భారతీయ గణిత శాస్త్రవేత్తలు

గణితశాస్త్రాన్ని, ప్రాచీనకాలంనుండి ఎంతోమంది భారతీయులు అభివృద్ధి పరుస్తూ వచ్చారు. భారతీయ గణిత ఆవిష్కరణల్లో ముఖ్యమైనవిగా సున్నా వాడకం, బీజగణితం వంటివాటిని చెబుతారు.

శ్రీనివాస రామానుజన్

ప్రాచీన కాలం(క్రీ.పూ.5 నుండి సా.శ..11 వరకు) మార్చు

మధ్య యుగం నుండి మొఘల్ కాలం వరకు మార్చు

ఆధునిక యుగం (1800లలో జన్మించినవారు) మార్చు

ఆధునిక యుగం (1900లలో జన్మించినవారు) మార్చు

ఇవి కూడా చూడండి మార్చు

తెలుగు శాస్త్రవేత్తలు