relaxation)
भरद्वाजसन భరద్వాజాసనం Bharadvaja's Twist
भुजङ्गासन భుజంగాసనం Cobra Pose
चक्रासन చక్రాసనం Wheel Pose
चतुरङ्ग दण्डासन చతురంగ దండాసనం Four-Limbed Staff
दण्डासन దండాసనం Staff pose
धनुरासन ధనురాసనం Bow
एक पाद रजकपोतासन ఏకపాద రాజకపోతాసనం One-Legged King Pigeon
गरुडासन గరుడాసనం Eagle Pose
गोमुखासन గోముఖాసనం Cow Face
हलासन హలాసనం Plough Pose
हनुमनासन హనుమానాసనం Hanuman Pose
जानु शिरासन జాను శిరాసనం Head-to-Knee Forward Bend
काकासन కాకాసనం Crow Pose
क्रौन्चासन క్రౌంచాసనం Heron
कुक्कुटासन కుక్కుటాసనం Cock Posel
कूर्मासन కూర్మాసనం Tortoise Pose
मकरासन మకరాసనం Crocodile Pose (relaxation)
मत्स्यासन మత్స్యాసనం Fish Pose
मत्स्येन्द्रासन మత్స్యేంద్రాసనం Lord of the Fishes (named after Matsyendra)
मयूरासन మయూరాసనం Peacock Pose
नटराजासन నటరాజాసనం Lord of the Dance
पाद हस्थासन పాద హస్తాసనం Standing Forward Bend
पद्मासन పద్మాసనం Lotus Pose
परिपूर्ण नवासन పరిపూర్ణ నావాసనం Full Boat Pose
परिवृत्त पार्श्वकोणासन పరివృత్త పార్శ్వకోణాసనం Revolved Side Angle
परिवृत्त त्रिकोणासन పరివృత్త త్రికోణాసనం Revolved Triangle
पाशासन పాశాసనం Noose
पश्चिमोत्तानासन పశ్చిమోత్తానాసనం Posterior Stretch in Forward Bend
प्रसरित पादोत्तानसन ప్రసరిత పాదోత్తానాసనం Intense Spread Leg Stretch
शलभासन శలభాసనం Locust Pose
सर्वाङ्गासन సర్వాంగాసనం Shoulder Stand
शवासन శవాసనం Corpse Pose (relaxation)
सेतु बन्ध सर्वाङ्गासन సేతుబంధ సర్వాంగాసనం Bridge, Half Wheel
सिद्धासन సిద్ధాసనం Perfect Pose
सिंहासन సింహాసనం Lion
शीर्षासन శీర్షాసనం Head Stand
सुखासन సుఖాసనం Auspicious Pose
सुप्त बद्ध कोणासन సుప్తబద్ధ కోణాసనం Reclining num) Bound Angle
सुप्त पादाङ्गुष्टासन సుప్త పాదాంగుష్టాసనం Reclining numb Big Toe
सुप्त वीरासन సుప్త వీరాసనం Reclining Hero
स्वस्तिकासन స్వస్తికాసనం Prosperous Pose
ताडासन తాడాసనం Mountain Pose
त्रिकोणासन త్రికోణాసనం Triangle Pose
उपविष्ट कोणासन ఉపవిష్ట కోణాసనం Open Angle
ऊर्ध्व धनुरासन ఊర్ధ్వ ధనురాసనం Upward Bow, Backbend, or Wheel
ऊर्ध्व मुख स्वानासन ఊర్ధ్వముఖస్వానాసనం Upward-Facing Dog
उष्ट्रासन ఉష్ట్రాసనం Camel
उत्तान कूर्मासन ఉత్తాన కూర్మాసనం Upside-Down Tortoise
उत्कटासन ఉత్కటాసనం Chair
उत्तानसन ఉత్తానాసనం Standing Forward Bend
उत्थित हस्त पादाङ्गुष्टासन ఉత్థితహస్త పాదంగుష్టాసనం Raised Hand to Big Toe
उत्थित पार्श्वकोणासन ఉత్థిత పార్శ్వకోణాసనం Extended Side Angle
उत्थित त्रिकोणासन ఉత్థిత త్రికోణాసనం Extended Triangle
वसिष्टासन వశిష్టాసనం Side Plank
विपरित करणी విపరీత కరణి Legs-up-the-Wall
वज्रासन వజ్రాసనం Thunderbolt
वीरासन వీరాసనం Hero
वृक्षासन వృక్షాసనం Tree Pose

మూలాలు

మార్చు
  1. "యొగాసనాలు , లాభాలు". Archived from the original on 2016-07-16. Retrieved 2016-07-11.
  2. "ఆరోగ్యమైన యొగాసనాలు , వాటి లాభాలు". Archived from the original on 2016-08-08. Retrieved 2016-08-24.