భారతీయ శిక్షాస్మృతి – సెక్షన్లు 001 – 075

సెక్షన్లు -వాటి వివరాలు

మార్చు

ఛాప్టర్ I - సెక్షన్లు 1 నుంచి 5 - పరిచయం

మార్చు
ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ I పరిచయం

తొలిమాట - భారతదేశానికి ఒక సాధారణమైన శిక్ష్మా స్మృతిని ఏర్పాటు చేయటం. ఈ దిగువ పేర్కొన్న విధంగా, ఇది చట్టబద్ధమైంది:-

INTRODUCTION Preamble.- WHEREAS it is expedient to provide a general Penal Code for 2*[India]; It is enacted as follows:--

ఛాప్టర్ I 1

శిక్ష్మా స్మృతి పేరు, అమలు జరిగే ప్రాంతము. - ఈ చట్టాన్ని, ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ (భారతీయ శిక్షా స్మృతి) అని పేరు పెట్టారు. జమ్ము, కాశ్మీరు రాష్ట్రం మినహా, మిగిలిన భారతదేశమంతటా అమలు అవుతుంది.

1. Title and extent of operation of the Code.-- This Act shall be called the Indian Penal Code, and shall 3*[extend to the whole of India 4*except the State of Jammu and Kashmir.

ఛాప్టర్ I 2 2. భారతదేశం లోపల కట్టుబడి నేరాలు శిక్ష .--

ప్రతి వ్యక్తి ఈ కోడ్ కింద శిక్షించబడటానికి ఒప్పందంలోని చర్యలు, కాదు లేకపోతే కోసం నిర్ణయించబడతాయి వాటి నియమాలు, ప్రతి చట్టం లేదా పెట్టడం విరుద్ధంగా వీటిలో అతను 5 లోపల నేరాన్ని ఉండాలి * [భారతదేశం] 6 ****. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

2. Punishment of offences committed within India.--

Every person shall be liable to punishment under this Code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within 5*[India] 6****.

ఛాప్టర్ I 3 3. నేరాలకు శిక్షను దాటి కట్టుబడి, కాని చట్టం ద్వారా ఇది, భారతదేశం లోపల ప్రయత్నించాడు ఉండవచ్చు .--

ఏ 7 ద్వారా బాధ్యులు ఏదైనా వ్యక్తి, * 5 దాటి కట్టుబడి ఒక నేరానికి ప్రయత్నించాడు ఉండాలి [భారత చట్టం], * [భారతదేశం] 5 దాటి కట్టుబడి ఏ చట్టం ఈ కోడ్ యొక్క నిబంధనలకు ప్రకారం నిర్వహించాయి ఉండాలి * [భారతదేశం] అదేలో పద్ధతిలో ఇటువంటి చట్టం ఉంటే గా 5 లోపల అంగీకరించింది * [భారతదేశం]. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

3. Punishment of offences committed beyond, but which by law may be tried within, India.--

Any person liable, by any 7*[Indian law], to be tried for an offence committed beyond 5*[India] shall be dealt with according to the provisions of this Code for any act committed beyond 5*[India] in the same manner as if such act had been committed within 5*[India].

ఛాప్టర్ I 4 4. అదనపు-ప్రాదేశిక నేరాలను కోడ్ పొడిగింపు.

8 *[ 4. అదనపు-ప్రాదేశిక నేరాలను కోడ్ పొడిగింపు .--' ఈ కోడ్ యొక్క నిబంధనల ద్వారా కట్టుబడి ఏ నేరాన్ని కూడా వర్తిస్తాయి -

 • [ (1) ఏ స్థానంలో భారతదేశం యొక్క ఏ పౌరుడు లేకుండా 9,

భారతదేశం దాటి; (2) ఏ ఓడ లేదా విమానం ఏ వ్యక్తి భారతదేశం నమోదు ఎక్కడ దానిని ఉండవచ్చు.] (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

4. Extension of Code to extra-territorial offences. 8*[4. Extension of Code to extra-territorial offences.--' The provisions of this Code apply also to any offence committed by—9*[ (1) any citizen of India in any place without and beyond India; (2) any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be.]


1. చట్టం ద్వారా మద్రాస్ దాని అనువర్తనలో సవరణ ఉంది మద్రాస్ చట్టం UP ద్వారా UP 1960 యొక్క 25,, 1970 29 1961 31 చట్టాలు , 1975 యొక్క 47, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చట్టం 1968 16 ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్, 1971 యొక్క మహారాష్ట్ర చట్టం 19 ద్వారా మహారాష్ట్ర, మైసూర్ చట్టం 8 ద్వారా మైసూర్ 1972 యొక్క, పశ్చిమ బెంగాల్ చట్టం 1973 యొక్క 42 ద్వారా పశ్చిమ బెంగాల్. చట్టంతో గోవా, దమన్ దియుకు విస్థరించబడింది రెగ్ ద్వారా మార్పులు. 1962 యొక్క 12, S. 3, Sch., పొడిగించబడిన రెగ్ ద్వారా దాద్రా నగరు హవేలీలో అమల్లోకి తెచ్చింది. 1963 యొక్క 6, ఎస్ 2, Sch. నేను (w.e.f. 1-7-1965), Laccadive, Minicoy, వరకు రెగ్ ద్వారా Amindivi ద్వీపాలు. 1965 యొక్క 8, S. 3, Sch. (w.e.f. 1-10 - 1967). చట్టం పాండిచేరి vide రెగ్ లో అమల్లోకి వస్తుంది. 1963 యొక్క 7, ఎస్ 3, Sch. నేను (w.e.f. 1-10-1963). 2. Subs. 1951 చట్టం 3, S. ద్వారా 3, Sch., మొత్తం "కోసం పార్ట్ B స్టేట్స్ "తప్ప భారతదేశం. 3. Subs. AO 1948 ద్వారా, "అమలులోకి * * * అంతటా కోసం బ్రిటిష్ భారతదేశం ". పదాలు, సంఖ్యలు" మొదటి రోజు, నుండి మే, 1861 ప్రభావం "పదాల మధ్య ఏర్పడే" ", "అంతా" అన్నాడు ఉన్నాయి. 1891 యొక్క 12 చట్టం ద్వారా. 4. Subs. 1951 చట్టం 3, S. ద్వారా 3, Sch., పార్ట్ B తప్ప "కోసం రాష్ట్రాలు ". 5. Subs. S. ద్వారా 3, Sch., ఇబిడ్., "స్టేట్స్" కోసం. 6. పదాలు, న లేదా తర్వాత సంఖ్యలు ", మే మొదటి రోజు చెప్పారు 1861 "1891 యొక్క 12 చట్టం ద్వారా విస్మరించబడ్డాయి. 7. Subs. గవర్నర్-జనరల్ ఆమోదించిన "చట్టం కోసం AO 1937, ద్వారా "మండలి లో భారతదేశం యొక్క. 8. Subs. 1898 యొక్క చట్టం 4, S. 2, అసలు s. కోసం 4. 9. Subs. అసలు cls కోసం A. O. 1950, ద్వారా. (1) వరకు (4). 102 వివరణ'. ఈ విభాగంలోవివరణ .-- పదం "నేరాన్ని" ప్రతి కలిగి చట్టం 1 లో కట్టుబడి ఉంటే * [భారతదేశం] ఇది, * [భారతదేశం] అవుతుంది 1 బయట కట్టుబడి ఈ కోడ్ కింద శిక్ష విధించేలా ఉంటుంది. 2 * [దృష్టాంతాలు] 3 *** A, 4 * [5 ఎవరు * భారతదేశం యొక్క [ఒక పౌరుడు]], ఒక హత్య చేస్తాడు ఉగాండా. అతను ఏ స్థానంలో ప్రయత్నించాడు, హత్యారోపణలు చేయవచ్చు 1 * [భారతదేశం] దీనిలో అతను కనుగొనవచ్చు. 6 * * * * * (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

1. The Act has been amended in its application to Madras by Madras Act 25 of 1960, U. P. by U. P. Acts 31 of 1961, 29 of 1970 and 47 of 1975, Andhra Pradesh by Andhra Pradesh Act 16 of 1968, Maharashtra by Maharashtra Act 19 of 1971, Mysore by Mysore Act 8 of 1972, West Bengal by West Bengal Act 42 of 1973. The Act has been extended to Goa, Daman and Diu with modifications by Reg. 12 of 1962, s. 3 and Sch., extended to and brought into force in Dadra and Nagar Haveli by Reg. 6 of 1963, s. 2 and Sch. I (w.e.f. 1-7-1965) and to Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands by Reg. 8 of 1965, s. 3 and Sch. (w.e.f. 1-10- 1967). The Act comes into force in Pondicherry vide Reg. 7 of 1963, s. 3 and Sch. I (w.e.f. 1-10-1963). 2. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the whole of India except Part B States". 3. Subs. by the A. O. 1948, for "take effect * * * throughout British India". The words and figures "on and from the first day of May, 1861" occurring between the words "effect" and "throughout" were rep. by Act 12 of 1891. 4. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "except Part B States". 5. Subs. by s. 3 and Sch., ibid., for "the States". 6. The words and figures "on or after the said first day of May, 1861" omitted by Act 12 of 1891. 7. Subs. by the A. O. 1937, for "law passed by the Governor-General of India in Council". 8. Subs. by Act 4 of 1898, s. 2, for the original s. 4. 9. Subs. by the A. O. 1950, for the original cls. (1) to (4). 102 Explanation'. Explanation.-- In this section the word "offence" includes every act committed outside 1*[India] which, if committed in 1*[India] would be punishable under this Code. 2*[Illustration] 3***A, 4*[who is 5*[a citizen of India]], commits a murder in Uganda. He can be tried and convicted of murder in any place in 1*[India] in which he may be found. 6* * * * *

ఛాప్టర్ I 5 5. కొన్ని చట్టాలు ఈ చట్టం ద్వారా ప్రభావితం కాదు.

7 * [5. కొన్ని చట్టాలు ఈ చట్టం .-- నథింగ్ ద్వారా ప్రభావితం కాదు ఈ చట్టం తిరుగుబాటు శిక్షించే కోసం ఏ చట్టం యొక్క నిబంధనలకు ప్రభావితం కమిటీ , సేవలో అధికారులు, సైనికులు, నావికుల లేదా ఎయిర్ మెన్ యొక్క desertion భారతదేశం ప్రభుత్వం లేదా యొక్క నియమం యొక్క ప్రత్యేక లేదా స్థానిక ఏ చట్టం.] (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

5.Certain laws not to be affected by this Act. 7*[5. Certain laws not to be affected by this Act.-- Nothing in this Act shall affect the provisions of any Act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the Government of India or the provision of any special or local law.]

ఛాప్టర్ II - సెక్షన్లు 6 నుంచి 52 - న్యాయ శాస్త్రం లోని పదాల అర్ధాల వివరణ

మార్చు
ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ II 6 6. కోడ్ లో నిర్వచనాలు మినహాయింపులు లోబడి అర్థం చేసుకోవటంలో .--

ఈ కోడ్ ఒక నేరాన్ని, ప్రతి శిక్షా నియమం యొక్క ప్రతి నిర్వచనం, అటువంటి ప్రతి నిర్వచనం ప్రతి బొమ్మలు అంతటా లేదా సదుపాయం శిక్షా, మినహాయింపులు లోబడి అర్ధం ఉండాలి, "జనరల్ మినహాయింపులు" అనే పేరుతో అధ్యాయం కలిగి ఉన్న ఆ అయినప్పటికీ మినహాయింపులు వంటి నిర్వచనం, శిక్షా నియమం, లేదాలో పునరావృతం కావు దృష్టాంతం. దృష్టాంతాలతో (a) విభాగాలు, ఈ కోడ్ లో, ఇది నిర్వచనాలు కలిగి నేరాలు, వయస్సు ఏడు సంవత్సరాల కింద ఒక బాల ఎక్స్‌ప్రెస్ లేదు కాదు ఇటువంటి నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు; కానీ నిర్వచనాలు విషయం అర్థం ఉంది ఏదీ ఒక ఉండాలి అందిస్తుంది సాధారణ మినహాయింపు వరకు వయసు ఏడు సంవత్సరాల కింద బాల చేసిన ఇది నేరాన్ని. (బి) A, ఒక పోలీసు-officer, వారెంటు లేకుండా, హత్య జరిగిన ఉందో Z apprehends.

అందువలన అతను Z apprehend చట్టం కట్టుబడ్డాడు కోసం,, ; ఇక్కడ ఒక దోషపూరిత చెర యొక్క నేరాన్ని దోషి లేదు కేసు ఆ "ఏదీ అందిస్తుంది సాధారణ మినహాయింపు పరిధిలోకి వస్తుంది "అది చట్టం కట్టుబడి ఒక వ్యక్తి ద్వారా జరుగుతుంది ఒక నేరాన్ని ఉంది. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

6. Definitions in the Code to be understood subject to exceptions.--

Throughout this Code every definition of an offence, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision, shall be understood subject to the exceptions contained in the Chapter entitled "General Exceptions", though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision, or illustration. Illustrations (a) The sections, in this Code, which contain definitions of offences, do not express that a child under seven years of age cannot commit such offences; but the definitions are to be understood subject to the general exception which provides that nothing shall be an offence which done by child under seven years of age. (b) A, a police-officer, without warrant, apprehends Z who has committed murder.

Here A is not guilty of the offence of wrongful confinement; for he was bound by law to apprehend Z, and therefore the case falls within the general exception which provides that "nothing is an offence which is done by a person who is bound by law to do it".

