ఉర్దూ ప్రముఖులు

ఉర్దూ ప్రముఖులు : ఉర్దూ భాష సాహిత్యానికి, భాష పురోగతికీ, విశేషంగా కృషి సల్పినవారు.

ఉర్దూ ప్రముఖులుసవరించు