తెలుగు శాస్త్రవేత్తలు

అక్షర క్రమంలో తెలుగు శాస్త్రవేత్తలు

- - - - - - - - - - - - - అం - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - క్ష

తెలుగు శాస్త్రవేత్తల జాబితా

 
యలవర్తి నాయుడమ్మ
 
సర్దేశాయి తిరుమలరావు