ఛాప్టర్ II 7 7. వ్యక్తీకరణ సెన్స్ ఆఫ్ ఒకసారి .-- వివరించారు

ఈ కోడ్ ఏ భాగాన్ని అయినాలో వివరించాడు ఇది ప్రతి వ్యక్తీకరణ, ఈ కోడ్ ప్రతి భాగానికి ఉపయోగిస్తారు వివరణతో అనుసరణను లో. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

7. Sense of expression once explained.--

Every expression which is explained in any part of this Code, is used in every part of this Code in conformity with the explanation.

ఛాప్టర్ II 8 8. లింగం .--

"అతను", దాని వ్యుత్పన్నాలు వ్యక్తి ఉపయోగిస్తారు సర్వనామం, మగ లేదా ఆడ అని. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి) "సర్వనామము అయిన "అతను", తద్ధితములు ( అనగా అతను, అతడు, వాడు, వారు లాంటివి) అయిన పదము లేక పదములు ఆడ, మగ అన్న భేద భావము లేకుండా ఒక వ్యక్తికి చట్టములో వాడబడి ఉంది. 8. Gender.-- The pronoun "he" and its derivatives are used of any person, whether male or female.

ఛాప్టర్ II 9 9. సంఖ్య .--

విరుద్ధంగా సందర్భం నుండి కనిపిస్తుంది తప్ప, ఏకవచనం సంఖ్య దిగుమతి పదాలు బహువచనం సంఖ్య ఉన్నాయి, బహువచనం సంఖ్య దిగుమతి పదాలు ఏకవచనం సంఖ్య ఉన్నాయి. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి) 9. Number.--

Unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number, and words importing the plural number include the singular number.

ఛాప్టర్ II 10 10. "మగ". "ఆడ ".--

పదం "మగ" అనగా ఏ వయస్సులో నయినా ఉన్న ఒక మగ మనిషిని అదేవిధముగా, పదం "మహిళ" లేదా "ఆడ " లేదా "స్త్రీ" అనగా వయస్సుతో నిమిత్తము, భేదము లేకుండా ఒక ఆడ మనిషిని సూచిస్తుంది.

10. "Man". "Woman".--

The word "man" denotes a male human being of any age; the word "woman" denotes a female human being of any age.


1. Subs. 1951 చట్టం 3, S. ద్వారా 3, Sch., "స్టేట్స్" కోసం. 2. Subs. చట్టం 1957 యొక్క 36, s.3, Sch ద్వారా. II, "వ్యాఖ్యాచిత్రాలు" కోసం. 3. బ్రాకెట్లలో, అక్షరం `6 (ఎ) 's. ద్వారా విస్మరించబడ్డాయి 3, Sch. II, ఇబిడ్. 4. Subs. ఒక స్థానిక భారత ఎవరు "ఒక కూలీ కోసం AO 1948, ద్వారా విషయం ". 5. Subs. భారత యొక్క "ఒక బ్రిటీష్ విషయం కోసం AO 1950, ద్వారా "domicile. 6. దృష్టాంతాలతో (బి), (సి), (d) అన్నాడు, ఉన్నాయి. A. O. 1950 ద్వారా. 7. Subs., ఇబిడ్., మాజీ s. కోసం 5. 103 (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the States". 2. Subs. by Act 36 of 1957, s.3 and Sch. II, for "Illustrations". 3. The brackets and letter `6(a)' omitted by s. 3 and Sch. II, ibid. 4. Subs. by the A. O. 1948, for "a coolie, who is a Native Indian subject". 5. Subs. by the A. O. 1950, for "a British subject of Indian domicile". 6. Illustrations (b), (c) and (d) were rep. by the A. O. 1950. 7. Subs., ibid., for the former s. 5. 103

ఛాప్టర్ II 11 11. "పర్సన్ ".--

పదం "వ్యక్తి" అనగా ఏదైనా ఒక సంస్థ లేదా ఒక సమష్టి సమూహము లేదా కొంతమంది వ్యక్తులున్న బృందము మొదలయిన వాటిలోనివి కలసి ఉన్ననూ లేక పోయిననూ సూచించును.

11. "Person".--

The word "person" includes any Company or Association or body of persons, whether incorporated or not.

ఛాప్టర్ II 12 12. "పబ్లిక్ ".--

పదం "ప్రజా" పబ్లిక్ లేదా ఏ కమ్యూనిటీ ఏ తరగతి కలిగి ఉంటుంది. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

12. "Public".--

The word "public" includes any class of the public or any community.

ఛాప్టర్ II 13 13. "క్వీన్ " అనగా అర్థం. ' (ఈ చట్టము తొలగించ బడినది)

13. [Definition of "Queen".] Rep. by the A. O. 1950.

ఛాప్టర్ II 14 14. ప్రభుత్వం ". యొక్క "సర్వెంట్

1 * [14. "ప్రభుత్వ సర్వెంట్" .-- పదాల "servant ప్రభుత్వం "నియమించారు, ఏ అధికారి లేదా servant కొనసాగింది సూచించడానికి లేదా ప్రభుత్వ అధికారం ద్వారా లేదా కింద భారతదేశం పనిచేస్తున్నరంగం.](యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

14. "Servant of Government".

1*[14. "Servant of Government".--The words "servant of Government" denote any officer or servant continued, appointed or employed in India by or under the authority of Government.]

ఛాప్టర్ II 15 15. "బ్రిటిష్ భారతదేశం అర్థము". ' (ఈ చట్టము తొలగించ బడినది)

15. [Definition of "British India".] Rep. by the A. O. 1937.

ఛాప్టర్ II 16 16. "భారత ప్రభుత్వముఅర్థము ". ' (ఈ చట్టము తొలగించ బడినది)

16. Definition of "Government of India".] Rep., ibid.

ఛాప్టర్ II 17 17. "ప్రభుత్వ ".

2 * [17 "ప్రభుత్వ ".--

పదం "ప్రభుత్వం" సెంట్రల్ సూచిస్తుంది ఒక 3 **** రాష్ట్రం ప్రభుత్వం లేదా ప్రభుత్వ.] (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

17. "Government". 2*[17 "Government".--

The word "Government" denotes the Central Government or the Government of a 3****State.]

ఛాప్టర్ II 18 18. "భారతదేశం ".

4 * [18. "భారతదేశం ".--

"భారతదేశం" జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం మినహాయించి భారతదేశం యొక్క భూభాగం అర్థం.] (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

18. "India". 4*[18. "India".--

"India" means the territory of India excluding the State of Jammu and Kashmir.]

ఛాప్టర్ II 19 19. "జడ్జ్ ".--

పదం "జడ్జ్" ఎవరు ప్రతి వ్యక్తి మాత్రమే సూచిస్తుంది అధికారికంగా ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఒక జడ్జ్ విధముగా, కానీ ఉంది. ఎవరు చట్టపరమైన ఏ కొనసాగే, పౌర లో, ఇవ్వటానికి చట్టం ద్వారా అధికారంలోకి ఉంది లేదా క్రిమినల్, కచ్చితమైన తీర్పు, లేదా ఒక తీర్పు ఇది, ఒకవేళ కాదు వ్యతిరేకంగా విజ్ఞప్తి, నిశ్చయాత్మక లేదా ఉండవచ్చు, లేదా ఒక తీర్పు ఇది, ఒకవేళ ఉంటుంది కొన్ని ఇతర అధికారం ద్వారా నిర్ధారించారు, నిశ్చయాత్మక లేదా ఉండవచ్చు, లేదా ఉంటుంది ఎవరు వ్యక్తులు ఒక శరీరం ఒకటి, వ్యక్తుల ఇది శరీరం ఉంది అటువంటి తీర్పు ఇవ్వడానికి చట్టం ద్వారా అధికారంలోకి. వ్యాఖ్యాచిత్రాలు (a), 1859 యొక్క చట్టం 10 కింద ఒక దావాలో అధికార పరిధి వ్యాయామం ఒక కలెక్టర్గా ఒక జడ్జ్ ఉంది. (బి) ఒక మేజిస్ట్రేట్ ఒక చార్జ్ సంబంధించి అధికార పరిధి వ్యాయామం ఇది అతను జరిమానా లేదా ఖైదుతో వాక్యం అధికారం ఉంది లేదా అప్పీల్ లేకుండా, ఒక జడ్జ్ ఉంది. (c) 5 క్రింద అధికారం దానికి ఒక పంచాయితీ సభ్యురాలు, * రెగ్యులేషన్ మద్రాస్ కోడ్ VII, 1816, దావా ప్రయత్నించండి, గుర్తించడానికి, ఒక జడ్జ్ ఉంది. (d) ఒక మేజిస్ట్రేట్ ఒక చార్జ్ సంబంధించి అధికార పరిధి వ్యాయామం అతను, మరొక కోర్ట్ విచారణ కోసం పాల్పడుతున్నారు మాత్రమే పవర్ ఇది న ఉంది ఒక జడ్జ్ కాదు. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

19. "Judge".--

The word "Judge" denotes not only every person who is officially designated as a Judge, but also every person. who is empowered by law to give, in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment, or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive, or who is one of a body of persons, which body of persons is empowered by law to give such a judgment. Illustrations (a) A collector exercising jurisdiction in a suit under Act 10 of 1859, is a Judge. (b) A Magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal, is a Judge. (c) A member of a panchayat which has power, under 5*Regulation VII, 1816, of the Madras Code, to try and determine suit, is a Judge. (d) A Magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for trial to another Court, is not a Judge.

ఛాప్టర్ II 20 20. జస్టిస్ "కోర్ట్ ".--

పదాలు "Jutsice యొక్క న్యాయస్థానం మాత్రమే" judicially చట్టం చట్టం ద్వారా అధికారంలోకి ఒక జడ్జ్ సూచించడానికి, లేదా ఒక శరీరం న్యాయమూర్తుల వంటి జడ్జ్ లేదా శరీరం judicially నటన ఉన్నప్పుడు ఒక శరీరం, గా judicially చట్టం చట్టం ద్వారా అధికారంలోకి ఇది న్యాయమూర్తులు.

దృష్టాంతాలు

5 క్రింద ఒక పంచాయితీ నటన మద్రాస్ * రెగ్యులేషన్ VII, 1816, కోడ్, సూట్లు ప్రయత్నించండి, గుర్తించడానికి శక్తి కలిగి, జస్టిస్ యొక్క కోర్టు. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

20. "Court of Justice".--

The words "Court of Jutsice" denote a Judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of Judges which is empowered by law to act judicially as a body, when such Judge or body of Judges is acting judicially.

Illustration

A Panchayat acting under 5*Regulation VII, 1816, of the Madras Code, having power to try and determine suits, is a Court of Justice.


1. Subs. S. కోసం A. O. 1950, ద్వారా 14. 2. Subs., ఇబిడ్., S. కోసం 17. 3. పదాలు, అక్షరం "పార్ట్ A" 1951 చట్టం 3 ద్వారా విస్మరించబడ్డాయి, S. 3, Sch. 4. Subs. S. ద్వారా 3, Sch., ఇబిడ్., S. కోసం 18. 5. మద్రాస్ సివిల్ కోర్టులు చట్టం, 1873 (1873 యొక్క 3) ద్వారా రిపబ్లిక్. 104 (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by the A. O. 1950, for s. 14. 2. Subs., ibid., for s. 17. 3. The words and letter "Part A" omitted by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch. 4. Subs. by s. 3 and Sch., ibid., for s. 18. 5. Rep. by the Madras Civil Courts Act, 1873 (3 of 1873). 104

