ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి ఈ సినిమాలో చివరి సారిగా పాడింది.

చూసొద్దాం రండి
(2000 తెలుగు సినిమా)
దర్శకత్వం రాజా వన్నెంరెడ్డి
భాష తెలుగు