దొంగ (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

దొంగతనం చేసినవాడు దొంగ.