ఛాప్టర్ II 21 21. "పబ్లిక్ సర్వెంట్ ".--

పదాలు "పబ్లిక్ సర్వెంట్" ఇప్పటినుండి నామంగా, కింది వర్ణనలు ఏ కింద పడిపోవడం ఒక వ్యక్తి సూచించడానికి: - 1 * * * * * మిలిటరీ లోరెండవ .-- ప్రతి కమిషన్డ్ ఆఫీసర్, 2 * [నావల్ లేదా ఎయిర్] ఫోర్సెస్ 3 * [4 **** భారతదేశం యొక్క]; 5 * ద్వారా అధికారంలోకి ఏ వ్యక్తి సహా [మూడో .-- ప్రతి జడ్జ్ ఉత్సర్గ చట్టం, స్వయంగా లేదో లేదా ఏదైనా శరీర సభ్యుడిగా వ్యక్తుల. ఏ adjudicatory విధులు;] జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ఫోర్త్ .-- ప్రతి అధికారి 6 * [ (ఒక liquidator, రిసీవర్ లేదా కమిషనర్ సహా) ] వీటి విధి అది ఏ విషయం మీద పరిశోధించడానికి లేదా నివేదిక, వంటి అధికారిగా, ఉంది చట్టం లేదా నిజానికి, లేదా, తయారు ప్రమాణీకరించడానికి, లేదా ఏ పత్రం ఉంచాలని, లేదా బాధ్యత తీసుకోవటానికి లేదా ఏదైనా ఆస్తి పారవేయాలని, లేదా ఏ అమలు వరకు న్యాయ ప్రక్రియ, లేదా ఏ ప్రమాణాన్ని నిర్వహించే, లేదా అనువదించేందుకు, లేదా కోర్ట్ లో ఆర్డర్ సంరక్షించేందుకు, ప్రత్యేకంగా ప్రతి వ్యక్తికి ఇటువంటి విధుల్లో ఏ జరుపుటకు జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ ద్వారా అధికారం; ఒక పంచాయితీ యొక్కఐదవ .-- ప్రతి juryman, మదింపు, లేదా సభ్యుని జస్టిస్ లేదా పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఒక కోర్ట్ సహాయం; ఎవరికైతేఆరవ .-- ప్రతి మధ్యవర్తిగా లేదా ఇతర వ్యక్తి ఏ కారణం లేదా పదార్థం ఏ న్యాయస్థానం నిర్ణయం లేదా నివేదిక కోసం సూచించారు జస్టిస్, లేదా ఏ ఇతర పోటీ ప్రజా అధికారం ద్వారా; సెవెంత్ .-- ఉండటం ద్వారా ఏ అధికారంలో ఉంటారు వీరు ప్రతి వ్యక్తి ఇది అతను నిర్బంధంలో ఏ వ్యక్తి స్థలం లేదా ఉంచాలని అధికారంలోకి ఉంటుంది; దీని విధి అది * [ప్రభుత్వం] 7ఎనిమిదో .-- ప్రతి అధికారి యొక్క సమాచారాన్ని ఇవ్వాలని, వంటి అధికారిగా, నేరాలు నివారించడానికి, ఉంది న్యాయం నేరస్థులు తేవడం, లేదా పబ్లిక్ రక్షించేందుకు నేరాలు, ఆరోగ్యం, భద్రత లేదా సౌకర్యం; తొమ్మిదవ .--' వీరి విధి అది వంటి అధికారి ప్రతి అధికారి, వరకు 7 * [తరపున ఏ ఆస్తి ఉంచేందుకు లేదా ఖర్చు, అందుకోవడానికి, తీసుకోవచ్చు ప్రభుత్వం], లేదా ఏ సర్వే చేయడానికి, అంచనా లేదా ఒప్పందం న 7 తరఫున * [ప్రభుత్వం], లేదా ఏ revenueprocess అమలు, లేదా ప్రభావితం ఏదైనా విషయం మీద, పరిశోధించడానికి, లేదా నివేదిక 7 pecuniary అభిరుచులు * [ప్రభుత్వం], లేదా చేయడానికి. pecuniary సంబంధించిన ఏ పత్రం ప్రమాణీకరించడానికి లేదా ఉంచేందుకు 7 ప్రయోజనాలను * [ప్రభుత్వం], లేదా infraction నిరోధించడానికి యొక్క pecuniary అభిరుచుల యొక్క రక్షణ కోసం ఏ చట్టం యొక్క 7 * [ప్రభుత్వం] 8 ****; టెన్త్ .-- వీరి విధి ఇటువంటి అధికారిగా, ప్రతి అధికారి, వరకు, తీసుకోవచ్చు అందుకోవడానికి, ఏ ఆస్తి ఉంచేందుకు లేదా ఖర్చు, ఏ సర్వే చేయడానికి లేదా అంచనా లేదా ఏ లౌకిక సాధారణ కోసం ఏ రేటు లేదా పన్ను లెవే ఏ గ్రామం, పట్టణం లేదా జిల్లా యొక్క ఉద్దేశం, లేదా చేయడానికి, యొక్క ascertaining కోసం ఏ పత్రం ప్రమాణీకరించడానికి లేదా ఉంచేందుకు ఏ గ్రామం, పట్టణం లేదా జిల్లా ప్రజల కు; (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

21. "Public servant".--

The words "public servant" denote a person falling under any of the descriptions hereinafter following, namely:-- 1* * * * * Second.--Every Commissioned Officer in the Military, 2*[Naval or Air] Forces 3*[4**** of India]; 5*[Third.--Every Judge including any person empowered by law to discharge, whether by himself or as a member of any body of persons. any adjudicatory functions;] Fourth.--Every officer of a Court of Justice 6*[ (including a liquidator, receiver or commissioner) ] whose duty it is, as such officer, to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate, or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret, or to preserve order in the Court, and every person specially authorized by a Court of Justice to perform any of such duties; Fifth.--Every juryman, assessor, or member of a panchayat assisting a Court of Justice or public servant; Sixth.--Every arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any Court of Justice, or by any other competent public authority; Seventh.--Every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement; Eighth.--Every officer of 7*[the Government] whose duty it is, as such officer, to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice, or to protect the public health, safety or convenience; Ninth.--' Every officer whose duty it is as such officer, to take, receive, keep or expend any property on behalf of 7*[the Government], or to make any survey, assessment or contract on behalf of 7*[the Government], or to execute any revenueprocess, or to investigate, or to report, on any matter affecting the pecuniary interests of 7*[the Government], or to make. authenticate or keep any document relating to the pecuniary interests of 7*[the Government], or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interests of 7*[the Government] 8****; Tenth.--Every officer whose duty it is, as such officer, to take, receive, keep or expend any property, to make any survey or assessment or to levy any rate or tax for any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or keep any document for the ascertaining of the rights of the people of any village, town or district;


1. Cl. మొదటి A. O. 1950 ద్వారా విస్మరించబడ్డాయి. 2. Subs. 1927 యొక్క చట్టం 10, S. 2, Sch. నేను, "లేదా నావల్" కోసం. 3. Subs. కింద serving క్వీన్ ఆఫ్ కోసం AO 1948, "ద్వారా అయితే బ్రిటిష్ భారతదేశం లేదా క్రౌన్ ప్రతినిధి "లో ఏ ప్రభుత్వం. 4. "డొమినియన్ యొక్క" పదాలు AO 1950 ద్వారా విస్మరించబడ్డాయి. 5. Subs. 1964 యొక్క చట్టం 40 ద్వారా, S. 2, CL కోసం. మూడవ. 6. ఇన్లు. S. ద్వారా 2, ఇబిడ్. 7. Subs. "క్రౌన్" కోసం A. O. 1950, ద్వారా. 8. కొన్ని పదాలను 1964, S. యొక్క చట్టం 40 ద్వారా విస్మరించబడ్డాయి 2. 105 1 * [పదకొండవ .-- ధర్మం ఏ అధికారంలో ఉంటారు వీరు ప్రతి వ్యక్తి వీటిలో అతను, సిద్ధం ప్రచురించడం, నిర్వహించడానికి లేదా సవరించేవారు వరకు అధికారంలోకి ఉంది ఒక ఎన్నికల రోల్ లేదా ఒక ఒక ఎన్నికల లేదా భాగంగా చెయ్యటానికి ఎన్నికల;] 2 * [ప్రతి వ్యక్తి .-- పన్నెండవ - (a) సేవ లేదా పే ప్రభుత్వ లేదా లో ఏ యొక్క పనితీరు కోసం రుసుములు లేదా కమిషన్ వేతనం ప్రభుత్వం ప్రజా విధి; (బి) ఒక స్థానిక అధికారం యొక్క సేవ లేదా పే లో, ఒక కార్పోరేషన్ లేదా ద్వారా లేదా ఒక సెంట్రల్, ప్రొవిన్షియల్ క్రింద స్థాపించబడిన రాష్ట్రం చట్టం లేదా విభాగం 617 లో పేర్కొన్న ఒక ప్రభుత్వ సంస్థ కంపెనీల చట్టం యొక్క, 1956 (1 1956 యొక్క).] దృష్టాంతాలు ఒక మునిసిపల్ కమీషనర్ ఎ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉంది. పైన ఏ కింద పడిపోవడం వివరణ 1 .-- పర్సన్స్ వర్ణనలు ప్రభుత్వం నియమించిన లేదో, ప్రజా సేవకులు ఉంటాయి లేదా. పదాలు "పబ్లిక్ సర్వెంట్" జరుగుతాయి ఎక్కడైతేవివరణ 2 .--, వారు వాస్తవ స్వాధీనంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి యొక్క అర్ధం ఉండాలి లో ఉండవచ్చు కావలసిన చట్టపరమైన దోష ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ పరిస్థితిని, ఆ పరిస్థితి ఉంచి తన కుడి. 3 * [వివరణ 3 .--' పదం "ఎన్నికల" ఒక ఎన్నికల సూచిస్తుంది లేదా ఏదైనా శాసన, పురపాలక సభ్యులు ఎంచుకోవడం యొక్క ఉద్దేశం ఇతర ప్రజా అధికారం, కావలసిన పాత్ర యొక్క, ఎంపిక యొక్క పద్ధతి, ఎన్నికల ద్వారాగా సూచించిన ఏ చట్టం ద్వారా, లేదా కింద ఇది ఉంది.] 4 * * * * * (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

1. Cl. First omitted by the A. O. 1950. 2. Subs. by Act 10 of 1927, s. 2 and Sch. I, for "or Naval". 3. Subs. by the A. O. 1948, for "of the Queen while serving under any Government in British India or the Crown Representative". 4. The words "of the Dominion" omitted by the A. O. 1950. 5. Subs. by Act 40 of 1964, s. 2, for cl. Third. 6. Ins. by s. 2, ibid. 7. Subs. by the A. O. 1950, for "the Crown". 8. Certain words omitted by Act 40 of 1964, s. 2. 105 1*[Eleventh.--Every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election;] 2*[Twelfth.--Every person-- (a) in the service or pay of the Government or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty by the Government; (b) in the service or pay of a local authority, a corporation established by or under a Central, Provincial or State Act or a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).] Illustration A Municipal Commissioner is a public servant. Explanation 1.--Persons falling under any of the above descriptions are public servants, whether appointed by the Government or not. Explanation 2.--Wherever the words "public servant" occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation. 3*[Explanation 3.--'The word "election" denotes an election for the purpose of selecting members of any legislative, municipal or other public authority, of whatever character, the method of selection to which is by, or under, any law prescribed as by election.] 4* * * * *

ఛాప్టర్ II 22 22. "స్థిరమైనది కాదు ఆస్తి ".--

పదాలు "కదిలే ఆస్తి" ప్రతి వివరణ యొక్క సాకారమగు ఆస్తి, తప్ప ఉన్నాయి ఉద్దేశించిన భూమి, విషయాలు భూమి జత లేదా శాశ్వతంగా fastened భూమి జత ఇది ఏదైనా. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

22. "Movable property".--

The words "movable property" are intended to include corporeal property of every description, except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth.

ఛాప్టర్ II 23 23. "దోషపూరిత లాభం ".--"

దోషపూరిత లాభం "పొందిన వ్యక్తి చట్టబద్ధంగా అనే పేరుతో కాదు ఇది వరకు ఆస్తి అశాస్త్రీయ ద్వారా లాభం ఉంటుంది. "దోషపూరిత నష్టం". "దోషపూరిత నష్టం ".--"

దోషపూరిత నష్టం "అది కోల్పోకుండా వ్యక్తి చట్టబద్ధంగా అనే పేరుతో ఇది వరకు ఆస్తి అశాస్త్రీయ ద్వారా నష్టం ఉంది. తప్పుగా పొందడం. తప్పుగా కోల్పోవటం. తప్పుగా పొందడం. తప్పుగా కోల్పోకుండా .--

ఒక వ్యక్తి ఇటువంటి వ్యక్తి పొరపాటు వలన కలిగి ఉన్నప్పుడు పొరపాటు వలన లాభం చెబుతారు, అలాగే, ఇటువంటి వ్యక్తి తప్పుగా పొందుతాయి. ఒక వ్యక్తి ఉన్నప్పుడు తప్పుగా కోల్పోతారు చెబుతారు అలాంటి వ్యక్తి తప్పుగా అలానే, ఏ ఆస్తి బయటకు ఉంచింది ఉన్నప్పుడు అలాంటి వ్యక్తి తప్పుగా ఆస్తి కోల్పోయింది ఉంది. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

23. "Wrongful gain".--"

Wrongful gain" is gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. "Wrongful loss". "Wrongful loss".--"

Wrongful loss" is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled. Gaining wrongfully. Losing wrongfully. Gaining wrongfully. Losing wrongfully.--

A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully, as well as when such person acquires wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property, as well as when such person is wrongfully deprived of property.

ఛాప్టర్ II 24 24. "Dishonestly" .--

ఎవరైతే అతడ్ని ఒక వ్యక్తి లేదా మరొక వ్యక్తికి దోషపూరిత నష్టం దోషపూరిత లాభం కలిగించే ఉద్దేశంతో ఏదైనా లేదు, ఆ విషయం "dishonestly" do చెబుతారు. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

24. "Dishonestly".--

Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person, is said to do that thing "dishonestly".

ఛాప్టర్ II 25 25. "Fraudulently" .--

ఒక వ్యక్తి అతను లేకుంటే లేదు మోసగించడానికి ఉద్దేశంతో ఆ విషయం లేదు కానీ ఉంటే fraudulently ఒక విషయం లేదు చెబుతారు. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

25. "Fraudulently".--

A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise.


1. ఇన్లు. 1920 యొక్క చట్టం 39 ద్వారా, S. 2. 2. Subs. 1964 యొక్క చట్టం 40 ద్వారా, S. 2, CL కోసం. పన్నెండవ, ఇన్లు. చట్టం 2 ద్వారా 1958, S. 2. 3. ఇన్లు. 1920 యొక్క చట్టం 39 ద్వారా, S. 2. 4. వివరణ 4 ఇన్లు. 1958 యొక్క చట్టం 2 ద్వారా, S. 2, చట్టం 40 ద్వారా విస్మరించబడ్డాయి 1964, S. 2. 106

1. Ins. by Act 39 of 1920, s. 2. 2. Subs. by Act 40 of 1964, s. 2, for cl. Twelfth, ins. by Act 2 of 1958, s. 2. 3. Ins. by Act 39 of 1920, s. 2. 4. Explanation 4 ins. by Act 2 of 1958, s. 2, omitted by Act 40 of 1964, s. 2. 106 (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

ఛాప్టర్ II 26 26. "నమ్మడానికి కారణం" .--

ఒక వ్యక్తి అతను ఆ విషయం నమ్ముతారు సరిపోతుంది కారణం ఉంది కానీ లేకపోతే ఉంటే, ఒక విషయం "నమ్మడానికి కారణం" చెప్పబడింది. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

26. "Reason to believe".--

A person is said to have "reason to believe" a thing, if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise.

