తెలుగు సినిమాలు 1939

రైతుబిడ్డ
 1. జయప్రద
 2. మహానంద
 3. మళ్ళీ పెళ్ళి
 4. పాండురంగ విఠల్
 5. పాశుపతాస్త్రం
 6. రాధాకృష్ణ
 7. రైతుబిడ్డ
 8. ఉష
 9. వందేమాతరం
 10. వరవిక్రయం --> భానుమతి తొలి చిత్రం
 11. అమ్మ
 12. బాలాజీ లేదా శ్రీ వేంకటేశ్వర మహత్యం


తెలుగు సినిమాలు సినిమా
| | | | | | | | | | | | అం | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |