అనర్ఘ రత్నాలు

(అనర్ఘ రత్నాము నుండి దారిమార్పు చెందింది)

దేవతలు రాక్షసులు అమృతముకోసము జరిపిన క్షీరసాగర మథనంలో అమృతముతోపాటు జన్మించినవి.


క్షీరసాగర మథన సమయం లో పుట్టిన అనర్ఘ రత్నాలుసవరించు