ఛాప్టర్ II 27 27. భార్య, clerk లేదా servant కలిగి ఆస్తి .--

ఆస్తి ఒక వ్యక్తి యొక్క భార్య, clerk లేదా servant, కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క ఖాతా, అది లోపల ఆ వ్యక్తి యొక్క స్వాధీనంలో ఉంది ఈ కోడ్ యొక్క అర్థం. వివరణ .-- తాత్కాలికంగా లేదా ఒక నిర్దిష్ట న పనిచేస్తున్నరంగం ఒక వ్యక్తి ఒక క్లర్క్, లేదా servant, సామర్ధ్యంలో సందర్భంగా ఒక గుమస్తా లేదా servant ఉంది ఈ విభాగం యొక్క అర్ధం లోపల. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

27. Property in possession of wife, clerk or servant.--

When property is in the possession of a person's wife, clerk or servant, on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this Code. Explanation.--A person employed temporarily or on a particular occasion in the capacity of a clerk, or servant, is a clerk or servant within the meaning of this section.

ఛాప్టర్ II 28 28. "కౌంటర్ఫెయిట్" .--

ఒక వ్యక్తి ఆ ద్వారా ఉద్దేశంతో, మరొక విషయం ప్రతిబింబించేలా ఒక విషయం కారణాలు ఎవరు "నకిలీ" చెబుతారు పోలికలను మోసాన్ని అభ్యాసం, లేదా మోసాన్ని తద్వారా ఆచారం అవకాశం ఉంటుంది అది తెలుసుకోవడం వరకు. 1 * [వివరణ 1 .-- ఇది నకిలీల అవసరమైన కాదని అనుకరణ కచ్చితమైన ఉండాలి. వివరణ 2 .-- ఒక వ్యక్తి కారణాలు చేసినప్పుడు ఒక విషయం ప్రతిబింబించేలా మరొక విషయం, పోలికలను ఒక వ్యక్తి కావచ్చు వంటి ఉంది విరుద్ధంగా నిరూపించాడు వరకు తద్వారా వంచించుకుంటున్నారు, అది,, ఊహించిన ఉండాలి వ్యక్తి కాబట్టి ఇతర విషయం ప్రతిబింబించేలా ఒక విషయం దీనివల్ల ఆ మోసాన్ని ఆచరణలో ఆ పోలికలను ద్వారా ఉద్దేశించిన లేదా అది తెలుసు మోసాన్ని తద్వారా ఆచరణలో ఆ అవకాశం ఉంటుంది.] (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

28. "Counterfeit".--

A person is said to "counterfeit" who causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practise deception, or knowing it to be likely that deception will thereby be practised. 1*[Explanation 1.--It is not essential to counterfeiting that the imitation should be exact. Explanation 2.--When a person causes one thing to resemble another thing, and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed, until the contrary is proved, that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practise deception or knew it to be likely that deception would thereby be practised.]

ఛాప్టర్ II 29 29. "పత్రం" .--

పదం "పత్రం", ఏదైనా విషయం వ్యక్తం లేదా అక్షరాలు, అంకెలు లేదా గుర్తుల ద్వారా ఏ పదార్థం మీద వర్ణించాడు సూచిస్తుంది లేదా ఆ విషయం యొక్క సాక్ష్యం గా, ఉపయోగించడానికి, లేదా ఉపయోగిస్తూ ఉండవచ్చు ఇది ఉద్దేశించబడింది ఆ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ ద్వారా. వివరణ 1 .-- ఇది అపజయానికి దారి తీసింది ఏమి అర్ధం ద్వారా లేదా ఏ మీద ఉంది పదార్థం అక్షరాలు, అంకెలు లేదా గుర్తులు ఏర్పాటు, లేదా లేదో ఉంటాయి సాక్ష్యం కోసం ఉద్దేశించబడింది, లేదా జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్, లో ఉపయోగిస్తూ ఉండవచ్చు, లేదా కాదు. దృష్టాంతాలతో ఉపయోగిస్తూ ఉండవచ్చు ఒక ఒప్పందం యొక్క నిబంధనలకు వ్యక్తం ఒక రాయడం, ఒప్పందం యొక్క సాక్ష్యం గా, ఒక పత్రాన్ని ఉంది. ఒక బ్యాంకర్ అపాన్ ఎ చెక్ ఒక పత్రాన్ని ఉంది. ఒక శక్తి-యొక్క-న్యాయవాది ఒక పత్రాన్ని ఉంది. ఉపయోగించడానికి ఉద్దేశించబడింది లేదా ఇది ఒక మ్యాప్ లేదా ప్లాన్ ఉపయోగిస్తూ ఉండవచ్చు సాక్ష్యం గా, ఒక పత్రాన్ని ఉంది. దిశలు లేదా సూచనలను కలిగి ఉన్న ఒక రాయడం ఒక పత్రాన్ని ఉంది. వివరణ 2 .-- అక్షరాల ద్వారా వ్యక్తం లేదో, గా వర్తక లేదా ఇతర వాడుక వివరించారు సంఖ్యలు లేదా గుర్తులు, ఉండాలి లోపల వంటి అక్షరాలు, అంకెలు లేదా గుర్తుల ద్వారా వ్యక్తం భావించడం అదే నిజానికి ఉండకపోవచ్చు అయితే, ఈ విభాగం యొక్క అర్థం వ్యక్తం చేశారు. బొమ్మలు ఒక వరకు చెల్లించే మార్పిడి ఒక బిల్లు వెనుక తన పేరు వ్రాస్తూ తన క్రమంలో.గా వర్తక వివరించారు ఎండార్స్మెంట్ యొక్క అర్థం వాడుక, బిల్ హోల్డర్ వరకు చెల్లించాలి ఉంటుంది. ఎండార్స్మెంట్ ఒక పత్రాన్ని, ఒకవేళ అదే పద్ధతిలో అన్వయించబడినాయి ఉండాలి పదాలు "హోల్డర్ డబ్బు చెల్లించనవసరం" లేదా ప్రభావం పదాలు వ్రాసిన ఉండేది సంతకం పైగా. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

29. "Document".--

The word "document" denotes any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means, intended to be used, or which may be used, as evidence of that matter. Explanation 1.--It is immaterial by what means or upon what substance the letters, figures or marks are formed, or whether the evidence is intended for, or may be used in, a Court of Justice, or not. Illustrations A writing expressing the terms of a contract, which may be used as evidence of the contract, is a document. A cheque upon a banker is a document. A power-of-attorney is a document. A map or plan which is intended to be used or which may be used as evidence, is a document. A writing containing directions or instructions is a document. Explanation 2.--Whatever is expressed by means of letters, figures or marks as explained by mercantile or other usage, shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed. Illustration A writes his name on the back of a bill of exchange payable to his order. The meaning of the endorsement as explained by mercantile usage, is that the bill is to be paid to the holder. The endorsement is a document, and must be construed in the same manner as if the words "pay to the holder" or words to that effect had been written over the signature.

ఛాప్టర్ II 30 30. "వాల్యుబుల్ భద్రత" .--

పదాలు "విలువైన రక్షణ" ఇది ఒక పత్రాన్ని సూచించడానికి, లేదా, దానిద్వారా చట్టపరమైన ఏ ఒక పత్రాన్ని ఉండాలి purports కుడి, రూపొందించినవారు విస్తరించింది బదిలీ, నశిస్తాయి, పరిమితం లేదా ఉంది విడుదల, లేదా దీన్ని ఇందుమూలముగా ఏ వ్యక్తి అతను కింద ఉంది అని అంగీకరించారు చట్టపరమైన బాధ్యత, లేదా ఒక నిర్దిష్ట చట్టపరమైన హక్కు లేదు. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

30. "Valuable security".--

The words "valuable security" denote a document which is, or purports to be, a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or who hereby any person acknowledges that he lies under legal liability, or has not a certain legal right.


1. Subs. 1889 యొక్క చట్టం 1 ద్వారా, S. 9, అసలు వివరణ కోసం. 107 బొమ్మలు ఒక మార్పిడి ఒక బిల్లు వెనుక తన పేరు వ్రాస్తాడు. గా ఈ ఎండార్స్మెంట్ ప్రభావం ఏ బిల్ హక్కు బదిలీ ఉంది ఇది యొక్క చట్టపరమైన హోల్డర్ కావచ్చు వ్యక్తి, ఎండార్స్మెంట్ ఒక "విలువైన రక్షణ". (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by Act 1 of 1889, s. 9, for the original Explanation. 107 Illustration A writes his name on the back of a bill of exchange. As the effect of this endorsement is to transfer the right to the bill to any person who may become the lawful holder of it, the endorsement is a "valuable security".

ఛాప్టర్ II 31 31. "ఎ ఉంటుంది" .--

పదాలు "ఒక ఉంటుంది" ఏ testamentary పత్రం సూచించును. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

31. "A will".--

The words "a will" denote any testamentary document.

ఛాప్టర్ II 32 32. పనిచేస్తుంది సూచించే పదాలను అక్రమ లోపాల ఉన్నాయి .--

ఈ కోడ్ ప్రతి భాగానికి లో, ఒక విరుద్ధంగా ఉద్దేశం నుండి కనిపిస్తుంది అక్కడ తప్ప సందర్భం, పూర్తి పనిచేస్తుంది చూడండి ఏ పదాలు అక్రమ లోపాల కూడా విస్తరించడానికి. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

32. Words referring to acts include illegal omissions.--

In every part of this Code, except where a contrary intention appears from the context, words which refer to acts done extend also to illegal omissions.

ఛాప్టర్ II 33 33. "చట్టం". "పెట్టడం" .--

పదం "చర్య" అలాగే సిరీస్ గా సూచిస్తుంది ఒకే చట్టం పనిచేస్తుంది యొక్క: పదం "పెట్టడం" అలాగే వరుస సూచిస్తుంది ఒకే పెట్టడం వంటి లోపాల యొక్క. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

33. "Act". "Omission".--

The word "act" denotes as well as series of acts as a single act: the word "omission" denotes as well a series of omissions as a single omission.

ఛాప్టర్ II 34 34. చట్టాలు సాధారణ ఉద్దేశాన్ని futherance అనేక వ్యక్తులు పూర్తయింది.

1 * [34. చట్టాలు సాధారణ ఉద్దేశాన్ని futherance అనేక వ్యక్తులు చేసిన .--

ఒక క్రిమినల్ చర్య అనేక వ్యక్తులు చేసిన ఉన్నప్పుడు అన్ని సాధారణ ఉద్దేశాన్ని furtherance, అటువంటి వ్యక్తులకు ప్రతి ఉంది అది అతనికి చేసిన ఉంటే అదే పద్ధతిలో ఆ చట్టం బాధ్యులు ఒంటరిగా.] (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

34. Acts done by several persons in futherance of common intention. 1*[34. Acts done by several persons in futherance of common intention.--

When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone.]

ఛాప్టర్ II 35 35. ఇటువంటి చట్టం దాని ఒక క్రిమినల్ జ్ఞానం లేదా ఉద్దేశంతో అంతేగానీ కారణం ద్వారా క్రిమినల్ ఉన్నప్పుడు .--

చేసినప్పుడు క్రిమినల్ ఇది ఒక చట్టం, మాత్రమే యొక్క కారణం దాని ఒక క్రిమినల్ జ్ఞానం లేదాతో జరిగింది ఉద్దేశం, అనేక వ్యక్తులు, కలుస్తుంది ఎవరు ఇటువంటి వ్యక్తులు ప్రతి చేస్తారు అటువంటి జ్ఞానం లేదా ఉద్దేశంతో చట్టంలో చట్టం బాధ్యులు ఉంది చట్టంతో ఒంటరిగా అతనికి చేసిన ఉంటే అదే పద్ధతిలో జ్ఞానం లేదా ఉద్దేశం. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

35. When such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention.--

Whenever an act, which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, is done by several persons, each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention.

ఛాప్టర్ II 36 36. ప్రభావం పాక్షికంగా చట్టం ద్వారా, పాక్షికంగా పెట్టడం వలన .--

ఎక్కడ ఒక నిర్దిష్ట ప్రభావం, లేదా ఆ ప్రభావం కారణం ఒక ప్రయత్నం యొక్క దీనివల్ల, ఒక చట్టం ద్వారా లేదా ఒక పెట్టడం ద్వారా, ఒక నేరాన్ని, అది అర్ధం వుంటుంది ఆ పాక్షికంగా ఒక చట్టం ద్వారా, పాక్షికంగా ఒక ద్వారా ఆ ప్రభావం దీనివల్ల పెట్టడం అదే నేరాన్ని ఉంది. బొమ్మలు ఒక కావాలని పాక్షికంగా చట్టవిరుద్ధంగా లేకుండా చేయడం ద్వారా, Z యొక్క మరణానికి కారణమవుతుంది ఒక కట్టుబడి ఉంది హత్య Z. ఓడించి ద్వారా Z ఆహారం, పార్టీ ఇస్తాయి. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

36. Effect caused partly by act and partly by omission.--

Wherever the causing of a certain effect, or an attempt to cause that effect, by an act or by an omission, is an offence, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offence. Illustration A intentionally causes Z's death, partly by illegally omitting to give Z food, and party by beating Z. A has committed murder.

ఛాప్టర్ II 37 37. ఒక నేరాన్ని నెలకొల్పబడిన అనేక చర్యలు ఒకటి చేయడం ద్వారా సహ-ఆపరేషన్ .--

ఒక నేరాన్ని అనేక చర్యలు అంటే, ద్వారా కట్టుబడి ఉన్నప్పుడు కావాలని ఆ నేరాన్ని యొక్క కమిషన్ లో ఎవరైతే అతడ్ని ద్వారా సహ-నిర్వహిస్తోంది ఏ ఇతరతో గాని singly లేదా సంయుక్తంగా, ఆ చర్యలను ఏదైనా ఒక చేయడం వ్యక్తి, ఆ నేరాన్ని చేస్తాడు. దృష్టాంతాలతో (a) A, B severally ద్వారా, వివిధ సమయాల్లో Z హత్య అంగీకరిస్తున్నారు అతనికి పాయిజన్ స్వల్ప మోతాదులో ఇచ్చారు. A, B పాయిజన్ నిర్వహించే హత్య ఉద్దేశంతో ఒప్పందం ప్రకారం Z. Z నుండి మరణిస్తాడు పాయిజన్ అనేక మోతాదులో ప్రభావాలు చాలా అతనిని నిర్వహించబడింది. ఇక్కడ ఒక, B కావాలని సహ హత్య కమిషన్ లో, ప్రతి నడుస్తున్నాయి వాటిని మరణం సంభవించే ఇది ఒక చట్టం లేదు, వారు రెండు దోషి ఉంటాయి వారి చర్యలను అయితే నేరాన్ని ప్రత్యేక ఉన్నాయి. (బి), A, B ఉమ్మడి jailors, వంటి Z యొక్క ఛార్జ్ కలిగి ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక సమయంలో ఆరు గంటల ఒక ఖైదీ,. A, B, ఉండాలనుకునే Z మరణించిన కారణం, తెలిసి ఆ ప్రభావం దీనివల్లలో సహ-ఆపరేట్ చట్టవిరుద్ధంగా furnish కు, తన హాజరు సమయంలో, ప్రతి లేకుండా చేయడం ఆహారతో Z ఆ పనికి వాటిని సరఫరా అవుతోంది. Z ఆకలి యొక్క గడువులు. రెండు A, B Z. హత్య దోషి ఉంటాయి (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

37. Co-operation by doing one of several acts constituting an offence.--

When an offence is committed by means of several acts, whoever intentionally co-operates in the commission of that offence by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offence. Illustrations (a) A and B agree to murder Z by severally and at different times giving him small doses of poison. A and B administer the poison according to the agreement with intent to murder Z. Z dies from the effects the several doses of poison so administered to him. Here A and B intentionally co operate in the commission of murder and as each of them does an act by which the death is caused, they are both guilty of the offence though their acts are separate. (b) A and B are joint jailors, and as such have the charge of Z, a prisoner, alternatively for six hours at a time. A and B, intending to cause Z's death, knowingly co-operate in causing that effect by illegally omitting, each during the time of his attendance, to furnish Z with food supplied to them for that purpose. Z dues of hunger. Both A and B are guilty of the murder of Z.


1. Subs. 1870, S. యొక్క చట్టం 27 ద్వారా 1, అసలు విభాగానికి. 108 (c), ఒక jailor, Z, ఒక ఖైదీ బాధ్యత కలిగి. A, ఉద్దేశించి పర్యవసానంగా; Z మరణించిన కారణం, చట్టవిరుద్ధంగా ఆహారతో Z సరఫరా చేసేందుకు తొలగించేది వీటిలో Z చాలా బలం తగ్గుతుంది, కానీ పస్తు లేదు అతని మరణానికి కారణం సరిపోతుంది. ఒక తన కార్యాలయం నుండి తొలగించారు, B ఉంది అతనికి విజయవంతమవుతుంది. A, చట్టవిరుద్ధంగా కుమ్మకయ్యి లేదా సహ-ఆపరేషన్ లేకుండా B, అతను తద్వారా అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిసిన, ఆహారతో Z సరఫరా చేసేందుకు తొలగించేది Z మరణించిన కారణం. Z ఆకలి యొక్క మరణిస్తాడు. B, హత్య దోషి, కానీ ఒక గా B.తో సహ-ఆపరేట్ ఒక పాల్పడుతున్నారు ఒక ప్రయత్నం మాత్రమే నేరాన్ని ఉంది లేదు హత్య. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by Act 27 of 1870, s. 1, for the original section. 108 (c) A, a jailor, has the charge of Z, a prisoner. A, intending to cause Z's death, illegally omits to supply Z with food; in consequence of which Z is much reduced in strength, but the starvation is not sufficient to cause his death. A is dismissed from his office, and B succeeds him. B, without collusion or co-operation with A, illegally omits to supply Z with food, knowing that he is likely thereby to cause Z's death. Z dies of hunger. B is guilty of murder, but, as A did not co-operate with B. A is guilty only of an attempt to commit murder.

ఛాప్టర్ II 38

38. నేర చట్టంలో ఆందోళన వ్యక్తులు వివిధ నేరాలకు దోషి ఉండవచ్చు .-- అనేక వ్యక్తులు నిశ్చితార్థం లేదాలో ఆందోళన ఇక్కడ ఒక క్రిమినల్ చర్య యొక్క కమిషన్, వారు వివిధ నేరాలకు దోషి ఉండవచ్చు ఆ చట్టం ద్వారా.

బొమ్మలు సమాధి provocation అలాంటి పరిస్థితులలో Z ఒక దాడులు ఆ Z తన చంపడం అవసరం మాత్రమే దోషపూరిత నరహత్యకు ఉంటుంది హత్య. B, Z వైపు అనారోగ్యం-చేస్తుంది కలిగి, అతన్ని చంపడానికి ఉద్దేశంతో,, provocation లోబడిగా ఉన్నాను కాదు, Z. చంపడం ఒక అసిస్ట్లు ఇక్కడ, A, B Z యొక్క మరణానికి కారణమైనందుకు నిమగ్నమై రెండూ అయితే, B ఉంది హత్య దోషి, ఒక దోషపూరిత నరహత్యకు మాత్రమే నేరస్థుడు అవుతాడు. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

38. Persons concerned in criminal Act may be guilty of different offences.-- Where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act.

Illustration A attacks Z under such circumstances of grave provocation that his killing of Z would be only culpable homicide not amounting to murder. B, having ill-will towards Z and intending to kill him, and not having been subject to the provocation, assists A in killing Z. Here, though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder, and A is guilty only of culpable homicide.

ఛాప్టర్ II 39 39. "స్వచ్ఛందంగా" .--

అతను కారణం ఉద్దేశించబడింది దానిద్వారా ఆయన అంటే ద్వారా అది కారణాలు ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఒక ప్రభావాన్ని "స్వచ్ఛందంగా" కారణం చెబుతారు అది, లేదా అంటే ద్వారా ఇది, ఆ అంటే నియమించడానికి సమయంలో, అతను తెలుసు లేదా అది కారణమవుతుంది నమ్ముతారు వరకు కారణం ఉంది.

బొమ్మలు ఒక కోసం, ఒక పెద్ద పట్టణంలో ఒక నివసించేవారు ఇంటికి, రాత్రి ద్వారా, అగ్ని సెట్లు అందుచేత ఒక దోపిడీ ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో, ఒక మరణం కారణాలు వ్యక్తి. ఇక్కడ, ఒక మరణం కారణం ఉద్దేశించబడింది కలిగి లేవు; కూడా ఉండవచ్చు క్షమించాలి ఆ మరణం అతని చట్టం వలన ఉంది; ఇంకా, అతను తెలుసు ఒకవేళ అతను మరణం కారణమవుతుంది జరిగినది, అతను స్వచ్ఛందంగా మరణం దారితీసింది. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

39. "Voluntarily".--

A person is said to cause an effect "voluntarily" when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which, at the time of employing those means, he knew or had reason to believe to be likely to cause it.

Illustration A sets fire, by night, to an inhabited house in a large town, for the purpose of facilitating a robbery and thus causes the death of a person. Here, A may not have intended to cause death; and may even be sorry that death has been caused by his act; yet, if he knew that he was likely to cause death, he has caused death voluntarily.

ఛాప్టర్ II 40 40. "Offence".

1 * [40. "Offence" .-- 2 * [అధ్యాయాలు], విభాగాలు తప్ప ఉపవాక్యాలు 2, ఈ విభాగం యొక్క 3, పదం "నేరాన్ని"లో పేర్కొన్న ఈ కోడ్ శిక్ష విధించేలా చేసిన ఒక విషయం సూచిస్తుంది. చాప్టర్ IV, 3 లో * [చాప్టర్ VA], క్రింది విభాగాలు లో, నామంగా, విభాగాలు 4 * [64, 65, 66, 5 * [67], 71], 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 187, 194, 195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224.225, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 388, 389, 445, పదం "నేరాన్ని" ఏ కింద ఈ కోడ్ కింద శిక్ష విధించేలా, లేదా ఒక విషయం సూచిస్తుంది ఇప్పటినుండి నిర్వచించిన ప్రత్యేక లేదా స్థానిక చట్టం. , విభాగాలు 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216, 441 లో, పదం "నేరాన్ని" క్రింద ఉన్నప్పుడు విషయం శిక్ష విధించేలా అదే అర్ధం ఉంది ప్రత్యేక లేదా స్థానిక చట్టం ఇటువంటి చట్టం కింద శిక్ష విధించేలా ఉంది ఆరు నెలలు లేదా పైకి ఒక పదం కోసం ఖైదు, తో లేదో జరిమానా లేకుండా.] (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

40. "Offence". 1*[40. "Offence".--Except in the 2*[Chapters] and sections mentioned in clauses 2 and 3 of this section, the word "offence" denotes a thing made punishable by this Code. In Chapter IV, 3*[Chapter VA] and in the following sections, namely, sections 4*[64, 65, 66, 5*[67], 71], 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 187, 194, 195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224,225, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 388, 389 and 445, the word "offence" denotes a thing punishable under this Code, or under any special or local law as hereinafter defined. And in sections 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 and 441, the word "offence" has the same meaning when the thing punishable under the special or local law is punishable under such law with imprisonment for a term of six months or upwards, whether with or without fine.]

ఛాప్టర్ II 41 41. "ప్రత్యేక చట్టం" .-- ఒక "ప్రత్యేక చట్టం" ఒక వర్తించే ఒక చట్టం ఉంది

ప్రత్యేక విషయం. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

41. "Special law".--A "special law" is a law applicable to a particular subject.

ఛాప్టర్ II 42 42. "స్థానిక చట్టం" .-- A "స్థానిక చట్టం" మాత్రమే వర్తించే ఒక చట్టం ఉంది

6 యొక్క నిర్దిష్ట భాగం * [7 **** 8 * [భారతదేశం]]. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

42. "Local law".--A "local law" is a law applicable only to a particular part of 6* [7**** 8*[India]].


1. Subs. 1870, S. యొక్క చట్టం 27 ద్వారా 2, అసలు s. కోసం 40. 2. Subs. 1930 యొక్క చట్టం 8 ద్వారా, S. 2, Sch. నేను, "అధ్యాయం" కోసం. 3. ఇన్లు. 1913 చట్టం 8 ద్వారా, S. 2. 4. ఇన్లు. 1882 యొక్క చట్టం 8 ద్వారా, S. 1. 5. ఇన్లు. 1886 యొక్క చట్టం 10, S. 21 (1). 6. Subs. A.O. ద్వారా "బ్రిటిష్ భారతదేశం" కోసం 1948,. 7. పదాలు "లో భాగంగా ఉండేవారు భూభాగాలు" అన్నాడు ఉన్నాయి. చట్టం 48 ద్వారా 1952, S. 3, Sch. II. 8. Subs. 1951 చట్టం 3, S. ద్వారా 3, Sch., "స్టేట్స్" కోసం. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by Act 27 of 1870, s. 2, for the original s. 40. 2. Subs. by Act 8 of 1930, s. 2 and Sch. I, for "chapter". 3. Ins. by Act 8 of 1913, s. 2. 4. Ins. by Act 8 of 1882, s. 1. 5. Ins. by Act 10 of 1886, s. 21 (1). 6. Subs. by the A.O. 1948, for "British India". 7. The words "the territories comprised in" were rep. by Act 48 of 1952, s. 3 and Sch. II. 8. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the States".


109

ఛాప్టర్ II 43 43. "న్యాయవిరుద్ధ". "లీగల్లీ చేయడానికి వెళ్ళే" .-- పదం "అక్రమ" ఉంది

ఒక నేరాన్ని లేదా ఇది ద్వారా నిషేధించబడింది ఇది ప్రతిదీ వర్తించే చట్టం, లేదా ఒక సివిల్ చర్య కోసం గ్రౌండ్ గుర్తు;, వ్యక్తి అది అతనికిలో చట్టసమ్మతం లేదో "చట్టబద్ధంగా చేయడానికి వెళ్ళే" అని చెబుతారు తొలగించింది. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

43. "Illegal". "Legally bound to do".--The word "illegal" is applicable to everything which is an offence or which is prohibited by law, or which furnishes ground for a civil action; and a person is said to be "legally bound to do" whatever it is illegal in him to omit.

ఛాప్టర్ II 44 44. "గాయం" .-- పదం "గాయం" వాటెవర్ ఏ హాని సూచిస్తుంది

చట్టవిరుద్ధంగా ఏ వ్యక్తి కారణమైంది, శరీరం మనస్సు, ఖ్యాతి లేదా ఆస్తి లో. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

44. "Injury".--The word "injury" denotes any harm whatever illegally caused to any person, in body, mind, reputation or property.

ఛాప్టర్ II 45 45. "లైఫ్" .-- పదం "జీవితం", ఒక మానవుడు జీవితం సూచిస్తుంది

విరుద్ధంగా సందర్భం నుండి కనిపిస్తుంది తప్ప. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

45. "Life".--The word "life" denotes the life of a human being, unless the contrary appears from the context.

ఛాప్టర్ II 46 46. "డెత్" .-- పదం "మరణం" ఒక మానవుడు మరణం సూచిస్తుంది

విరుద్ధంగా సందర్భం నుండి కనిపిస్తుంది తప్ప. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

46. "Death".--The word "death" denotes the death of a human being unless the contrary appears from the context.

ఛాప్టర్ II 47 47. "జంతు" .-- పదం "జంతు" ఏ దేశం జీవి సూచిస్తుంది,

ఒక మానవుడు కంటే ఇతర. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

47. "Animal".--The word "animal" denotes any living creature, other than a human being.

ఛాప్టర్ II 48 48. "వెజెల్" .-- పదం "నౌకను" కోసం తయారు ఏదైనా సూచిస్తుంది

మానవులుగా లేదా ఆస్తి నీటి ద్వారా తెలియచేయడం. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

48. "Vessel".--The word "vessel" denotes anything made for the conveyance by water of human beings or of property.

ఛాప్టర్ II 49 49. "సంవత్సరం". "నెల" .-- ఎక్కడైతే పదం "సంవత్సరం" లేదా పదం

"నెల" ఉపయోగిస్తారు, అది సంవత్సరం లేదా నెల అని అర్ధం వుంటుంది బ్రిటిష్ క్యాలెండర్ ప్రకారం లెక్కించబడతాయి ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

49. "Year". "Month".--Wherever the word "year" or the word "month" is used, it is to be understood that the year or the month is to be reckoned according to the British calendar.

ఛాప్టర్ II 50 50. "విభాగం" .-- పదం "విభాగంలో" ఆ భాగాలు ఒకటి సూచిస్తుంది

ముందు సంఖ్యా ద్వారా వేరు ఈ కోడ్ యొక్క ఒక అధ్యాయం యొక్క గణాంకాలు. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

50. "Section".--The word "section" denotes one of those portions of a Chapter of this Code which are distinguished by prefixed numeral figures.

ఛాప్టర్ II 51 51. "ప్రమాణం" .-- పదం "ప్రమాణాన్ని" ఒక గంభీరమైన అంగీకార సూచన కలిగి

ఒక ప్రమాణాన్ని కోసం చట్టం ద్వారా బదులుగా, ఏ డిక్లరేషన్ అవసరం లేదా ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ముందు తయారు లేదా కోసం ఉపయోగించడానికి చట్టం ద్వారా అధికారం జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ లో లేదో ప్రూఫ్ యొక్క ఉద్దేశం. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

51. "Oath".--The word "oath" includes a solemn affirmation substituted by law for an oath, and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof, whether in a Court of Justice or not.

ఛాప్టర్ II 52 52. "గుడ్ విశ్వాసం" .-- నథింగ్ పూర్తి లేదా నమ్మకం చెప్పబడుతుంది

పూర్తి లేదా కారణంగా సంరక్షణ, దృష్టిని లేకుండా నమ్మకం, ఇది "మంచి నమ్మకం." 52A. "హార్బర్". 1 * [52A. "హార్బర్" .-- విభాగంలో 157 లో, విభాగంలో 130 తప్ప కేసులో ఉన్న Harbor భార్య లేదా భర్త ద్వారా ఇవ్వబడుతుంది క్షుణ్ణంగా వ్యక్తి, పదం "నౌకాశ్రయం" సరఫరా ఒక కలిగి ఆశ్రయం, ఆహారం, పానీయం, డబ్బు, బట్టలు, చేతులు మందుగుండు లేదాతో వ్యక్తి అందచెయ్యటంలతో, లేదా ఏ విధంగానైనా సహాయం ఒక వ్యక్తి యొక్క అర్ధం, లేదో ఈ విభాగంలో లేదా లెక్కిస్తారు ఆ అదే రకమైన, నాశనాన్ని తప్పించుకోగలవని వరకు ఆందోళన.] (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

52. "Good faith".--Nothing is said to be done or believed in "good faith" which is done or believed without due care and attention. 52A. "Harbour". 1*[52A. "Harbour".--Except in section 157, and in section 130 in the case in which the harbour is given by the wife or husband of the person harboured, the word "harbour" includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition or means of conveyance, or the assisting a person by any means, whether of the same kind as those enumerated in this section or not, to evade apprehension.]

ఛాప్టర్ III - సెక్షన్లు 53 నుంచి 75 - శిక్షలు గురించిన వివరణ

మార్చు
ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ III 53 53. శిక్షలు -
 • భారతీయ శిక్షాస్మృతి ప్రకారం నేరస్థులకు విధించే శిక్షలు - మొదటిది - మరణశిక్ష; 2* (రెండవది - యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష) 3***** నాలుగవది - కారాగారశిక్ష - రెండు రకాలు అవి (1) కఠిన కారాగారశిక్ష (రిగరస్ ఇంప్రిజన్‌మెంట్ (ఆర్.ఐ - పొట్టి అక్షరాలు) అంటే రాళ్ళు కొట్టటం వంటి కఠిన మైన శారీరక శ్రమతో కూడిన పనులు చేయటం. (2) సాధారణమైన కారాగారశిక్ష.; ఐదవది - ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకోవటం; ఆరవది - జరిమానా.

3.***** పీనల్ సర్విట్యూడ్ - కారాగారశిక్షతో కలిపి వెట్టిచాకిరి (బానిసత్వము). ఈ శిక్షను భారత దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన రమారమి 2 సంవత్సరాల తర్వాత, 1949 లో చేసిన 17వ చట్టము ద్వారా, తొలగించారు (1949 ఏప్రిల్ 6 నుంచి). ఈ శిక్షను పొందిన వారు లేబర్ కేంప్స్ లోను, కారాగారపు తోటలలోను, పనిచేసేవారు. మానభంగం, హత్య చేయటానికి ప్రయత్నింఛటం, ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇతరులను గాయపరచటం వంటి నేరాలకు ఈ శిక్షలను విధించేవారు.19వ శతాబ్దంలోని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో ఇటువంటి చట్టం ద్వారా చిన్న నేరానికి ప్రముఖుడైన ఆస్కార్ వైల్డ్ కూడా శిక్షించబడ్డాడు.

53. Punishments.-- The punishments to which offenders are liable under the provisions of this Code are—First.--Death; 2*[Secondly.--Imprisonment for life;] 3* * * * * Fourthly.--Imprisonment, which is of two descriptions, namely:- (1) Rigorous, that is with hard labour; (2) Simple; Fifthly.--Forfeiture of property; Sixthly.--Fine.


1. ఇన్లు. 1942 చట్టం 8 ద్వారా. ఎస్ 2. 2. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch., "రెండవది .-- కోసం రవాణా; " (w.e.f. 1-1-1956). 3. "Thirdly,-పీనల్ seritude;" అన్నాడు జరిగింది. 1949 యొక్క చట్టం 17 ద్వారా, S. 2 (w.e.f. 6-4-1949). 110 53A. రవాణా సూచిస్తూ నిర్మాణం. 1 * [53A. రవాణా సూచిస్తూ నిర్మాణం .-- ఉప విభాగం (2) యొక్క నిబంధనలు, ఉప విభాగం (3), ఏ, (1) విషయం సారి ఏ ఇతర చట్టం "జీవితం కోసం రవాణా" అనే సూచన ఫోర్స్ లో లేదా ఏ వాయిద్యం లేదా ధర్మం ద్వారా ప్రభావాన్ని కలిగి క్రమంలో ఉండటం ఏ విధమైన చట్టం యొక్క లేదా రద్దు ఏ తేవటానికి ఒకగా అన్వయించబడినాయి ఉండాలి "జీవితం కోసం ఖైదు" అనే సూచన. (2) ప్రతి సందర్భంలో ఒక కోసం రవాణా ఒక వాక్యం పదం క్రిమినల్ నియమావళి ముందు జారీ చెయ్యబడింది విధానం (సవరణ) చట్టం, 2 * [1955], (1955 యొక్క 26), నిందితుడి కఠినమైన శిక్ష ఉంటే అదే పద్ధతిలో నిర్వహించాయి ఉండాలి అదే పదం కోసం ఖైదు. (3) ఒక పదం కోసం రవాణా లేదా ఏదైనా సూచన ఏ ఏ చిన్న పదం కోసం రవాణా (అని ఏది పేరు ద్వారా) ఫోర్స్ లో ఉండటం సారి ఇతర చట్టం చేయబడ్డాయి ఇచ్చే ఉండాలి విస్మరించబడ్డాయి. (4) కోసం ఏ ఇతర చట్టం "రవాణా"కి ఏదైనా సూచన ఫోర్స్ లో ఉండటం సమయం కలదు, - వ్యక్తీకరణ జీవితం కోసం రవాణా అంటే ఉంటే (a), ఉండాలి జీవితం కోసం ఖైదు ఒక సూచన వలె అన్వయించబడినాయి; (బి) వ్యక్తీకరణ ఏ చిన్న కోసం రవాణా అంటే ఉంటే పదం, విస్మరించబడ్డాయి కలిగి ఎంచుకొంటాయి.] (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Ins. by Act 8 of 1942. s. 2. 2. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "Secondly.-- Transportation;" (w.e.f. 1-1-1956). 3. "Thirdly,-Penal seritude;" was rep. by Act 17 of 1949, s. 2 (w.e.f. 6-4-1949). 110 53A. Construction of reference to transportation. 1*[53A. Construction of reference to transportation.-- (1) Subject to the provisions of sub-section (2) and sub-section (3), any reference to "transportation for life" in any other law for the time being in force or in any instrument or order having effect by virtue of any such law or of any enactment repealed shall be construed as a reference to "imprisonment for life". (2) In every case in which a sentence of transportation for a term has been passed before the commencement of the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2*[1955], (26 of 1955), the offender shall be dealt with in the same manner as if sentenced to rigorous imprisonment for the same term. (3) Any reference to transportation for a term or to transportation for any shorter term (by whatever name called) in any other law for the time being in force shall be deemed to have been omitted. (4) Any reference to "transportation" in any other law for the time being in force shall, - (a) if the expression means transportation for life, be construed as a reference to imprisonment for life; (b) if the expression means transportation for any shorter term, be deemed to have been omitted.]

ఛాప్టర్ III 54 54. మరణశిక్ష తగ్గింపు
 • మరణశిక్ష విధించిన ప్రతీ కేసులోను, 3* (తగిన ప్రభుత్వము) నేరస్థుని సమ్మతి లేకుండా, భారతీయ శిక్షాస్మృతి ద్వారా విదించబడిన ఏ శిక్ష నైనా తగ్గించవచ్చు.
 • (తగిన ప్రభుత్వం అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం)
 • 3. 1950లో జారీ చేసిన ఆదేశం ద్వారా తొలగించబడిన పదాలు. "శిక్ష విధించబడిన నేరస్థుడు కేంద్రప్రభుత్వం పరిధిలో ఉన్నాడా లేదా ప్రొవిన్స్ కి చెందిన ప్రొవిన్షియల్ ప్రభుత్వం పరిధిలో ఉన్నాడా)

54. Commutation of sentence of death.--

In every case in which sentence of death shall have been passed, 3*[the appropriate Government] may, without the consent of the offender, commute the punishment for any other punishment provided by this Code.

ఛాప్టర్ III 55 55. యావజ్జీవ కారాగారశిక్ష తగ్గింపు -
 • యావజ్జీవ 4*(కారాగారశిక్ష) విధించబడిన ప్రతీ కేసులోను, 5(తగిన ప్రభుత్వము) నేరస్థుని సమ్మతి లేకుండగా కారాగారశిక్షను 14 సంవత్సరాలు మించకుండగా తగ్గించవచ్చు.

55. Commutation of sentence of imprisonment for life.--

In every case in which sentence of 4*[imprisonment] for life shall have been passed, 5[the appropriate Government] may, without the consent of the offender, commute the punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding fourteen years.

55ఎ. "తగిన ప్రభుత్వము" అంటే నిర్వచనము -

 • 6 (55ఎ - "తగిన ప్రభుత్వము" అంటే నిర్వచనము" -
 • 54, 55 సెక్షన్లలో పేర్కొన్నటువంటి (తగిన ప్రభుత్వము) అంటే (ఎ) కేంద్రప్రభుత్వం అధికార పరిధిలో ఉన్నటువంటి చట్టాల ప్రకారం భారతీయ శిక్షాస్మృతి విధించిన మరణశిక్ష లేదా మరేదైనా నేరానికి విధించిన శిక్ష లేదా రాష్ట్రప్రభుత్వం అధికార పరిధిలో ఉన్నటువంటి చట్టాల ప్రకారం భారతీయ శిక్షాస్మృతి విధించిన (మరణశిక్ష లేదా మరే శిక్ష గాని), నేరస్థుడు ఏ ప్రభుత్వ పరిధిలోకి వస్తే ఆ ప్రభుత్వము.

55A. Definition of "appropriate Government". 6*[55A. Definition of "appropriate Government".--In sections fifty-four and fifty-five the expression "appropriate Government" means, - (a) in cases where the sentence is a sentence of death or is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends, the Central Government; and (b) in cases where the sentence (whether of death or not) is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends, the Government of the State within which the offender is sentenced.]

ఛాప్టర్ III 56 56. (యూరోపియన్లు, అమెరికన్లకి కారాగారశిక్షతో కలిపిన వెట్టిచాకిరి (పీనల్ సర్విట్యూడ్). 10 సంవత్సరాలు మించిన శిక్ష విధించవచ్చును కానీ యావజ్జీవకారాగారశిక్ష మాత్రం విధించకూడదు.
 • ఈ శిక్షను క్రిమినల్ లా (రిమూవల్ ఆఫ్ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్) చట్టము 1949 (1949 లో చేసిన 17వ చట్టము) ద్వారా తొలగించబడినది (1949 ఏప్రిల్ 6 నుంచి) (జాతి వివక్ఝ తొలగింపు చట్టము 1949.

56. [Sentence of Europeans and Americans to penal servitude. Proviso as to sentence for term exceeding ten years but not for life.] Rep. by the Criminal Law (Removal of Racial Discriminations) Act, 1949 (17 of 1949) (w. e. f. 6-4-1949).

ఛాప్టర్ III 57 57. శిక్షాకాలం తగ్గింపు (ప్రాక్షన్ ఆఫ్ టెర్మ్స్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్) -

57. Fractions of terms of punishment.--

 • In calculating fractions of terms of punishment, 4[imprinsonment] for life shall be reckoned as equivalent to 4[imprisonment] for twenty years.
ఛాప్టర్ III 58

58. వరకు రవాణా .] నిర్వహించాయి ఎలా [నేరస్థులు రవాణా శిక్ష రిపబ్లిక్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఆఫ్ (సవరణ) చట్టం ద్వారా, 1955 (1955 యొక్క 26), S. 117, Sch. (ఈ చట్టము తొలగించ బడినది)

58. [Offenders sentenced to transportation how dealt with until transported.] Rep. by the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 1955 (26 of 1955), s. 117 and Sch.


1. ఇన్లు. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. (w.e.f. 1-1-1956). 2. Subs. 1957 యొక్క చట్టం 36 ద్వారా, S. 3, Sch. II, "1954" కోసం. 3. Subs. కేంద్ర ప్రభుత్వం "కోసం AO 1950, లేదా ద్వారా జిల్లా యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇది లోపల నిందితుడి "శిక్ష ఉండవచ్చును. 4. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch., "రవాణా" కోసం (w.e.f. 1-1-1956). 5. Subs. యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం "కోసం AO 1950, ద్వారా ప్రావిన్స్ ఇది లోపల నిందితుడి "శిక్ష ఉండవచ్చును. 6. Subs., S. కోసం ఇబిడ్, ఇన్లు ఉన్న 55A. A. O. 1937 ద్వారా. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Ins. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch. (w.e.f. 1-1-1956). 2. Subs. by Act 36 of 1957, s. 3 and Sch. II, for "1954". 3. Subs. by the A. O. 1950, for "the Central Government or the Provincial Government of the Province within which the offender shall have been sentenced". 4. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation" (w.e.f. 1-1-1956). 5. Subs. by the A. O. 1950, for "the provincial Government of the Province within which the offender shall have been sentenced". 6. Subs., ibid, for s. 55A which had been ins. by the A. O. 1937.


111

ఛాప్టర్ III 59 59. బదులుగా ఖైదు .] యొక్క [రవాణా

క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఆఫ్ (సవరణ) చట్టం, 1955 (1955 యొక్క 26) s.117, Sch. ద్వారా రిపబ్లిక్ (w.e.f. 1-1-1956). ' (ఈ చట్టము తొలగించ బడినది) '

59. [Transportation instead of imprisonment.] Rep. by the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 1955 (26 of 1955) s.117 and Sch., (w.e.f. 1-1-1956).

ఛాప్టర్ III 60 60. వాక్య పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా కఠినమైన లేదా సాధారణ .-- (ఖైదు కొన్ని సందర్భాల్లో) ఉండవచ్చు

ఒక నిందితుడి అది, గాని వివరణ యొక్క ఉండవచ్చు ఇది ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఇది ప్రతి సందర్భంలో ఇది వాక్యాలు వంటి నిందితుడికు కోర్ట్ సామర్ధ్యాన్ని ఉండాలి ఇటువంటి ఖైదు పూర్తిగా ఉండాలి ఆ వాక్యంలో ప్రత్యక్ష కష్టపడే, లేదా ఇటువంటి ఖైదు ఆ పూర్తిగా సాధారణ లేదా] ఉండాలి ఇటువంటి ఖైదు ఏ భాగాన్ని అయినా కఠినమైన, మిగిలిన సాధారణ ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

60. Sentence may be (in certain cases of imprisonment) wholly or partly rigorous or simple.--

In every case in which an offender is punishable with imprisonment which may be of either description, it shall be competent to the Court which sentences such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous, or that such imprisonment shall be wholly simple or] that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest simple.

ఛాప్టర్ III 61 61. [ఆస్తి forfeiture యొక్క వాక్య.] రిపబ్లిక్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ (సవరణ) చట్టం, 1921 (1921 యొక్క 16) ద్వారా, S. 4. ' (ఈ చట్టము తొలగించ బడినది)

61. [Sentence of forfeiture of property.] Rep. by the Indian Penal Code (Amendment) Act, 1921 (16 of 1921), s. 4.

ఛాప్టర్ III 62 62. S. ద్వారా మరణం, రవాణా లేదా ఖైదు .] రిపబ్లిక్ తో శిక్ష విధించేలా నేరస్థులు సంబంధించి ఆస్తి [Forfeiture,, 4 ఇబిడ్. (ఈ చట్టము తొలగించ బడినది)

62. [Forfeiture of property, in respect of offenders punishable with death, transportation or imprisonment.] Rep., by s. 4 ibid.

ఛాప్టర్ III 63 63. జరిమానా .-- యొక్కమొత్తం

సంఖ్య మొత్తం జరిమానా విస్తరించడానికి మే వరకు ఇది వ్యక్తం ఎక్కడ, నిందితుడి బాధ్యులు ఇది వరకు జరిమానా మొత్తాన్ని అపరిమిత, కానీ మితిమీరిన సాధ్యం కమిటీ. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

63. Amount of fine.--

Where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited, but shall not be excessive

ఛాప్టర్ III 64 64. జరిమానా .-- యొక్క non-చెల్లింపు కోసం ఖైదు యొక్కవాక్య

1 * [ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా అలాగే జరిమానా ఒక నేరాన్ని ప్రతి సందర్భంలో, ఇది నిందితుడి లేదో లేదా లేకుండా, జరిమానా విధిస్తారు ఖైదు, శిక్ష విధించేలా ఒక నేరాన్ని 2 ప్రతి సందర్భంలో * [తో జరిమానా మాత్రమే, నిందితుడి ఉన్నతో ఖైదు లేదా జరిమానా, లేదా] జరిమానా విధించబడింది.] అది, ఇది వాక్యాలు వంటి నిందితుడి కోర్ట్ సామర్ధ్యాన్ని ఉండాలి వాక్యం ద్వారా ప్రత్యక్ష ఆ, జరిమానా చెల్లింపు యొక్క డిఫాల్ట్ లో, నిందితుడి, ఒక నిర్దిష్ట పదం కోసం ఖైదు ఎదుర్కోవాల్సిన కలదు ఇది ఖైదు ఏ ఇతర ఖైదు కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఏ అతను శిక్ష ఉండవచ్చు లేదా w'hich వరకు అతను ఒక కింద చట్టపరంగా ఉండవచ్చు ఒక వాక్యం యొక్క శిక్షను తగ్గించమని. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

64. Sentence of imprisonment for non-payment of fine.--

1*[In every case of an offence punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to a fine, whether with or without imprisonment, and in every case of an offence punishable 2*[with imprisonment or fine, or] with fine only, in which the offender is sentenced to a fine.] it shall be competent to the Court which sentences such offender to direct by the sentence that, in default of payment of the fine, the offender shall suffer imprisonment for a certain term, which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to w'hich he may be liable under a commutation of a sentence.

ఛాప్టర్ III 65 65., జరిమానా యొక్క non-చెల్లింపు కోసం ఖైదు పరిమితిని ఉన్నప్పుడు ఖైదు, జరిమానా awardable .--

కోర్ట్ జరిమానా చెల్లింపు యొక్క డిఫాల్ట్ లో ఖైదు ఉండాలి నిందితుడి ఆదేశించడం ఇది కోసం పదం గరిష్ఠ ఇది ఖైదు యొక్క పదం ఒకటి-నాల్గవ మించకూడదు కమిటీ నేరాన్ని ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఉంటే, నేరానికి స్థిర అలాగే జరిమానా గా. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

65. Limit to imprisonment for non-payment of fine, when imprisonment and fine awardable.--

The term for which the Court directs the offender to be imprisoned in default of payment of a fine shall not exceed one-fourth of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offence, if the offence be punishable with imprisonment as well as fine.

ఛాప్టర్ III 66 66. జరిమానా .-- యొక్క non-చెల్లింపు కోసం ఖైదు వివరణ

కోర్ట్ జరిమానా చెల్లింపు యొక్క డిఫాల్ట్ లో విధిస్తుంది ఇది ఖైదు ఇది నిందితుడి ఉండవచ్చు ఏ వివరణ యొక్క ఉండవచ్చు నేరానికి శిక్ష విధించబడింది. ఫొనెటిక్‌గా చదవండి అనువాదాన్ని రేట్ చెయ్యండి (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

66. Description of imprisonment for non-payment of fine.--

The imprisonment which the Court imposes in default of payment of a fine may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offence.

ఛాప్టర్ III 67 67. జరిమానా యొక్క non-చెల్లింపు కోసం ఖైదు, ఉన్నప్పుడు జరిమానా మాత్రమే .-- తో శిక్ష విధించేలా నేరాన్ని

' నేరాన్ని, జరిమానా మాత్రమేతో శిక్ష విధించేలా ఉంటే 3 * కోర్ట్ చెల్లింపు యొక్క డిఫాల్ట్ లో విధిస్తుంది ఇది [ఖైదు జరిమానా సాధారణ ఉండాలి, కోర్ట్ ఆదేశించడం ఇది కోసం] పదం కలదు నిందితుడి జరిమానా చెల్లింపు యొక్క డిఫాల్ట్ లో, ఖైదు ఉండాలి, ఉండకూడదు ఏ పదం కాదు కోసం చెప్పటానికి అని ఈ క్రింది స్థాయిలో,, మించకూడదు జరిమానా మొత్తం మించకూడదు కలదు ఉన్నప్పుడు రెండు నెలల మించి యాభై రూపాయల, నాలుగు నెలల మించి ఏ పదం కోసం ఉన్నప్పుడు మొత్తం వంద రూపాయల మించకూడదు ఉండాలి, ఏ పదం కాదు కోసం ఏ ఇతర కేసులో ఆరు నెలల మించి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

67. Imprisonment for non-payment of fine, when offence punishable with fine only.-- ' If the offence be punishable with fine only, 3*[the imprisonment which the Court imposes in default of payment of the fine shall be simple, and] the term for which the Court directs the offender to be imprisoned, in default of payment of fine, shall not exceed the following scale, that is to say, for any term not exceeding two months when the amount of the fine shall not exceed fifty rupees, and for any term not exceeding four months when the amount shall not exceed one hundred rupees, and for any term not exceeding six months in any other case.

ఛాప్టర్ III 68 68. జరిమానా .-- యొక్క చెల్లింపు న ముగించాలని ఖైదు
 • జరిమానా చెల్లింపు యొక్క డిఫాల్ట్ లో విధించింది ఇది ఖైదు కమిటీ

ఆ జరిమానా గానీ చెల్లించిన లేదా చట్టం యొక్క విధానం ద్వారా విధించిన ఉంది చేసినప్పుడు ముగించవచ్చు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

68. Imprisonment to terminate on payment of fine.--

 • The imprisonment which is imposed in default of payment of a fine shall

terminate whenever that fine is either paid or levied by process of law.


1. Subs. 1882 యొక్క చట్టం 8 ద్వారా, S. 2, కొరకు "ప్రతి సందర్భంలో ఒక నిందితుడి "జరిమానా విధిస్తారు. 2. ఇన్లు, 1886 యొక్క చట్టం 10, S. 21 (2). 3. 1882 యొక్క చట్టం 8 ద్వారా ఇన్లు, S. 3. 112 (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by Act 8 of 1882, s. 2, for "in every case in which an offender is sentenced to a fine". 2. Ins, by Act 10 of 1886, s. 21 (2). 3. Ins by Act 8 of 1882, s. 3. 112

ఛాప్టర్ III 69 69. జరిమానా .-- యొక్క నిష్పత్తి భాగం చెల్లింపు న ఖైదు యొక్క రద్దు
 • ఖైదు యొక్క పదం యొక్క గడువు స్థిర ముందు, ఉంటే

చెల్లింపు యొక్క డిఫాల్ట్ లో, జరిమానా అలాంటి ఒక నిష్పత్తి చెల్లించిన లేదా విధించిన ఉంటుంది ఖైదు యొక్క పదం కాదు చెల్లింపు యొక్క డిఫాల్ట్ లో ఎదుర్కొన్న జరిమానా ఇప్పటికీ చెల్లించని, భాగంగా కంటే తక్కువ నిష్పత్తి ఖైదు ముగించవచ్చు నిర్ణయించబడతాయి.

దృష్టాంతాలు

 • ఒక వంద రూపాయలు జరిమానా, నాలుగు విధిస్తారు

చెల్లింపు యొక్క డిఫాల్ట్ లో నెలల 'ఖైదు. ఇక్కడ, డెబ్భై-ఐదు ఉంటే జరిమానా యొక్క రూపాయలు చెల్లించిన లేదా ఒకటి గడువు ముందు విధించిన ఉంటుంది ఖైదు నెలలో. మొదటిగా వెంటనే డిస్చార్జ్ ఉంటుంది నెల గడువు ముగిసింది. డెబ్భై-ఐదు రూపాయలు చెల్లించిన లేదా వద్ద విధించిన ఉంటే మొదటి నెల గడువు సమయం, లేదా ఏ తరువాత సమయంలో అయితే ఒక ఖైదులో కొనసాగుతుంది. ఒక వెంటనే డిస్చార్జ్ ఉంటుంది. ఉంటే జరిమానా యొక్క యాభై రూపాయలు చెల్లించిన లేదా గడువు ముందు విధించిన ఉంటుంది ఖైదు రెండు నెలల. ఒక రాగానే డిస్చార్జ్ ఉంటుంది రెండు నెలల పూర్తి. యాభై రూపాయల చెల్లింపు లేదా వద్ద విధించిన ఉంటే ఆ రెండు నెలల గడువు సమయం, లేదా ఏ తరువాత సమయంలో అయితే ఒక ఖైదు కొనసాగుతోంది, A వెంటనే డిస్చార్జ్ ఉంటుంది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

69. Termination of imprisonment on payment of proportional part of fine.--

 • If, before the expiration of the term of imprisonment fixed

in default of payment, such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate.

Illustration

 • A is sentenced to a fine of one hundred rupees and to four

months' imprisonment in default of payment. Here, if seventy-five rupees of the fine be paid or levied before the expiration of one month of the imprisonment. A will be discharged as soon as the first month has expired. If seventy-five rupees be paid or levied at the time of the expiration of the first month, or at any later time while A continues in imprisonment. A will be immediately discharged. If fifty rupees of the fine be paid or levied before the expiration of two months of the imprisonment. A will be discharged as soon as the two months are completed. If fifty rupees be paid or levied at the time of the expiration of those two months, or at any later time while A continues in imprisonment, A will be immediately discharged.

ఛాప్టర్ III 70 70. ఆరు సంవత్సరాలలో, లేదా ఖైదు సమయంలో ఫైన్ leviable. బాధ్యత .-- నుండి ఆస్తి ఉత్సర్గ కాదు మరణం, * జరిమానా, లేదా చెల్లించని మిగిలిపోయింది ఏ భాగం వాటి ఆరు లోపల ఏ సమయంలో విధించిన ఉండవచ్చు

సంవత్సరాల వాక్యం యొక్క పాసింగ్ తర్వాత, ఉంటే, వాక్యం కింద, నిందితుడి ఆరు కంటే సుదీర్ఘ కాలం కోసం ఖైదు ఒప్పందంలోని చర్యలు సంవత్సరాలు, ఆ కాలం గడువు వరకు మునుపటి ఏ సమయంలో;, నిందితుడి మరణం బాధ్యత ఏ ఉత్సర్గ లేదు, మరణించిన తరువాత, తన కోసం చట్టబద్ధంగా బాధ్యులు ఉంటుంది ఆస్తి అప్పులు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

70. Fine leviable within six years, or during imprisonment. Death not to discharge property from liability.--

 • The fine, or any part thereof which remains unpaid, may be levied at any time within six

years after the passing of the sentence, and if, under the sentence, the offender be liable to imprisonment for a longer period than six years, then at any time previous to the expiration of that period; and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would, after his death, be legally liable for his debts.

ఛాప్టర్ III 71 '71. నేరాన్ని శిక్షను పరిమితిని అనేక నేరాలు రూపొందించబడింది .--

ఒక నేరాన్ని ఇది ఏదైనా, పార్టులు రూపొందించబడింది ఎక్కడ ఏ వీటిలో పార్ట్శ్ దానికదే ఒక నేరాన్ని ఉంది, నిందితుడితో శిక్షించటం కాదు ఉండాలి అది అలా ఉండాలి తప్ప వంటి తన నేరాలు ఒకటి కంటే ఎక్కువ శిక్ష, స్పష్టంగా అందించింది. 1 * [ఏదైనా ఒక నేరాన్ని రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ లోపల ఈజ్ ఫాలింగ్ ఎక్కడ అనే సారి ఫోర్స్ లో ఏ చట్టం యొక్క ప్రత్యేక నిర్వచనాలు ఇది ద్వారా నేరాలు నిర్వచించిన లేదా శిక్ష, లేదా ఇక్కడ అనేక చట్టాలు ఇది ఒకటి లేదా దానంతట ద్వారా ఒకటి కంటే ఎక్కువ అవుతుంది లేదా తమను కలిపి ఒక నేరాన్ని, ఉన్నారు,, ఉన్నారు ఒక వివిధ నేరాన్ని, నిందితుడి మరింత తీవ్రమైన శిక్షతో శిక్షించటం కాదు ఉండాలి అతన్ని ఇటువంటి నేరాలు ఏదైనా ఒక] అవార్డు కాలేదు ప్రయత్నిస్తుంది, ఇది కోర్ట్ కంటే.

వ్యాఖ్యాచిత్రాలు''' ' (a) ఒక ఒక స్టిక్ తో Z యాభై స్ట్రోక్స్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఒక ఉండవచ్చు మొత్తం ద్వారా స్వచ్ఛందంగా Z వరకు హాని కలిగించే యొక్క నేరాన్ని కట్టుబడి ఓడించి, కూడా మొత్తాన్ని తయారుచేసే దెబ్బలతో ప్రతి ద్వారా ఓడించి. ఒక ప్రతి బ్లో కోసం శిక్షించబడటానికి బాధ్యులు ఉంటే, అతను కావచ్చు ప్రతి బ్లో ఒకటి, యాభై సంవత్సరాలు బంధించారు. కాని అతను మాత్రమే బాధ్యులు ఉంది మొత్తం ఓడించి ఒక శిక్షించబడటానికి. (బి) కానీ, ఒక Z ఓడించి ఉన్నప్పుడు, Y జోక్యం, ఒకవేళ, A Y ఇచ్చిన బ్లో సంఖ్య భాగంగా కావాలని, ఇక్కడ, Y దాడులకు Z వరకు హాని ఒక స్వచ్ఛందంగా కారణాలు దానిద్వారా చట్టం, ఒక ఒక వరకు బాధ్యులు ఉంది కోసం శిక్ష స్వచ్ఛందంగా Z వరకు హాని కలిగించే, కోసం మరొక వై ఇచ్చిన బ్లో (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

'71. Limit of punishment of offence made up of several offences.--

Where anything which is an offence is made up of parts, any of which parts is itself an offence, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offences, unless it be so expressly provided. 1*[Where anything is an offence falling within two or more separate definitions of any law in force for the time being by which offences are defined or punished, or where several acts, of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offence, constitute, when combined, a different offence, the offender shall not be punished with a more severe punishment than the Court which tries him could award for any one of such offences].

Illustrations''' ' (a) A gives Z fifty strokes with a stick. Here A may have committed the offence of voluntarily causing hurt to Z by the whole beating, and also by each of the blows which make up the whole beating. If A were liable to punishment for every blow, he might be imprisoned for fifty years, one for each blow. But he is liable only to one punishment for the whole beating. (b) But, if, while A is beating Z, Y interferes, and A intentionally strikes Y, here, as the blow given to Y is no part of the act whereby A voluntarily causes hurt to Z, A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z, and to another for the blow given to Y.

ఛాప్టర్ III 72 72. అనేక నేరాలు ఒకటి, ఇది వీటిలో సందేహాస్పదంగా ఉంది ఉందని తీర్పు దోషి వ్యక్తి శిక్ష .--

అన్ని సందర్భాలలో ఇది తీర్పు ఒక వ్యక్తి అనేక నేరాలు ఒకటి దోషి అని ఇవ్వబడుతుంది తీర్పులో పేర్కొన్న, కానీ అది ఈ యొక్క వీటిలో సందేహాస్పదంగా ఉంది ఆ అతను నేరాన్ని ఉంది నేరాలు, నిందితుడి నేరానికి శిక్ష ఉండాలి అదే శిక్ష ఉంటే ఇది కోసం అతి తక్కువ శిక్ష అందించబడుతుంది అన్ని అవకాశం లేదు.


--------------------

1. 1882 యొక్క చట్టం 8 ద్వారా ఇన్లు, S, 4.


--------------------

113 (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

72. Punishment of person guilty of one of several offences, the judgment stating that it is doubtful of which.--

In all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offences specified in the judgment, but that it is doubtful of which of these offences he is guilty, the offender shall be punished for the offence for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all.


1. Ins by Act 8 of 1882, s, 4.


113

ఛాప్టర్ III 73 73. ఏకాంత నిర్బంధంలో .--

ఏ వ్యక్తి ఈ కోడ్ కింద కోర్టు వాక్యం అతనికి అధికారం దానికి ఒక నేరాలకు పాల్పడినపుడు ఉంది ఉన్నా కఠిన కారాగార, కోర్టు మే, దాని వాక్యం, క్రమంలో ఆ నిందితుడి ఏదైనా భాగాన్ని లేదా కోసం ఏకాంత నిర్బంధంలో ఉంచింది ఉండాలి ఇది అతను విధిస్తారు వరకు ఖైదు భాగాలు, మించి లేదు కింది స్థాయిలో ప్రకారం మొత్తం మూడు నెలల,, అని చెప్పటానికి - ఒక సమయంలో ఒక నెల మించి లేదు ఖైదు యొక్క పదం కలదు ఉంటే ఆరు నెలల మించకూడదు: ఒక సమయంలో రెండు నెలల మించి లేదు ఖైదు యొక్క పదం కలదు ఉంటే ఆరు నెలల, 1 అధిగమించకూడదు * సంవత్సరం [ఒక మించకూడదు కలదు]: ఒక సమయంలో మూడు నెలల మించి చేయకపోతే ఖైదు యొక్క పదం ఒక సంవత్సరం దాటి ఉండకూడదు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

73. Solitary confinement.--

Whenever any person is convicted of an offence for which under this Code the Court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the Court may, by its sentence, order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding three months in the whole, according to the following scale, that is to say—a time not exceeding one month if the term of imprisonment shall not exceed six months: a time not exceeding two months if the term of imprisonment shall exceed six months and 1*[shall not exceed one] year: a time not exceeding three months if the term of imprisonment shall exceed one year.

ఛాప్టర్ III 74 74. ఏకాంత నిర్బంధంలో .-- పరిమితిని

ఏకాంత నిర్బంధంలో ఒక వాక్యం అమలు లో, అలాంటి చెర సంఖ్య విషయంలో అధిగమించకూడదు కమిటీ కాలాల మధ్య అంతరాలు ఒక సమయంలో పద్నాలుగు రోజులు, ఏకాంత వంటి కాలాల కంటే లేదు తక్కువ వ్యవధి యొక్క చెర;, ఉన్నప్పుడు ప్రదానం ఖైదు మూడు నెలల, ఏకాంత అధిగమించకూడదు కమిటీ చెర మొత్తం ఏ ఒక నెల ఏడు రోజుల మించకూడదు కమిటీ ఖైదు ఏకాంత కాలాల మధ్య అంతరాలు తో, ప్రదానం ఇటువంటి కాలం కంటే లేదు తక్కువ వ్యవధి యొక్క చెర. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

74. Limit of solitary confinement.--

In executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed fourteen days at a time, with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods; and when the imprisonment awarded shall exceed three months, the solitary confinement shall not exceed seven days in any one month of the whole imprisonment awarded, with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods.

ఛాప్టర్ III 75 75. మునుపటి దోషిగా తేలడంతో చాప్టర్ XII లేదా చాప్టర్ xvii కింద కొన్ని నేరానికి75. పెంపొందించిన శిక్ష.

2 * [75. చాప్టర్ కింద కొన్ని నేరాలకు పెంపొందించిన శిక్ష మునుపటి దోషిగా తేలడంతో XII లేదా చాప్టర్ xvii .-- ఎవరైతే అతడ్ని, గా ఉన్నాను, దోషిగా - (a) 3 లో ఒక కోర్టు ద్వారా * [భారతదేశం], శిక్ష విధించేలా ఒక నేరాన్ని యొక్క చాప్టర్ XII లేదా ఖైదు ఈ కోడ్ అధ్యాయం xvii కింద మూడు సంవత్సరాలు లేదా పైకి, 4 ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క **** 4 * * * * * ఆ యొక్క గాని కింద శిక్ష విధించేలా ఏ నేరాన్ని దోషి ఉండాలి వంటి పదం కోసం వంటి ఖైదుతో అధ్యాయాలు, విషయం ఉండాలి ప్రతి వంటి తదుపరి నేరానికి 5 * [జీవితం కోసం ఖైదు] లేదా వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు పది సంవత్సరాల.] (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

75.Enhanced punishment for certain offence under Chapter XII or Chapter XVII after previous conviction.

2*[75. Enhanced punishment for certain offences under Chapter XII or Chapter XVII after previous conviction.--Whoever, having been convicted, - (a) by a Court in 3*[India], of an offence punishable under Chapter XII or Chapter XVII of this Code with imprisonment of either description for a term of three years or upwards, 4**** 4* * * * * shall be guilty of any offence punishable under either of those Chapters with like imprisonment for the like term, shall be subject for every such subsequent offence to 5*[imprisonment for life] or to imprisonment of either description for a term which may extend to ten years.]

ఇవి కూడా చూడు:

మార్చు

బయటి లింకులు

మార్చు